Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Pro­jekt Ruchu Paliko­ta zakłada­ją­cy wprowadze­nie — od pier­wszej klasy szkoły pod­sta­wowej — obow­iązkowego przed­mio­tu „Wiedza o sek­su­al­noś­ci człowieka” opar­ty jest na kłamst­wie. Nie pozwólmy zde­mor­al­i­zować naszej młodzieży poprzez wprowadze­nie do naszej oświaty fatal­nej w skutkach per­misy­wnej edukacji seksualnej.

Mam przed sobą druk sej­mowy nr 1036 z listopa­da 2012 roku doty­czą­cy pro­jek­tu ustawy o edukacji sek­su­al­nej zgłos­zony przez Ruch Paliko­ta. Ta propozy­c­ja praw­dopodob­nie niebawem będzie przed­miotem dyskusji w par­la­men­cie. Poniżej omówię najważniejsze punk­ty tego doku­men­tu. Zasad­niczym celem autorów pro­jek­tu jest wdroże­nie wiedzy o sek­su­al­noś­ci człowieka jako przed­mio­tu obow­iązkowego (w wymi­arze 1 godziny lek­cyjnej tygod­niowo) do szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych. Treś­ci przekazy­wane w ramach „Wiedzy o sek­su­al­noś­ci człowieka” według pro­jek­tu ma dobier­ać Min­is­ter Oświaty we współpra­cy z Min­istrem Zdrowia. Mają one uwzględ­ni­ać najnowszą wiedzę medy­czną z dziedziny sek­su­al­noś­ci człowieka. Dodatkowo Min­is­ter Oświaty raz w roku ma orga­ni­zować ogólnopol­ską olimpiadę wiedzy o sek­su­al­noś­ci człowieka, skierowaną do uczniów szkół obję­tych obow­iązkiem uczęszcza­nia na zaję­cia tego przed­mio­tu. W uza­sad­nie­niu pro­jek­to­daw­cy odwołu­ją się do doświad­czeń szwedz­kich i brytyjskich.

Tem­at edukacji sek­su­al­nej wielokrot­nie już porusza­łem w poprzed­nich audycjach.

Amerykańs­ka Akademia Pedi­atrii wyróżniła trzy rodza­je edukacji seksualnej.

– wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only edu­ca­tion).

B – bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na tem­at antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad etycznych.

C – złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1]. Wprowad­zony do pol­skiego sys­te­mu oświaty w 1998 roku przed­miot „wychowanie do życia w rodzinie” odpowiada­ją­cy edukacji sek­su­al­nej typu A przynosi pozy­ty­wne rezultaty.

Pol­s­ka na tle kra­jów o per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej (typu B i C) jak Wiel­ka Bry­ta­nia czy Szwec­ja charak­teryzu­je się:

  • Najniższą liczbą zajść w ciążę na 1000 nas­to­latek (15–19 lat);
  • Najniższą liczbą abor­cji na 1000 nastolatek;
  • Najniższą liczbą ogółem abor­cji na 1000 mieszkańców;
  • Najniższy­mi wskaźnika­mi zakażeń HIV i zachorowań na AIDS.

Wiel­ka Bry­ta­nia (której licz­ba lud­noś­ci wynosi 62 300 000) prowadzi per­misy­wną edukację sek­su­al­ną typu B lub C. Obec­nie wszys­tkie szkoły mają obow­iązek przeprowadza­nia lekcji edukacji sek­su­al­nej wśród uczniów w przedziale wiekowym między 11–14 lat[2].

W tym kra­ju odno­towano najwyższy wskaźnik ciąż wśród nielet­nich w Europie, a licz­ba legal­nie przeprowad­zonych abor­cji u nielet­nich wynosi 44 974 (dane z 2008 roku)[3].

Szwecji nato­mi­ast (licz­ba lud­noś­ci 9 415 295) licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat wynosi 7 338. Nato­mi­ast licz­ba zare­je­strowanych abor­cji wynosi 40 000 rocznie.

Dla porów­na­nia w Polsce (licz­ba lud­noś­ci wynosi 38 115 641) licz­ba legal­nie przeprowad­zonych abor­cji przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat wynosi 42[4].

Wobec powyższego pro­jekt Ruchu Paliko­ta opar­ty jest na kłamst­wie i nie praw­idłowej diagnozie.

Nie pozwólmy zniszczyć i zde­mor­al­i­zować naszej młodzieży poprzez wprowadze­nie do naszej oświaty fatal­nej w skutkach per­misy­wnej edukacji seksualnej.


Niebez­pieczny pro­jekt ustawy o edukacji sek­su­al­nej autorstwa Ruchu Palikota

Przyp­isy:

  • Com­mit­tee on Ado­les­cence, Con­dom Use by Ado­les­cent, w: Amer­i­can Acad­e­my of Pedi­atrics, “Pedi­atrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466. 
  • The Guardian, 23 Octo­ber 2006. 
  • Europe­js­ki Urząd Statysty­czny EUROSTAT – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database
  • Europe­js­ki Urząd Statysty­czny EUROSTAT – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/population/data/database
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.