Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Artykuł 48 ust. 1 Kon­sty­tucji RP mówi o tym, że: „Rodz­ice mają pra­wo do wychowa­nia dzieci zgod­nie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi. Wychowanie to powin­no uwzględ­ni­ać stopień dojrza­łoś­ci dziec­ka, a także wol­ność jego sum­ienia i wyz­na­nia oraz jego przeko­na­nia”. Jako rodz­ice mamy pier­wsze i niezby­walne pra­wo decy­dowa­nia o ksz­tał­cie edukacji naszych dzieci. Nie pozwólmy zniszczyć i zde­mor­al­i­zować naszej młodzieży poprzez wprowadze­nie do naszej oświaty fatal­nej w skutkach per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej (typu B i C).

Na początku roku szkol­nego chci­ałbym zwró­cić szczegól­ną uwagę na kwest­ię wychowa­nia młodego pokole­nia. Niek­tóre środowiska próbu­ją wprowadz­ić do pol­s­kich szkół demor­al­izu­jącą edukację sek­su­al­ną. Jed­nak wbrew opinii pub­licznej, jako­by nie było w Polsce edukacji sek­su­al­nej, w Polsce od 1998 roku, ze wspani­ały­mi rezul­tata­mi, obow­iązu­je typ A edukacji sek­su­al­nej i nosi nazwę „Wychowanie do życia w rodzinie”. Przed­miot jest prowad­zony nieobow­iązkowo. W kra­jach jak Szwec­ja czy Wiel­ka Bry­ta­nia obow­iązu­je typ B i C edukacji sek­su­al­nej. W Polsce każdego roku rejestru­je się 20–40 abor­cji u nielet­nich uczen­nic. W Szwecji i Wielkiej Bry­tanii nato­mi­ast — gdzie roz­dawane są środ­ki antykon­cep­cyjne dzieciom — każdego roku odno­towu­je się 7 300 abor­cji u nielet­nich uczen­nic (Szwec­ja) i 45 000 (Wiel­ka Bry­ta­nia). Powyższe dane pochodzą z Eurostatu – Europe­jskiego Urzę­du Statysty­cznego: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/population/data/database). Dlaczego zwolen­ni­cy wprowadzenia sekse­dukacji typu B chcą zniszczyć rezul­taty naucza­nia w szkołach przed­mio­tu wychowa­nia do życia w rodzinie?

Tym­cza­sem artykuł 48 ust. 1 Kon­sty­tucji RP, mówi o tym, że: „Rodz­ice mają pra­wo do wychowa­nia dzieci zgod­nie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi. Wychowanie to powin­no uwzględ­ni­ać stopień dojrza­łoś­ci dziec­ka, a także wol­ność jego sum­ienia i wyz­na­nia oraz jego przeko­na­nia”. Jako rodz­ice mamy pier­wsze i niezby­walne pra­wo decy­dowa­nia o ksz­tał­cie edukacji naszych dzieci. Ważne jest, abyśmy umiejęt­nie, mądrze i kon­sek­went­nie korzys­tali z kon­sty­tucyjnie zag­waran­towanego prawa do wychowa­nia dzieci zgod­nie z naszy­mi przekonaniami.

W obronie praw rodz­iców Praw­ica Rzecz­pospo­litej 1 wrześ­nia zor­ga­ni­zowała piki­ety przed Min­is­terst­wem Edukacji Nar­o­dowej w Warsza­w­ie oraz przed kura­to­ri­a­mi oświaty. Ich celem było wzmoc­nie­nie roli rodz­iców w pro­ce­sie wychowa­nia swoich dzieci oraz zablokowanie dal­szych prób demor­al­iza­cji młodzieży w pol­s­kich szkołach. Zachę­cam do popiera­nia tego typu inic­jatyw służą­cych ochronie praw rodziny.

Na koniec zachę­cam do korzys­ta­nia z prasy katolick­iej, a w szczegól­noś­ci z takich pozy­cji jak: „Ola i Jaś”, „Dominik idzie do Pier­wszej Komu­nii Świętej”, „DROGA”, „Miłu­j­cie się!” oraz „Wychowaw­ca”. Przy­pom­nę, że redakc­ja Miesięczni­ka „Wychowaw­ca” na stron­ie inter­ne­towej www.wychowawca.pl udostęp­niła za dar­mo dwa spec­jalne numery pis­ma (nr 9/2012 „Edukac­ja sek­su­al­na typu A” oraz nr 5/2013 „To idzie gen­der”). Zachę­cam nauczy­cieli i rodz­iców do zapoz­na­nia się z tymi numera­mi, które poz­wolą mądrze i zde­cy­dowanie prze­ci­w­staw­ić się zagrożeniom.


Nowy rok szkol­ny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.