NIE” karalności kobiet za aborcję — projekt zgodny ze stanowiskiem Episkopatu Polski

Pod­czas Mszy na placu św. Pio­tra w Rzymie papież Fran­ciszek kan­on­i­zował Matkę Teresę z Kalku­ty, wielką obrończynię życia, opiekunkę ubogich i trędowatych.

Św. Mat­ka Tere­sa z Kalku­ty w każdych okolicznoś­ci­ach bard­zo moc­no broniła życia poczę­tych dzieci, jed­nocześnie ostrze­ga­jąc przed wielki­mi kon­sek­wenc­ja­mi abor­cji. Mówiła pub­licznie, że dzisi­aj najwięk­szym zagroże­niem dla świa­towego poko­ju jest abor­c­ja, czyli zabi­janie poczę­tych, nien­ar­o­d­zonych dzieci. W sposób szczegól­ny musimy pamię­tać o tych słowach, ponieważ dzisiejsza sytu­ac­ja na świecie jest poważ­na, mamy ciągłe kon­flik­ty zbro­jne. W dłuższej per­spek­ty­wie nie uda się utrzy­mać świa­towego poko­ju, kiedy zabi­jane są masowo poczęte, nien­ar­o­d­zone dzieci. Cieszymy się z kan­on­iza­cji św. Mat­ki Teresy z Kalku­ty, wielkiej orę­down­icz­ki, wspier­a­jącej nas u Boga w wielkim dziele obrony życia poczę­tych dzieci. Św. Jan Paweł II i św. Mat­ka Tere­sa z Kalku­ty niech zawsze będą naszy­mi orę­down­ika­mi w walce o zachowanie życia i god­noś­ci każdego człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Zakończyła się zbiór­ka pod­pisów pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Pod­czas kon­fer­encji pra­sowej zor­ga­ni­zowanej przez Fun­dację Pro-Pra­wo do życia, wspier­anej przez Insty­tut Ordo Iuris i Insty­tut im. ks. Pio­tra Skar­gi w Krakowie, zarzu­cono dzi­ałac­zom Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, że postępu­je­my wbrew naucza­niu Koś­cioła. Pow­stał także artykuł w jed­nym z krakows­kich mag­a­zynów pt.: „Abor­cyjny kom­pro­mis czy pra­wo i spraw­iedli­wość?”, do którego chci­ałbym się odnieść i mery­to­rycznie wyjaśnić.

W 1987 roku Kon­gre­gac­ja Nau­ki Wiary kierowana wów­czas przez kard. Józe­fa Ratzingera, wydała ważny doku­ment pt.: „Don­um vitae- Instrukc­ja o sza­cunku dla rodzącego się życia i o god­noś­ci jego przekazy­wa­nia”. W rozdziale III. pt. „Moral­ność a pra­wodaw­st­wo cywilne. Wartoś­ci i obow­iąz­ki moralne, które w tej dziedzinie pra­wodaw­st­wo cywilne powin­no otaczać sza­cunkiem i sankcjonować” jest napisane:

Jako kon­sek­wencję sza­cunku i opie­ki należnej dziecku, które ma się nar­o­dz­ić, począwszy od chwili jego poczę­cia, pra­wo powin­no przewidzieć odpowied­nie sankc­je karne za każde dobrowolne pog­wałce­nie jego praw”.

Warsza­wscy obroń­cy życia, skupi­eni wokół Mar­iusza Dzierżawskiego, czyli Pro-Pra­wo do życia, niewłaś­ci­wie inter­pre­tu­ją ten zapis, pomi­ja­jąc bard­zo ważne słowo, jakim jest: „Pra­wo powin­no przewidzieć odpowied­nie sankc­je karne za każde dobrowolne pog­wałce­nie jego praw”.

W pro­jek­cie przy­go­towanym przez Ordo Iuris, Insty­tut Pio­tra Skar­gi i Fun­dację Pro-Pra­wo do życia przewidziano, nieste­ty, sankcję karną dla kobi­et, wynoszącą nawet do pię­ciu lat więzienia.

Oczy­wiś­cie, sąd może tę karę złagodz­ić lub nawet odstąpić od jego wymierzenia, ale, nieste­ty, jest zapisane: pięć lat więzienia dla kobi­et dopuszcza­ją­cych się prz­er­wa­nia ciąży. Taki zapis jest sprzeczny ze zdrowym rozsąd­kiem i z nauczaniem naszych biskupów. W doku­men­cie z Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki z kwiet­nia 2016 roku, która odbyła się w Poz­na­niu i Gnieźnie, nasi biskupi, pos­tu­lu­jąc o pra­wo dla każdego poczętego dziec­ka, jas­no wskaza­li, że nie popier­a­ją sankcji karnych dla kobiet.

Fun­dac­ja Pro-pra­wo do życia mówi, że postępu­je­my wbrew z doku­mentem Kon­gre­gacji Nau­ki Wiary ponieważ za każde dobrowolne pog­wałce­nie prawa do życia ma być sankc­ja kar­na, pomi­ja­jąc słowo odpowied­nia.

Wyraźnie mówimy, że za trady­cyjne prz­er­wanie ciąży, tzw. abor­cję chirur­giczną jest sankc­ja kar­na dla lekarza, który to wykonu­je, pielęg­niar­ki asys­tu­jące, a także dla spon­so­ra tego trag­icznego zabiegu. W pro­jek­cie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia to wszys­tko jest obłożone sankcją karną.

Jeżeli chodzi o abor­cję far­mako­log­iczną, w pro­jek­cie Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, zapisal­iśmy bard­zo jas­no, że pro­dukc­ja reklam, han­del, spon­sorowanie pigułek wczesno­poron­nych i środ­ków far­mako­log­icznych niszczą­cych życie poczętego dziec­ka jest obłożone karą więzienia do dwóch lat. Każdy zamach na życie ludzkie jest obłożony stosowną sankcją karną. Nato­mi­ast, nie będziemy karać kobi­ety, która jest drugą ofi­arą aborcji.

Szczęść Boże !

 


NIE” kar­al­noś­ci kobi­et za abor­cję — pro­jekt zgod­ny ze stanowiskiem Episkopatu Polski
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.