Obchody Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia

Nar­o­dowy Dzień Życia — zgod­nie z uch­wałą Sej­mu RP jest –okazją do nar­o­dowej reflek­sji nad odpowiedzial­noś­cią władz państ­wowych, społeczeńst­wa i opinii pub­licznej za ochronę i budowanie sza­cunku dla życia ludzkiego, szczegól­nie ludzi najm­niejszych, najsłab­szych i zdanych na pomoc innych”.

Poniżej przy­taczam apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia o włącze­nie się w obchody Nar­o­dowego Dnia Życia i Dnia Świę­toś­ci Życia:

W związku ze zbliża­ją­cym się Nar­o­dowym Dniem Życia obchod­zonym 24 mar­ca (niedziela), oraz — Dniem Świę­toś­ci Życia, obchod­zonym w uroczys­tość Zwias­towa­nia NMP, w tym roku w dniu 8 kwiet­nia, zwracamy się do wszys­t­kich o uwzględ­nie­nie szczegól­nego przesła­nia tych Dni.

Nar­o­dowy Dzień Życia — zgod­nie z uch­wałą Sej­mu RP jest – «okazją do nar­o­dowej reflek­sji nad odpowiedzial­noś­cią władz państ­wowych, społeczeńst­wa i opinii pub­licznej za ochronę i budowanie sza­cunku dla życia ludzkiego, szczegól­nie ludzi najm­niejszych, najsłab­szych i zdanych na pomoc innych».

Podob­ny charak­ter ma Dzień Świę­toś­ci Życia. Ojciec Świę­ty Jan Paweł II w encyk­lice Evan­geli­um vitae napisał, że jego celem jest «budze­nie w sum­ieni­ach, w rodz­i­nach, w Koś­ciele i społeczeńst­wie świeckim wrażli­woś­ci na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momen­cie i w każdej kondy­cji».

Zwracamy się zatem:

  • do władz państ­wowych i samorządowych,
  • koś­ciołów i orga­ni­za­cji pozarządowych,
  • rodzin i osób,

o zaan­gażowanie w głosze­nie przesła­nia tych dni oraz pod­ję­cie różnych inic­jatyw: artysty­cznych, eduka­cyjnych i wychowaw­czych w szkołach i innych środowiskach. Zachę­camy do uroczystych spotkań w swoich rodz­i­nach. Zaan­gażowanie to jest szczegól­nie potrzeb­ne wobec mającego miejsce ataku na pod­sta­wowe wspól­no­ty: małżeńst­wo i rodz­inę oraz propagowa­nia niebez­piecznej ide­ologii „gen­der”. Potrzeb­na jest nadal nasza szczegól­na oby­wa­tel­s­ka akty­wność celem wprowadzenia zakazu pro­ce­dury in-vit­ro i wspiera­nia naprotechnologii”.

Zarząd Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosic­ki (prezes), Antoni Szy­mańs­ki (wiceprezes), Antoni Zię­ba (wiceprezes), Anna Dyn­dul (sekre­tarz), Maria Adams­ka-Kolu­pa, Jolan­ta Chy­tra, o. Ryszard Hal­wa, ks. Stanisław Kaniews­ki, Lidia Klem­p­is, Dar­iusz Kłeczek, Hen­ryk Koch, Ewa Kowalews­ka, Bog­dan Nowac­ki, Iwona Rutkows­ka, Hana Wujkows­ka, Katarzy­na Urban

W kon­tekś­cie Nar­o­dowego Dnia Życia, który orga­nizu­je­my zgod­nie z Uch­wałą Sej­mu RP, wspom­nę, że trag­icz­na śmierć 2,5‑letniej Domini­ki była skutkiem, delikat­nie mówiąc, zanied­ba­nia niek­tórych pra­cown­ików służ­by zdrowia. Przy­pom­nę, że odmówiono przy­jaz­du karet­ki pogo­towia ratunkowego do 2,5‑letniej ciężko chorej dziew­czyn­ki; lekarz dyżurny również odmówił pomo­cy. W efek­cie tych zanied­bań dziecko zmarło. W wielkim bólu i żalu pogrążona jest rodz­i­na, a odpowiedzial­ność za tę tragedię ponosi zarówno Min­is­terst­wo Zdrowia, jak i pre­mier – szef rzą­du, który wprowadz­ił fatal­ną poli­tykę zdrowot­ną. Prze­wod­niczą­cy Warsza­wskiej Okrę­gowej Izby Lekarskiej zaraz po tym zdarze­niu wys­tosował spec­jalne oświad­cze­nie, w którym wzy­wa do odwoła­nia, w try­bie pil­nym Min­is­tra Zdrowia Bar­tosza Arłukow­icza: „W związku z ostat­ni­mi wydarzeni­a­mi pon­aw­iam apel o odwołanie min­is­tra zdrowia, bo jego pozostawanie na stanowisku to dal­szy brak real­nych i potrzeb­nych zmi­an w sys­temie, to kole­jne ofi­ary i cier­pi­enia chorych. My, lekarze, jak zwyk­le mamy być kozła­mi ofi­arny­mi sys­te­mu i min­is­tra Bar­tosza Arłukow­icza. Nie zgadza­my się na to, niech ta trag­icz­na śmierć Domini­ki zapoc­zątku­je prawdzi­wą refor­mę, której oczeku­ją wszyscy oby­wa­tele Polski”.

Chcę w tym miejs­cu przy­pom­nieć protest Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, ponieważ sytu­ac­ja w pol­skiej służ­bie zdrowia jest katas­tro­fal­na i „ociera się „ o zbrod­nie nieumyśl­nego niszczenia życia ludzi chorych, których odsuwa się od dostępu do lekarzy:

Protest Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
wobec dzi­ałań rzą­du koal­icji Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka — Pol­skie Stron­nict­wo Ludowe
zagraża­ją­cych zdrow­iu i życiu Polaków

Od wielu miesię­cy dra­maty­cznie pog­a­rsza się sytu­ac­ja pac­jen­tów, jeśli chodzi o dostęp do lekarzy-spec­jal­istów, leczenia szpi­tal­nego i leków refun­dowanych. W wielu regionach kra­ju oczeki­wanie na kon­sul­tację medy­czną u lekarzy-spec­jal­istów wynosi kil­ka miesię­cy, a częs­to zapisy przyj­mowane są już na rok następ­ny. Podob­nie dłu­go trwa oczeki­wanie na lecze­nie szpitalne.

Prob­lem ten jest i był wielokrot­nie pod­nos­zony przez liczne środowiska i media. Sytu­ac­ja taka niesie niebez­pieczeńst­wo trwałej utraty zdrowia przez tysiące pac­jen­tów, a nawet zagraża ich życiu.

Fatal­nie przy­go­towana i wprowad­zona na początku bieżącego roku tzw. ustawa refun­da­cyj­na, zmieni­ana wielokrot­nie i w poś­piechu lista tzw. leków refun­dowanych, groże­nie lekar­zom kara­mi grzy­wny za narusze­nie prze­sad­nie zbi­urokraty­zowanych przepisów odnośnie do wyp­isy­wa­nia recept na leki refun­dowane przez NFZ oraz ros­nące zadłuże­nie szpi­tali, zde­cy­dowanie pogorszyło możli­woś­ci skutecznego leczenia pac­jen­tów i doprowadz­iło do protestów zarówno pac­jen­tów jak i lekarzy.

Media wielokrot­nie infor­mowały o zagroże­niu życia pac­jen­tów z choroba­mi nowot­worowy­mi, a także o prob­lemie prz­erzuce­nia na pac­jen­tów zwięk­szonych kosztów zakupu leków. Protes­tu­ją zarówno oso­by chore i niepełnosprawne jak i lekarze, doma­ga­jąc się zmi­an przepisów godzą­cych w dobro pacjentów.

W związku z powyższym domagamy się real­iza­cji art. 68 Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, w którym zapisano: „Oby­wa­telom, nieza­leżnie od ich sytu­acji mate­ri­al­nej, władze pub­liczne zapew­ni­a­ją równy dostęp do świad­czeń opie­ki zdrowot­nej finan­sowanej ze środ­ków pub­licznych”. Tłu­macze­nie władz, że na skuteczne lecze­nie nas nie stać, jest nie do przyję­cia. Rząd od lat nie chce znaleźć ok. 10 mld zł. na odd­łuże­nie szpi­tali i poprawę leczenia szpi­tal­nego, a w try­bie nadzwycza­jnym zna­j­du­je ok. 25 mld zł na „odd­łużanie” Grecji.

Domagamy się od sprawu­ją­cych władzę: par­la­men­tarzys­tów, pre­miera, min­istrów oraz Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia pozy­ty­wnej i szy­bkiej reakcji na słuszne pos­tu­laty i protesty pac­jen­tów, lekarzy oraz osób niepełnosprawnych i zapewnie­nie należytej opie­ki medy­cznej we właś­ci­wym cza­sie wszys­tkim potrzebującym”.

Protest pod­pisał zarząd PFROŻ:

prezes dr Paweł Wosicki

wiceprezes Antoni Szymański

wiceprezes dr inż. Antoni Zięba

sekre­tarz Anna Dyndul

Kraków, Poz­nań, Warsza­wa 22 czer­w­ca 2012 r.


Obchody Dnia Świę­toś­ci Życia i Nar­o­dowego Dnia Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.