Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Fakt, że oso­ba dzi­ałała w zgodzie z rozkazem swo­jego rzą­du lub swego zwierzch­ni­ka, nie zwal­nia od odpowiedzial­noś­ci” (zasady norym­ber­skie). Obec­nie wielu auto­ry­tetów w dziedzinie medy­cyny i prawa potwierdza fakt, że abor­c­ja jest zabójst­wem i nie moż­na poz­wolić na zapis, który by zmuszał lekarzy do uczest­nict­wa w tym procederze.

Przekazu­ję Wam smut­ną infor­ma­cję doty­czącą stanowiska Komite­tu Bioe­ty­ki przy Prezy­di­um PAN, które zostało przyjęte 12 listopa­da 2013 roku w spraw­ie tzw. klauzuli sum­ienia. Wielokrot­nie porusza­łem w audy­c­jach tem­at niedoskon­ałoś­ci zapisu doty­czącego klauzuli sum­ienia dla lekarzy, zawartego w Ustaw­ie o zawodzie lekarza i zawodzie lekarza den­tysty z 5 grud­nia 1996 roku. Artykuł 39 tejże Ustawy brz­mi następu­ją­co: „Lekarz może pow­strzy­mać się od wyko­na­nia świad­czeń zdrowot­nych niez­god­nych z jego sum­ie­niem, z zas­trzeże­niem art. 30, z tym że ma obow­iązek wskazać realne możli­woś­ci uzyska­nia tego świad­czenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opie­ki zdrowot­nej oraz uza­sad­nić i odno­tować ten fakt w doku­men­tacji medy­cznej”. Z tego kuri­ozal­nego zapisu wyni­ka, że lekarz może odmówić wyko­na­nia abor­cji, ale musi wskazać innego lekarza i placówkę, w której zabieg ten zostanie wyko­nany. Ten zapis świad­czy o fatal­nym stanowie­niu prawa w naszym kra­ju oraz bier­noś­ci środowisk medy­cznych, którzy toleru­ją tak niedoskon­ały zapis klauzuli sum­ienia. Powinien być on jas­no sfor­mułowany. Zabi­cie nien­ar­o­d­zonego dziec­ka narusza fun­da­ment ety­ki lekarskiej – przysięgę Hipokrate­sa. Przy­pom­nę, że już cztery wie­ki przed Chrys­tusem Hipokrates – poganin – zawarł w kanon­ie ety­ki lekarskiej zasadę, że żaden lekarz nie powinien podawać kobiecie środ­ka poron­nego, a tym bardziej zabi­jać nien­ar­o­d­zonego dziecka.

Okazu­je się, że 12 listopa­da 2013 roku Komitet Bioe­ty­ki przy Prezy­di­um PAN przyjął stanowisko, które nie tylko mil­czą­co aprobu­je fatal­ny zapis klauzuli sum­ienia zawarty w Ustaw­ie o zawodzie lekarza, ale próbu­je nawet ją ograniczyć w sto­sunku do lekarzy, którzy odmaw­ia­ją uczest­nict­wa w pro­ce­durze aborcji.

Wol­ność sum­ienia jest chro­niona zarówno w Kon­sty­tucji RP (Art. 53: „Każde­mu zapew­nia się wol­ność sum­ienia i religii”), Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka, uch­walonej przez Orga­ni­za­cję Nar­o­dów Zjed­noc­zonych 10 grud­nia 1948 roku (Art. 3: „Każdy człowiek ma pra­wo do życia, wol­noś­ci i bez­pieczeńst­wa swo­jego”, Art. 18: „Każdy człowiek ma pra­wo wol­noś­ci myśli, sum­ienia i wyz­na­nia”). Autorzy zapisu ogranicza­jącego klauzulę sum­ienia chcą zmusić lekarzy do uczest­nict­wa w zbrod­niczym pro­ced­erze, którym jest abor­c­ja. Przy­pom­nę, że niedawno Sąd Okrę­gowy w Warsza­w­ie zgodz­ił się ze stwierdze­niem: „abor­c­ja jest zabójst­wem”. Wobec takiego orzeczenia sądu, jak moż­na zmuszać lekarzy do zabójst­wa nien­ar­o­d­zonego dziec­ka? Na szczęś­cie stanowisko Komite­tu Bioe­ty­ki przy Prezy­di­um PAN nie ma mocy wiążącej i nie jest zapisem prawnym. Jest świadectwem stanu sum­ień członków tego Komitetu.

Przy­pom­nę, że obozy kon­cen­tra­cyjne funkcjonowały zgod­nie z prawem, a hitlerows­cy lekarze dokony­wali ekspery­men­tów pseudom­e­dy­cznych na niewin­nych ludzi­ach także opier­a­jąc się na ustawach. Muszę przy­pom­nieć nasady norym­ber­skie. Po trag­icznych doświad­czeni­ach II wojny świa­towej, kiedy zbrod­niarze hitlerows­cy w pro­ce­sie norym­ber­skim próbowali uspraw­iedli­wiać swo­je czyny zapisem prawnym, ONZ przyjęło tzw. zasady norym­ber­skie. Przy­toczę zasadę czwartą: „Fakt, że oso­ba dzi­ałała w zgodzie z rozkazem swo­jego rzą­du lub swego zwierzch­ni­ka, nie zwal­nia od odpowiedzial­noś­ci”. Jest to bard­zo ważny zapis. Mamy obec­nie wiele auto­ry­tetów w dziedzinie medy­cyny i prawa, którzy potwierdza­ją fakt, że abor­c­ja jest zabójst­wem i nie moż­na poz­wolić na zapis, który by zmuszał lekarzy do uczest­nict­wa w tym procederze.


Niebez­pieczne stanowisko Komite­tu Bioe­ty­ki przy Prezy­di­um PAN w spraw­ie tzw. klauzuli sumienia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Polityka i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.