Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Wobec pode­j­mowanych w ostat­nim cza­sie akty­wnoś­ci skra­jnie lewicowych środowisk, które for­su­ją w par­la­men­cie rozwiąza­nia prawne uderza­jące w fun­da­men­talne prawa człowieka, zachę­cam do włączenia się w ogólnopol­skie czuwanie modlitewne.

Do tej inic­jaty­wy mod­litewnej naw­iązu­je poniższy apel.

Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w spraw­ie czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony życia i praw rodziny w nocy z 3 na 4 październi­ka 2014 r.

Z wielkim niepoko­jem obser­wu­je­my nasi­la­jącą się w ostat­nim cza­sie akty­wność skra­jnie lewicowych środowisk, które for­su­ją w par­la­men­cie rozwiąza­nia prawne uderza­jące w pra­wo do życia każdego człowieka od chwili poczę­cia, a także narusza­jące autonomię rodziny i jej niezby­walne prawa, w tym pra­wo do wychowa­nia dzieci. Zda­je­my sobie sprawę, że środowiska te dys­ponu­ją potężny­mi środ­ka­mi, zarówno finan­sowy­mi, jak i propagandowo-politycznymi.

Naszą odpowiedz­ią, oprócz czyn­nie wyrażanego sprze­ci­wu oby­wa­tel­skiego i dzi­ałal­noś­ci eduka­cyjnej, powin­na być żar­li­wa mod­l­it­wa w obronie fun­da­men­tów, na których zbu­dowana jest nasza cywilizacja.

Apelu­je­my o orga­ni­zowanie i włącze­nie się w mod­litewne czuwanie przed Najświęt­szym Sakra­mentem w nocy z 3 na 4 październi­ka (pro­ponu­je­my rozpoczę­cie czuwa­nia o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim i zakończe­nie poran­ną Mszą Św.). W cza­sie czuwa­nia zanośmy proś­by o pow­strzy­manie szczegól­nie niebez­piecznych pro­jek­tów ustaw i rozwiązań, godzą­cych w pra­wo do życia i prawa rodziny:

  • pro­jek­tu ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę in vit­ro uderza­jącej zarówno w pra­wo do życia od momen­tu poczę­cia, jak i w sposób poważny narusza­jącą god­ność oso­by ludzkiej;
  • pro­jek­tu ustawy raty­fiku­jącej Kon­wencję Rady Europy w spraw­ie prze­mo­cy wobec kobi­et, uderza­jącej w prawa rodziny i będącej w swej isto­cie zobow­iązaniem do przyję­cia rozwiązań prawno-społecznych opar­tych na ide­ologii gen­der;
  • demor­al­iza­cji młodego pokole­nia poprzez narzu­canie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B dzieciom i młodzieży.

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że inic­jaty­wę tę pode­j­mu­ją już obroń­cy życia w wielu miejs­cach w całej Polsce, w tym m.in.: w Częs­to­chowie, Krakowie, Poz­na­niu, Warsza­w­ie, Rzeszowie.

Apelu­je­my do wszys­t­kich obrońców życia i ludzi, dla których przyszłość naszej Ojczyzny jest sprawą ważną, o włącze­nie się w tę tak potrzeb­ną inic­jaty­wę modlitewną.

Niniejsza inic­jaty­wa mod­litew­na zyskała apro­batę i popar­cie Prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki Księdza Bisku­pa Jana Wątroby.

Niech szczegól­ną zachętą do włączenia w tę mod­l­itwę będą słowa św. Jana Pawła II zapisane w encyk­lice Evan­geli­um vitae: »Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat«„.

Zarząd Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosic­ki, prezes
Antoni Szy­mańs­ki, wiceprezes
Antoni Zię­ba, wiceprezes
Anna Dyn­dul, sekretarz
Piotr Zajkows­ki, członek zarządu

Jesteśmy świad­ka­mi dra­maty­cznej wal­ki, która ma miejsce w naszej ojczyźnie, ale również w skali całego świa­ta. Każdego dnia zabi­jane są dzieci w łonach swoich matek. Dlat­ego potrze­ba wytr­wałej i ufnej mod­l­itwy do Miłosiernego Boga o pow­strzy­manie”„ „fali” prze­mo­cy wobec nien­ar­o­d­zonych oraz o pokój dla świata.


Noc­ne czuwanie mod­litewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 październi­ka 2014 r.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, in vitro, Modlitwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.