Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W każdej min­u­cie, a nawet w sekundzie, w nie­zlic­zonych i niez­nanych miejs­cach gdzieś na świecie, dokonuje się z woli Boga Dawcy Życia, cud poczę­cia człowieka. Jed­nak wiele poczę­tych dzieci nie doczeka dnia swoich nar­o­dzin, gdyż zostaną zabite w wyniku abor­cji. Dla przykładu w samej Europie w 2008 roku doko­nano 2,9 mil­iona abor­cji. Co 11 sekund ginie w Europie dziecko wskutek tejże pro­ce­dury, co daje 327 abor­cji na godz­inę i 7468 dzi­en­nie[1]. Wobec taj wielkiej liczby zabi­janych niewin­nie dzieci nie można pozostać obo­jęt­nym. Wśród wielu możli­wości włączenia się w obronę życia poczętego najważniejszą zawsze pozostaje mod­l­itwa. Bło­gosław­iony Jan Paweł II przez całe swoje życie nawoły­wał do nieustan­nej mod­l­itwy: „Pil­nie potrzebna jest wielka mod­l­itwa za życie, przenika­jąca cały świat” (Evan­gelium vitae, nr 100). Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest możli­woś­cią mod­litewnego włączenia się w obronę życia dzieci nienarodzonych.

Duchowa Adopcja jest mod­l­itwą w intencji dziecka zagrożonego zabi­ciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codzi­en­nym odmaw­ia­niu jed­nej tajem­nicy różań­cowej: rados­nej, bolesnej lub chwaleb­nej (Ojcze Nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz spec­jal­nej mod­l­itwy w intencji dziecka nien­ar­o­d­zonego i jego rodz­iców. Do mod­l­itwy można dołączyć dowol­nie wybrane dodatkowe postanowienia, na przykład częstą spowiedź, Komu­nię Świętą, ado­rację Najświęt­szego Sakra­mentu, lek­turę Pisma Świętego, pomoc osobom potrze­bu­ją­cym lub dodatkowe mod­l­itwy[2]. Każ­do­ra­zowo można adop­tować tylko jedno niez­nane nam dziecko zagrożone abor­cją, którego imię zna tylko Bóg.

Głównym celem Duchowej Adopcji jest obrona życia ludzkiego od momentu poczę­cia, która nie jest sprawą tylko adop­tu­jącego: jest to kwes­tia społeczna, ogól­nonar­o­dowa i ogólnoludzka.

Idea duchowej adopcji zrodz­iła się w Anglii i we Francji po objaw­ieni­ach Matki Bożej w Fatimie. Inic­ja­torem Duchowej Adopcji w Polsce był dr Paweł Mil­carek, który w 1987 roku opra­cował zasady ide­owe i opub­likował je w miesięczniku „Ryc­erz Niepokalanej”. Dr P. Mil­carek zwró­cił się z apelem pod­ję­cia tego rodzaju posłan­nictwa: „Weź do ręki miecz mod­l­itwy i walcz, a wywal­czysz komuś życie! Dopóki chodzisz po ziemi, owo „adop­towane” przez Ciebie dziecko będzie znane tylko Bogu. Ale gdy już prze­jdziesz bramy śmierci, poz­nasz, że Twój wysiłek nie poszedł na marne”[3]. Pier­wsze przyrzeczenia uroczyste duchowej adopcji miał miejsce w Warsza­wie w lutym 1987 r Ofic­jal­nie pod­jęto ją w 1992 r. na Jas­nej Górze, gdzie zna­j­duje się Cen­tralny Ośrodek Duchowej Adopcji.

Dzieło Duchowej Adopcji można pod­jąć w każdym cza­sie przez uroczyste złoże­nie ślubowa­nia na Mszy świętej (po odczy­ta­niu Ewan­gelii) lub gdy nie ma warunków do złoże­nia uroczys­tego przyrzeczenia w koś­ciele, indy­wid­u­al­nie w dowolne święto Matki Bożej, przed krzyżem lub świę­tym obrazem[4]. Osoba składa­jąca przyrzecze­nie staje się duchowym rodz­icem „swego” poczętego dziecka na czas dziewię­ciu miesięcy. Duchowa adopcja może być pod­jęta jeden raz, ale może być pode­j­mowana cyk­licznie co 9 miesięcy, jed­nak zawsze po wypełnie­niu poprzed­nich zobow­iązań. Każ­do­ra­zową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Cele i skutki wypły­wa­jące z prak­tyki Duchowej Adopcji

Duchowa Adopcja jest doniosłym dziełem w pro­mocji obrony życia oraz konkret­nym, odpowiedzial­nym zadaniem dla wszys­t­kich, którzy pragną dzi­ałać na rzecz ocale­nia poczętego dziecka. Przez swe wielo­rakie odd­zi­ały­wanie prowadzi do przy­wróce­nia zakłó­conego ładu moral­nego wśród ludzi, a mianowicie:

1. Jest apos­tol­ską posługą, która wstawia się za ocale­niem życia nien­ar­o­d­zonych dzieci zagrożonych zagładą.

2. Jest zadośćuczynie­niem za popełniony grzech dzieciobójstwa, który jest grzechem śmiertel­nym. Duchowa Adopcja przy­wraca spokój sum­ienia kobi­etom, które dokon­ały aborcji.

3. Uświadamia sze­rokie rzesze społeczeństwa o odpowiedzial­ności za poczę­cie nowego człowieka.

4. Uwrażli­wia na wartość życia ludzkiego, które prowadzi do społecznej akcep­tacji świę­tości życia ludzkiego i posz­erza krąg zaan­gażowanych obrońców życia.

5. Mod­litewne zaan­gażowanie i prak­tyki adop­cyjne rozwi­jają i rozbudzają w adop­tu­ją­cym cnotę miłości miłosiernej, zbliżają ludzi do Boga i przy­wracają wiarę w Boga. Duchowa Adopcja jest prak­tyką miłości, skierowaną do człowieka bezbron­nego, potrze­bu­jącego pomocy w walce o życie. Osoba adop­tu­jąca speł­nia zaszczytny akt ofi­ary: choć tego dziecka nie widzi, nie przy­tuli, nie przy­gar­nie do serca — broni jego życia.

Duchową Adopcję może pode­j­mować każdy chrześ­ci­janin, a zwłaszcza sprawca abor­cji, dla którego posłan­nictwo to będzie upragnionym zadośćuczynie­niem za ciężki grzech prze­ciw życiu. Duchowa Adopcja leczy zranienia wewnętrzne wywołane abor­cją i pozwala uwierzyć w Boże Miłosierdzie. Jej prak­tyka ksz­tał­tuje postawy pro­rodzinne oraz rozbudza prag­nie­nie miłości wśród członków tej samej rodziny[5].

Mod­l­itwa w intencji dziecka poczętego

Panie Jezu, za wstaw­i­en­nictwem Two­jej Matki Maryi, która urodz­iła Cię z miłoś­cią oraz za wstaw­i­en­nictwem św. Józefa, człowieka zaw­ierzenia, który opiekował się Tobą po urodze­niu — proszę Cię w intencji tego nien­ar­o­d­zonego dziecka, które duchowo adop­towałam, a które zna­j­duje się w niebez­pieczeńst­wie zagłady. Proszę, daj rodz­i­com tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostaw­ili je przy życiu, które Ty sam mu przez­naczyłeś. Amen

Więcej infor­ma­cji można uzyskać pod adresem:

Cen­tralny Ośrodek Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji
Jasna Góra, ul. o. A. Kordeck­iego 2
42–225 Częs­to­chowa
tel. 34 377 74 15
oraz 34 377 74 27

e-mail: adopcja.duchowa@jasnagora.pl
strona: www.duchowaadopcja.info

Pon­adto raz w roku (w 2 lub 3 ter­mi­nach) krakowscy obrońcy orga­nizują ogólnopol­skie rekolekcje duchowej adopcji, które odby­wają się w Sank­tu­ar­ium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Nato­mi­ast w każdą 2 sobotę miesiąca o godzinie 14.30 krakowscy obrońcy życia orga­nizują uroczyste przyrzeczenia duchowej adopcji.

Szczegółowych infor­ma­cji udziela:

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoder­ska 24/6
31–142 Kraków
tel./fax. (12) 421–08-43

„Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował!”


Przyp­isy:

  1. Abor­tion in Europe and in Spain 2010, IPF, Insti­tute for Fam­ily Poli­cies, 2010, s. 4
  2. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, broszura przy­go­towana przez Cen­tralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji – Jasna Góra.
  3. P. Mil­carek, O „duchową adopcję” zagrożonych, w: „Ryc­erz Niepokalanej”, sty­czeń 1987, s. 23.
  4. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, w: „Służba Życiu:, nr 1/99 czer­wiec 1999, s. 28.
  5. Opra­cow­ane na pod­stawie mate­ri­ałów zawartych na stronie: http://www.duchowaadopcja.com.pl/

Możliwość komentowania jest wyłączona.