Obrońcy życia skazani przez rzeszowski sąd za mówienie prawdy o aborcji

Życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Jest to fakt bio­log­iczny i medy­czny. Abor­c­ja to pozbaw­ie­nie życia niewin­nej isto­ty ludzkiej przed jej nar­o­dze­niem. Mówienia tej prawdy nie może zablokować żad­na instytucja.

Szes­nastego październi­ka br. Sąd Okrę­gowy w Rzes­zowie skazał Jac­ka Kotulę i Prze­mysława Sycza za orga­ni­zowanie piki­et antyabor­cyjnych infor­mu­ją­cych, że w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym Pro-Famil­ia w Rzes­zowie zabi­ja się nien­ar­o­d­zone dzieci. Rozprawa odbyła się za zamknię­ty­mi drzwia­mi, nie przesłuchano zgłos­zonych świad­ków oraz uta­jniono uza­sad­nie­nie wyroku. Szpi­tal Pro-Famil­ia w Rzes­zowie doma­gał się, aby zami­ast określe­nia „abor­c­ja” uży­wać spec­jal­isty­cznego słowa „ter­mi­nac­ja”. Wyrok­iem sądu dzi­ałacze mają przeprosić szpi­tal Pro-Famil­ia za narusze­nie jego dobrego imienia. Ogłosze­nie ma zostać opub­likowane w ter­minie 14 dni od upra­wom­oc­nienia się wyroku. Pon­ad­to Jacek Kotu­la i Prze­mysław Sycz mają zapłacić szpi­talowi po 788 zł, zwraca­jąc placów­ce kosz­ty procesu.

Życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia. Jest to fakt bio­log­iczny, medy­czny i niepod­ważal­ny. Ta praw­da podawana jest nie tylko w spec­jal­isty­cznych wydawnictwach przez­nac­zonych dla lekarzy i naukow­ców, ale także w pub­likac­jach pop­u­larno-naukowych i podręcznikach szkol­nych. Prz­er­wanie życia człowieka, doko­nane jakąkol­wiek metodą i w jakimkol­wiek momen­cie, zawsze będzie zabójst­wem niewin­nej isto­ty ludzkiej. Otwartego mówienia o tej prawdzie nie może zablokować żad­na insty­tuc­ja. Wyrok jest niepra­wom­oc­ny i będzie wnie­siona apelac­ja. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy swoim wyrok­iem zag­waran­tu­je wol­ność słowa w naszym kra­ju. Poniżej zamieszczam oświad­cze­nie panów Jac­ka Kotuli i Prze­mysława Sycza:

Szpi­tal Pro-Famil­ia chci­ał wyda­nia wyroku zakazu­jącego mówienia, że abor­c­ja to zabijanie.

Dziś Sąd Okrę­gowy taki wyrok wydał. Uza­sad­nie­nie tego wyroku uważamy za całkowicie absurdalne. Sąd praw­dopodob­nie jest tego świadom, sko­ro treść uza­sad­nienia utajnił.

Naszym zdaniem brak było pod­staw prawnych dla uta­jnienia tego uzasadnienia.

Sąd uczynił to tylko po to, by opinia pub­licz­na nie mogła poz­nać moty­wów, który­mi kierował się sąd. Sąd trafnie przewidy­wał, że poz­nanie przez opinię pub­liczną uza­sad­nienia było­by całkow­itą kompromitacją.

Wyrok jest niepra­wom­oc­ny i będzie wnie­siona apelac­ja. Jed­nakże nasze dzi­ała­nia obec­nie będą skierowane na nakłonie­nie sądu, by ujawnił uza­sad­nie­nie wyroku. Wszyscy Pola­cy mają pra­wo dowiedzieć się, czemu władze naszego kra­ju zakazu­ją mówienia, iż abor­c­ja jest zabijaniem.

Jan Paweł II nie żyje. Z dzisiejszego wyroku sądu wyni­ka jed­nak, że gdy­by dalej był wśród nas, był­by ści­gany przez państ­wo pol­skie za nauczanie o tym, że abor­c­ja jest zabójstwem.

Jacek Kotu­la
Prze­mysław Sycz”


Obroń­cy życia skazani przez rzes­zows­ki sąd za mówie­nie prawdy o aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.