Odwołanie przez władze UJ konferencji „Prawo dziecka do życia”

Pod naporem lewicowej Par­tii Razem odwołano przez prorek­to­ra Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego kon­fer­encję pt. „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”.

Planowana od wielu miesię­cy XXVIII kon­fer­enc­ja ety­cz­na pt. „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”, miała się odbyć w Uni­w­er­syteckim Szpi­talu Dziecię­cym w Krakowie. Miało to być spotkanie zor­ga­ni­zowane z długiego cyk­lu kon­fer­encji naukowych opra­cow­anych przez dr. hab. n. teol. ks. Luc­jana Szczepa­ni­a­ka SCJ – kapelana szpitala.

Tem­at tegorocznej kon­fer­encji naukowej „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”, wzbudz­ił oburze­nie i zden­er­wowanie Par­tii Razem, która zaatakowała pomysł przeprowadzenia kon­fer­encji. Wys­tosowali list do Rek­torów Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, w którym znalazły się kłamst­wa i zlekce­waże­nie poważnych prele­gen­tów, którzy mieli wys­tąpić na tej konferencji.

Bezpośred­nim powo­dem do zaatakowa­nia tej kon­fer­encji była moja oso­ba. Miałem wygłosić refer­at pt.: „Obroń­ca życia, świadek wiary” i byłem jedynym, który nie posi­ada­jąc wyk­sz­tałce­nia medy­cznego miałem zabrać głos.

Pod­czas Kon­fer­encji mieli wys­tąpić znamieni­ci prele­gen­ci, znaw­cy tematu:

Prof. Bogu­miła Milews­ka-Bob­u­la z Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skals­ki, Dyrek­tor Insty­tu­tu Pedi­atrii Wydz. Lek. CM UJ; Kierown­ik Klini­ki Kar­diochirurgii Dziecięcej CM UJ

Dr hab. n. med. Woj­ciech Górec­ki, Kierown­ik Klini­ki Chirurgii Dziecięcej CM UJ

Dr hab. n. med. Szy­mon Skoczeń, Klini­ka Onkologii i Hema­tologii Dziecięcej CM UJ

Dr n. med. Andrzej Grudzień, Klini­ka Chorób Dzieci CM UJ.

I moja skrom­na osoba.

W pety­cji prze­ci­wko orga­ni­za­cji kon­fer­encji, Par­tia Razem napisała: „W pro­gramie „kon­fer­encji” zaplanowano wys­tąpi­enia osób bez wyk­sz­tałce­nia medy­cznego oraz prezen­tac­je lekarzy, którzy będą opowiadać o swoich pry­wat­nych przeko­na­ni­ach religi­jnych.” Jest to skan­dal­iczne stwierdze­nie, ponieważ pod­czas tej kon­fer­encji miała wys­tąpić tylko jed­na oso­ba bez wyk­sz­tałce­nia medy­cznego, a nie wiele jak to jest napisane w petycji.

Wys­tępowałem na wielu Uni­w­er­syte­tach prze­maw­ia­jąc jako dok­tor inżynier. Było to dobrze odbier­ane, a ter­az pisanie do władz Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego o znakomi­tych naukow­cach, że będą prezen­tować swo­je pry­watne przeko­na­nia religi­jne, jest nieprawdą i obrazą. Takie stwierdze­nie powin­no mieć wyraźne kon­sek­wenc­je. W tą nagonkę na orga­ni­za­torów kon­fer­encji włączyły się także lewicowe media m.in. Gaze­ta Wybor­cza i TVN.

Władze Uni­w­er­syte­tu uległy tej presji argu­men­tu­jąc, że chcą zabez­pieczyć bez­pieczeńst­wo małych pac­jen­tów — dzieci i muszą odwołać kon­fer­encję. To bard­zo bolesna decyz­ja władz Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego do której usto­sunkował się nasz Met­ro­poli­ta Krakows­ki Arcy­biskup Marek Jędraszews­ki, Pro­fe­sor Nauk Teo­log­icznych w wys­tąpi­e­niu w Koś­ciele Aka­demickim w Kole­gia­cie św. Anny w krakwie.

Zdaniem hier­ar­chy, argu­ment, że kon­fer­enc­ja i ewen­tu­alne piki­ety prze­ci­wników mogły­by zakłó­cić nor­mal­ną pracę szpi­ta­la nie jest poważny. Hier­ar­cha przy­pom­ni­ał, że w tej placów­ce przez dłuższy czas odby­wał się stra­jk rezy­den­tów, który nie spowodował zagroże­nia dla funkcjonowa­nia szpi­ta­la i był sze­roko relacjonowany przez media. Hier­ar­chę zaniepokoił fakt pod­niesienia zarzu­tu prze­ci­wko naukowoś­ci dochodzenia do koniecznoś­ci obrony życia dzieci nien­ar­o­d­zonych. – Jest dla mnie rzeczą prze­j­mu­ją­ca, że protest ośmiuset osób związanych z par­tią Razem zaowocow­ał taką decyzją władz oraz to, że par­tia ta, o charak­terze jak najbardziej lewackim, ogłasza na por­ta­lach społecznoś­ci­ach swój trumf. Mamy do czynienia z tym, co wielokrot­nie pięt­nował Benedykt XVI – z dyk­taturą mniejs­zoś­ci oraz z lękiem tych, którzy ponoszą odpowiedzial­ność za życie społeczne i uczel­ni­ane przed wzię­ciem odpowiedzial­noś­ci wobec ide­ologii lewack­iej nie ma ona nic wspól­nego z nauką, a częs­tokroć jest nauce prze­ci­w­na. Lewa­cy nie umieją uszanować ludzkiego życia. Ich ide­olo­gie, niekiedy krzyk­li­we i związane z prze­mocą fizy­czną i medi­al­ną, zwycięża­ją. Więk­szość potul­nie spuszcza głowy w dół i przyj­mu­je „poli­tykę stru­sia”. A prze­cież chodzi tu o ludzkie życie. Nie ma więk­szego kry­teri­um człowieczeńst­wa niż sol­i­darność i nieobo­jęt­ność na los istot, których życie jest zagrożone. Jeśli umy­wa się od tego ręce, to pow­tarza się gest Piła­ta – pod­kreślił abp Jędraszewski.

Ta bolesna sprawa będzie miała dal­szy ciąg. Orga­ni­za­torzy kon­fer­encji myślą jak propagować idee, które miały być relacjonowane na kon­fer­encji pt.: „Ety­ka w medy­cynie – Pra­wo dziec­ka do życia”. Nie traćmy nadziei!

Szczęść Boże!

 


Odwołanie przez władze UJ kon­fer­encji „Pra­wo dziec­ka do życia”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.