Obrona życia nienarodzonych dzieci obroną niepodległości Polski

Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdza­ją, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­a­da pod­sta­wowe atry­bu­ty oso­by ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą. Współczes­na medy­cy­na trak­tu­je dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów” (Ronald Rea­gan, 1980 rok)

W związku z obchoda­mi dnia niepodległoś­ci Pol­s­ki chci­ałbym przy­toczyć dwie wypowiedzi prezydentów.

Śp. Ryszard Kac­zorows­ki — ostat­ni prezy­dent RP na Uchodźst­wie pod­czas uroczys­tego spotka­nia, w którym uczest­niczyłem, powiedzi­ał do mojej oso­by: obrona życia nien­ar­o­d­zonych dzieci to najważniejsza sprawa dla Pol­s­ki. Przy­taczam tę wypowiedź w kon­tekś­cie powtórnego pogrze­bu Śp. Prezy­den­ta, który miał miejsce 3 listopa­da 2012 roku w Świą­tyni Opa­trznoś­ci Bożej w Warsza­w­ie. Ciało prezy­den­ta zostało zamienione z ciałem innej ofi­ary katas­tro­fy smoleńskiej z powodu kom­pro­mi­tu­ją­cych zanied­bań obec­nie rządzą­cych par­tii POPSL.

Inne znami­enne słowa wypowiedzi­ał były prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Ronald Rea­gan. Wielokrot­nie pod­kreślał wagę obrony życia każdego dziec­ka od momen­tu poczę­cia, o czym świad­czy między inny­mi frag­ment jego wypowiedzi, opub­likowany w artykule „Abor­c­ja a sum­ie­nie nar­o­du”: „Abra­ham Lin­coln uważał, że nie moglibyśmy przetr­wać jako wol­ny kraj, gdy­by jed­ni ludzie mogli decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do wol­noś­ci, dlat­ego powin­ni być niewol­nika­mi. Podob­nie my nie może­my przetr­wać jako wol­ny naród, gdy jed­ni ludzie mogą decy­dować, że inni nie doras­ta­ją do tego, aby żyć, dlat­ego powin­ni być zabi­ci przed nar­o­dze­niem lub nawet tuż po nar­o­dze­niu. Moja admin­is­trac­ja odd­ana jest spraw­ie zachowa­nia Amery­ki jako wol­nego kra­ju i nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie, niż potwierdze­nie prawa do życia wszys­t­kich istot ludz­kich – prawa, bez którego wszelkie inne prawa nie mają żad­nego znaczenia”.

Innym dowo­dem zaan­gażowa­nia byłego prezy­den­ta R. Rea­gana w obronę życia, a zarazem najważniejszym jest prokla­mac­ja prezy­den­ta, którą wygłosił 17 sty­cz­nia 1980 roku: „Wszelkie dowody medy­czne i naukowe coraz moc­niej potwierdza­ją, że dziecko przed nar­o­dze­niem posi­a­da pod­sta­wowe atry­bu­ty oso­by ludzkiej, że jest ono fak­ty­cznie osobą. Współczes­na medy­cy­na trak­tu­je dzieci nien­ar­o­d­zone jako pac­jen­tów. Ter­az, prze­to ja, Ronald Rea­gan, prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki, na pod­staw­ie auto­ry­te­tu przy­pada­jącego mi z mocy kon­sty­tucji oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych, niniejszym prokla­mu­ję i deklaru­ję niezby­walne człowieczeńst­wo każdego Amerykan­i­na od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci. A także prokla­mu­ję, decy­du­ję i deklaru­ję, że zad­bam o to, aby kon­sty­tuc­ja oraz prawa Stanów Zjed­noc­zonych były wiernie egzek­wowane dla obrony amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dlat­ego aktu, który jak szcz­erze wierzę jest aktem spraw­iedli­woś­ci, gwaran­towanej przez kon­sty­tucję, wołam o rozważny osąd ludzkoś­ci i o miłosierną łaskę Wszech­moc­nego Boga”.

Co w kwestii obrony życia ludzkiego zro­bił nasz par­la­ment? Koal­ic­ja par­tii PO, PSL, SLD i Ruch Paliko­ta odrzu­ciła pra­wo do życia dla nien­ar­o­d­zonych dzieci obciążonych wada­mi gene­ty­czny­mi i niepełnosprawnoś­cią. Ta decyz­ja jest wielką niespraw­iedli­woś­cią oraz narusza fun­da­men­ty ety­ki i niezby­walne pra­wo do życia każdego poczętego człowieka. Jak moż­na odbier­ać życie bezbron­nemu nien­ar­o­d­zone­mu dziecku tylko dlat­ego, że jest chore czy niepełnosprawne? Tym bardziej wtedy należy je otoczyć odpowied­nią opieką i troską. Módlmy się o opamię­tanie tych par­la­men­tarzys­tów, którzy popier­a­ją zbrod­nię aborcji.

Posłuchaj: [audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/208.mp3”]
Obrona życia nien­ar­o­d­zonych dzieci obroną niepodległoś­ci Polski]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.