Obchody Dnia Świętości Życia

Trze­ba, aby 27 kwiet­nia — Nar­o­dowy Dzień Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka był naszym wielkim wołaniem do miłosiernego Boga o prze­bacze­nie wszel­kich win związanych z grzecha­mi prze­ci­wko życiu, które dokon­ały się w naszej ojczyźnie.

Witam Was w rados­nym nas­tro­ju, gdyż właśnie minęły obchody Dnia Świę­toś­ci Życia. Dzień ten, ustanowiony decyzją Episkopatu Pol­s­ki w 1998 roku, obchod­zony jest w całej Polsce. Zainicjowanie obchodzenia świę­ta Zwias­towa­nia Pańskiego jako Dnia Świę­toś­ci Życia dokon­ał bł. Jan Paweł II w encyk­lice Evan­geli­um vitae:„Trze­ba aby dzień ten przy­go­towany był i obchod­zony przy czyn­nym udziale wszys­t­kich członków Koś­cioła lokalnego. Jego pod­sta­wowym celem jest budze­nie sum­ienia w rodz­i­nach, koś­ciołach, w społeczeńst­wie świeckim, wrażli­woś­ci na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momen­cie i w każdej kondy­cji. Należy zwłaszcza ukazy­wać jak wielkim złem jest prz­er­wanie ciąży i eutanaz­ja. Nie należy jed­nak pomi­jać innych momen­tów i aspek­tów życia. Trze­ba każ­do­ra­zowo, staran­nie rozważyć w kon­tekś­cie zmieni­a­jącej się sytu­acji historycznej”.

Uczest­niczyłem w uroczys­toś­ci obchodów Dnia Świę­toś­ci Życia w kat­e­drze Warsza­wa-Pra­ga. O godzinie 18.00 odbyła się Msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem ks. abp Hen­ry­ka Hosera. W homilii ksiądz arcy­biskup pod­kreślił wielkie glob­alne zagroże­nie życia człowieka na wszys­t­kich eta­pach roz­wo­ju – od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres. Mówił o glob­al­nej walce z życiem i rodz­iną. Wskazy­wał na świ­et­lany przykład Najświęt­szej Maryi Pan­ny – Bogu powiedzi­ała TAK przyj­mu­jąc dar życia naszego Odkupiciela Jezusa Chrys­tusa, który ostate­cznie zwyciężył śmierć. Z posłuszeńst­wa i zaw­ierzenia Bogu obroń­cy życia czer­pią nadzieję i moc. Cieszę się, że Mat­ka Boga żywego jest wspo­moży­cielką i Matką każdego człowieka w każdej sytu­acji, w każdym cza­sie i miejscu.

W Krakowie w Koś­ciele Mari­ackim odbyła się w tym dniu uroczys­ta Msza św. Tym razem nie odbyła się ona pod prze­wod­nictwem ks. kar­dy­nała Stanisława Dzi­wisza. Pole­ci­ał w tym cza­sie do Polonii świa­towej. Rano jed­nak w Kurii odpraw­ił Mszę św., wraz z dusz­pasterzem naszej archi­diecezji, w intencji sza­cunku dla życia każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres. Ksiądz kar­dy­nał w sposób szczegól­ny mod­lił się o bło­gosław­ieńst­wo i pomoc dla każdego kto angażu­je się w służbę życiu człowiekowi. W Koś­ciele Mari­ackim uroczys­toś­ciom i Mszy św. prze­wod­niczył bp Jan Szkodoń – wiel­ki przy­ja­ciel obrońców życia. W homilii wskazy­wał na tą his­to­ryczną decyzję Mat­ki Bożej w przyję­ciu Jezusa Chrys­tusa oraz na zada­nia sto­jące przed obroń­ca­mi życia. Mówił o potrze­bie tworzenia nowych środowisk i grup obrony ludzkiego życia, które są ratunkiem wobec zma­sowanego ataku sił wrogich życiu. Trze­ba, aby wszyscy ludzie dobrej woli orga­ni­zowali się, mobi­li­zowali i współpra­cow­ali, gdyż tylko wów­czas moż­na zablokować plany i zamierzenia wrogów życia ludzkiego. To spotkanie i złoże­nie przyrzeczeń adopcji dziec­ka poczętego wyz­woliło wiele radoś­ci i energii w ser­cach obrońców życia. Mam nadzieję, że będzie także źródłem nowych pomysłów i inic­jatyw w dziedzinie obrony ludzkiego ist­nienia w naszej ojczyźnie.

Chci­ałbym w tym miejs­cu zasyg­nal­i­zować rocznicę Nar­o­dowego Dnia Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka, która przy­pa­da 27 kwiet­nia. Jest to wspom­nie­nie trag­icznego w skutkach narzuce­nia, przez władze komu­nisty­czne w 1956 roku, zbrod­niczej swo­body zabi­ja­nia pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. W wyniku dzi­ała­nia tej ustawy zginęło wiele mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Zostały głęboko zran­ione sum­ienia matek, ojców i lekarzy. Trze­ba, aby 27 kwiet­nia był naszym wielkim wołaniem do miłosiernego Boga o prze­bacze­nie wszel­kich win związanych z grzecha­mi prze­ci­wko życiu, które dokon­ały się w naszej ojczyźnie.


Obchody Dnia Świę­toś­ci Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.