Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Licz­ba kobi­et sto­su­ją­cych antykon­cepcję w Hisz­panii wzrosła z 49,1% do 79,9%. W tym samym okre­sie (1997–2007) wskaźnik abor­cji w tym kra­ju wzrósł z 5,52 abor­cji na 1000 kobi­et do 11,49 – wyni­ka z badań opub­likowanych w 2011 roku, w cza­sopiśmie „Con­tra­cep­tion”.

Jed­nym z kłamstw podawanych w różnych medi­ach i środowiskach jest twierdze­nie, że pro­moc­ja antykon­cepcji zmniejsza lub elimin­u­je liczbę abor­cji. Tym­cza­sem ist­nieją liczne pub­likac­je i bada­nia naukowe, które jed­noz­nacznie ukazu­ją, że stosowanie i pro­moc­ja antykon­cepcji zwięk­sza liczbę abor­cji. Jed­no z nich zostało przeprowad­zone na Uni­w­er­syte­cie w Moskwie. Badano zależność pomiędzy sprzedażą środ­ków antykon­cep­cyjnych a liczbą abor­cji. Moskiews­cy naukow­cy stwierdzili, że wzrost sprzedaży, pro­mocji i reklamy różnych środ­ków antykon­cep­cyjnych nie prowadzi do spad­ku dokony­wanych abor­cji. W bada­niu porów­nano także odsetek kobi­et korzys­ta­ją­cych z antykon­cepcji z kobi­eta­mi, które decy­du­ją się na zabi­cie swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Okaza­ło się, że w Rosji, pomi­mo sze­rok­iej dys­try­bucji i pro­mocji środ­ków antykon­cep­cyjnych, licz­ba abor­cji jest wyso­ka (B.P. Denisov, V.I. Sake­vich, A. Jasil­ion­iene, Diver­gent Trends in Abor­tion and Birth Con­trol Prac­tices in Belarus, Rus­sia and Ukraine, 2012, PLoS ONE 7(11): e49986. doi:10.1371/journal.pone.0049986).

Z kolei w sty­czniowym numerze cza­sopis­ma „Con­tra­cep­tion” opub­likowano bada­nia przeprowad­zone w lat­ach 1997–2007 na reprezen­taty­wnej grupie 2000 Hisz­panek. Wyni­ka z nich, że w badanym okre­sie licz­ba kobi­et sto­su­ją­cych antykon­cepcję w tym kra­ju wzrosła z 49,1% do 79,9%. W tym samym okre­sie wskaźnik abor­cji w tym kra­ju wzrósł z 5,52 abor­cji na 1000 kobi­et do 11,49 (J. Dueñas et al., Trends in the Use of Con­tra­cep­tive Meth­ods and Vol­un­tary Inter­rup­tion of Preg­nan­cy in the Span­ish Pop­u­la­tion dur­ing 1997–2007, w: Con­tra­cep­tion 83 (2011) 82–87).

Z innych badań, przeprowad­zonych na 14 704 Fran­cuzkach wyni­ka, że wśród 1034 kobi­et, które zaszły w nieplanowaną ciążę lub pod­dało się abor­cji w ciągu ostat­nich 5 lat, 65% stosowało antykon­cepcję (N. Bajos, H. Goulard, P. Ous­try, et al., Con­tra­cep­tion: from acces­si­bil­i­ty to effi­cien­cy, w: „Human Repro­duc­tion”, 2003, Vol. 18, No.5, s. 994–999).

Powyższe bada­nia potwierdza­ją prawdę, którą pow­tarza od wielu wieków Koś­ciół katolic­ki, że antykon­cepc­ja nie reduku­je licz­by zabójstw nien­ar­o­d­zonych dzieci. Chci­ałbym, aby ta praw­da dotarła do wszys­t­kich ludzi, a media przes­tały oszuki­wać społeczeńst­wo. Zależność pomiędzy stosowaniem antykon­cepcji, a późniejszą decyzją o abor­cji wyni­ka z dwóch powodów: medi­al­nej reklamy oraz zmniejsze­nie poczu­cia odpowiedzial­noś­ci rodz­iców za poczę­cie dziec­ka. Należy pod­kreślić, że nie ma środ­ka antykon­cep­cyjnego, który był­by w stu pro­cen­tach skuteczny. W sytu­acji nieplanowanego poczę­cia rodz­ice częs­to decy­du­ją się na abor­cję, zrzu­ca­jąc winę na pro­du­cen­tów danych środ­ków antykon­cep­cyjnych, które zaw­iodły. Dlat­ego trze­ba pro­mować nat­u­ralne metody planowa­nia rodziny, które są wysoko skuteczne, eko­log­iczne i pozbaw­ione jakichkol­wiek skutków ubocznych. Pon­ad­to przy­czy­ni­a­ją się do budowa­nia wza­jem­nego sza­cunku małżonków oraz sza­cunku w sto­sunku do każdego poczętego dziecka.


Nowe dane potwierdza­ją — antykon­cepc­ja prowadzi do aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.