Od oceanu do oceanu — Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

30 tysię­cy kilo­metrów, 24 kra­je przemierzy Mat­ka Boża w znaku jasnogórskiego Obrazu, aby przy­pom­nieć wszys­tkim ludziom o god­noś­ci i wartoś­ci życia ludzkiego od poczę­cia po jego nat­u­ral­ny kres. 28 sty­cz­nia 2012 r. lid­erzy ruchów obrony życia z 18 kra­jów złożyli przed Matką Bożą w Ikonie Częs­to­chowskiej „Akt Powierzenia Maryi Ochrony Cywiliza­cji Życia i Miłoś­ci” i tym samym rozpoczęli pere­gry­nację przez świat kopii Cud­ownej Ikony.

Dzisi­aj chci­ałbym zrelacjonować prze­bieg pere­gry­nacji Kopii Ikony Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej „Od oceanu do oceanu” – od Włady­wos­toku do Fatimy – w obronie życia człowieka, którą zor­ga­ni­zowali obroń­cy życia skupi­eni wokół Human Life Inter­na­tion­al Europa z siedz­ibą w Gdańsku. Orga­ni­za­torzy prag­ną, aby Ikona przez Białoruś dotarła do wschod­nich wybrzeży Rosji, a następ­nie, powraca­jąc z Dalekiego Wschodu przez kra­je Azji i Europy, przy­była do Fatimy.

24 sierp­nia o godz. 14:30  Ikona Mat­ki Bożej dotarła do Krakowa – klasz­tor oo. paulinów na Skałce, gdzie nastąpiło Jej uroczyste przy­wi­tanie, ado­rac­ja, Msza Św. Odpraw­iono także nabożeńst­wo Dro­gi Krzyżowej oraz odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec. Wierni przez wstaw­i­en­nict­wo Mat­ki Bożej prosili Wszech­moc­nego Boga o umoc­nie­nie obrony życia w naszej ojczyźnie, o dal­sze budze­nie sum­ień i wrażli­woś­ci umysłów oraz serc na los każdego poczętego dziec­ka. W sobotę 25 sierp­nia Mat­ka Boża Częs­to­chows­ka w znaku Ikony została przy­wieziona do Sank­tu­ar­i­um Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdzie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego w Kapl­i­cy przy relik­wiach św. siostry Faustyny. W sposób szczegól­ny pole­cano Matce Bożej i Miłosierne­mu Bogu mat­ki, rodziny, lekarzy, poli­tyków i dzi­en­nikarzy, którzy w różny sposób doświad­czyli grzechu dzieciobójst­wa – zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Jestem przeko­nany, że ta mod­l­it­wa będzie istot­nym ele­mentem w dal­szym budowa­niu cywiliza­cji życia w naszej ojczyźnie.

W związku z tym wydarze­niem przy­taczam oświad­cze­nie Pol­skij Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

Pere­gry­nac­ja Ikony Częs­to­chowskiej w obronie życia w Polsce
w dni­ach 12–26 sierp­nia
- apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

W związku z pol­skim etapem pere­gry­nacji Kopii Ikony  Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej, w intencji obrony życia, zwracamy się do wszys­t­kich o jak najliczniejszy w niej udzi­ał. Gościmy ją w naszym kra­ju w dni­ach 12 — 26 sierp­nia. Na trasie zaplanowane jest odwiedze­nie 9 kat­e­dr, 14 sank­tu­ar­iów i wielu parafii w 22 miejs­cowoś­ci­ach (więcej infor­ma­cji na stron­ie www.odoceanudooceanu.pl)  Ikona Częs­to­chows­ka pere­grynu­je od Syberii po Por­tu­gal­ię i wszędzie przyj­mowana jest bard­zo god­nie, pobudza­jąc do ochrony ludzkiego życia od jego poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Intencją tej piel­grzym­ki, orga­ni­zowanej przez ruchy ochrony życia z 23 kra­jów, jest ochrona ludzkiego życia. Sytu­ac­ja w Polsce w tym zakre­sie jest trudna.

To praw­da, że pol­skie pra­wo gen­er­al­nie stoi na straży ludzkiego życia od jego poczę­cia. Jego wprowadze­nie w życie ochroniło życie ogrom­nej licz­by dzieci, przy­czyniło się też do ochrony życia i zdrowia ich matek. Sprzy­ja też lep­szej opiece medy­cznej nad kobi­etą w ciąży, pod­czas poro­du i połogu, zmniejsze­niu śmiertel­noś­ci noworod­ków czy licz­by porzu­canych dzieci oraz pozy­ty­wnej zmi­an­ie świado­moś­ci społecznej. Mimo tych pozy­ty­wnych zmi­an, usta­wodaw­st­wo chroniące życie jest nieustan­nie atakowane przez środowiska optu­jące za swo­bodą abor­cji, nadal też nie ma właś­ci­wej ochrony dla dzieci pre­na­tal­nie chorych czy poczę­tych w wyniku gwałtu.

Naras­ta­ją prob­le­my ochrony życia ludzkiego w pre­na­tal­nej fazie jego życia wynika­jące ze stosowa­nia środ­ków poron­nych i korzys­ta­nia z metody in vit­ro.

Ochrona ludzkiego życia ma miejsce najpełniej, gdy pod­sta­wowe wspól­no­ty: rodz­i­na i małżeńst­wo są silne i mają możli­woś­ci roz­wo­ju. Nieste­ty obie podle­ga­ją współczes­nym tren­dom ich osła­bi­enia, o czym świad­czy m.in.: ros­ną­ca licz­ba roz­wodów, dzieci umieszczanych w środowiskach zastępczych, osła­bi­e­nie funkcji wychowaw­czej rodziny. Nie dzieje się to bez związku z walką z rodz­iną prowad­zoną przez różne wpły­wowe środowiska.

Wszys­tkie te zagroże­nia wyma­ga­ją naszej wzmożonej pra­cy na rzecz cywiliza­cji życia, w której ochrona życia ludzkiego i wspól­no­ty rodzin­nej zna­j­du­je się w cen­trum. Niech pere­gry­nac­ja “Od Oceanu do Oceanu” Ikony Jasnogórskiej sprzy­ja zmi­anom w tym kierunku.

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

Paweł Wosic­ki – Prezes
Antoni Szy­mańs­ki – Wiceprezes
Antoni Zię­ba — Wiceprezes


Od oceanu do oceanu — Pere­gry­nac­ja Ikony Częs­to­chowskiej w obronie życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Ekspiacja, Modlitwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.