Niemiecki dron śmierci nad Polską

Abor­tion drone” prze­trans­portu­je w sobotę pacz­ki z pigułka­mi poron­ny­mi z niemieck­iego Frank­fur­tu nad Odrą do Słu­bic w Polsce.

W najbliższą sobotę nad Pol­ską pojaw­ić się ma abor­cyjny dron śmier­ci. Jest to akc­ja niemiec­kich i pol­s­kich fem­i­nis­tek. Z niemieck­iego Frank­fur­tu nad Odrą do Słu­bic w Polsce, abor­cyjny dron „Abor­tion drone” ma prze­trans­portować pacz­ki z pigułka­mi poron­ny­mi. Mają być prz­erzu­cone w ramach pomo­cy niemiec­kich fem­i­nis­tek i niemiec­kich orga­ni­za­cji proabor­cyjnych do Pol­s­ki, gdzie jest zakaz zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Orga­ni­za­tora­mi ze strony niemieck­iej jest berlińs­ka gru­pa wspar­cia dla Polek – Cio­cia Basia i Women on Waves – orga­ni­za­c­ja, która w wielu kra­jach pro­mu­je zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z pol­skiej strony w tę akcję zaan­gażowana jest lewicowa Feminote­ka i Porozu­mie­nie Kobi­et 8 Marca.

Czy te orga­ni­za­c­je zna­ją datę 9 mar­ca 1943, kiedy to w cza­sie oku­pacji hitlerowskiej Niem­cy wydali roz­porządze­nie, w którym zez­wo­lili pol­skim kobi­etom na nieogranic­zone zabi­janie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci ?. Jed­nocześnie w tym samym roz­porządze­niu cyn­icznie napisali, że utrzy­mu­ją zakaz zabi­ja­nia niemiec­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci, pod­nosząc karę do kary śmier­ci. Sko­jarzenia his­to­ryczne nasuwa­ją się same, wiemy że hitlerow­cy w ramach wal­ki z pol­skim nar­o­dem pro­mowali i orga­ni­zowali dostar­czanie środ­ków antykon­cep­cyjnych zezwala­jąc na abor­cję czyli zabi­janie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci. Jest rzeczą znami­en­ną, że nawet w cza­sach PRL‑u, w cza­sach komu­nisty­cznych cen­zu­ra przepuś­ciła książkę Hey­deck­era J. Lee­ba „Trze­cia Rzesza w świ­etle Norym­bergii-bilans tysią­cle­cia”, Książ­ka i Wiedza, Warsza­wa 1979. Na stron­ie 391 zamieszc­zono słowa hitlerowskiego zbrod­niarza Mar­ti­na Bor­man­na: „Obow­iązkiem Słowian jest pra­cow­ać dla nas. Płod­ność Słowian jest niepożą­dana. Niech uży­wa­ją prez­er­watyw albo robią skroban­ki, – im więcej, tym lep­iej. Oświa­ta jest niebez­piecz­na”. Przy­toczę także słowa samego Adol­fa Hitlera, kiedy donie­siono mu o tej roz­bieżnoś­ci w praw­ie (u kobi­et niemiec­kich abor­c­ja była zakazana, a u pol­s­kich kobi­et doz­wolona), według amerykańs­kich pub­likacji Hitler powiedzi­ał: „oso­biś­cie zaszczelę tego idiotę, który by u kobi­et pod­bitych chci­ał zakazać aborcji”.

XXI wieku w ramach podob­no bard­zo dobrych sto­sunków pol­sko – niemiec­kich, grupy Niem­ców próbu­ją łamać nasze pra­wo i prz­erzu­cać do Pol­s­ki za pomocą dronów, śmier­cionośne piguł­ki zabi­ja­jące nasze pol­skie nien­ar­o­d­zone dzieci. Mam nadzieję, że ta akc­ja pro-abor­cyjnych kręgów oby­wa­teli niemiec­kich, spot­ka się ze zde­cy­dowaną ripostą pol­s­kich władz, a także z protestem naszego ambasado­ra. Jest to zamach na życie pol­s­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci ze strony sąsi­a­da z zachod­niej granicy.

Zaczy­na się kam­pa­nia wybor­cza, my obroń­cy życia musimy się w nią włączyć. Z dwóch potężnych par­tii ist­nieją­cych w Polsce, jedynie PiS opowia­da się jed­noz­nacznie za życiem. PO nie tylko sprze­ci­wia się ochronie życia człowieka, ale także for­su­je zbrod­nicze decyz­je takie jak; dopuszcze­nie na pol­s­ki rynek piguł­ki „dzień po” o dzi­ała­niu abor­cyjnym, czy fatal­ny pro­jekt ustawy o in vitro.

In vit­ro jest pro­ce­durą śmier­ci i kalect­wa, ponieważ 90 pro­cent poczy­nanych tą metodą dzieci ginie przed nar­o­dze­niem. W tej kam­panii musimy wspier­ać jed­noz­nacznie tych, którzy bronią życia a blokować tych kandy­datów, którzy pochodzą z par­tii prze­ci­wnych życiu. Mam nadzieję, że nikt z obrońców życia nie odda gło­su na kandy­da­ta z par­tii PO, która wielokrot­nie atakowała rodz­inę i życie poczę­tych dzieci.


Niemiec­ki dron śmier­ci nad Polską
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.