NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy

Raty­fikac­ja Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej może, w sposób zaka­mu­flowany, prowadz­ić do powtórnej legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji oraz wprowadzenia do życia społecznego niebez­piecznej i demor­al­izu­jącej ide­ologii gen­der. Musi­cie powiedzieć stanow­cze NIE raty­fikacji tej Kon­wencji! Proszę Was o wejś­cie na stronę www.konwencjinie.pl i złoże­nie swo­jego pod­pisu prze­ci­wko raty­fikacji Konwencji.

Trwamy jeszcze w radoś­ci związanej z kan­on­iza­cją wielkiego roda­ka Jana Pawła II – obrońcę życia i praw rodziny. Jed­nak już 19 październi­ka Stoli­ca Apos­tol­s­ka dokona aktu beat­y­fikacji papieża Pawła VI, który wypra­cow­ał i ogłosił fun­da­men­tal­ną encyk­likę Humanae vitae. Papież Paweł VI był 262. papieżem, jego pon­ty­fikat obe­j­mował lata 1962–1978. Był kon­tynu­a­torem dzieła II Soboru Watykańskiego, rozpoczętego przez św. Jana XXIII. Papież Paweł VI był w sposób szczegól­ny związany z nar­o­dem pol­skim. W 1923 roku pełnił funkcję sekre­tarza nuncjusza apos­tol­skiego w Warsza­w­ie. W późniejszych lat­ach współpra­cow­ał z bisku­pem krakowskim Karolem Woj­tyłą, którego następ­nie mianował kar­dy­nałem. W wyniku ich współdzi­ała­nia pow­stała encyk­li­ka Humanae vitae. Cieszy fakt, że kole­jny beat­y­fikowany papież wspier­ał rodz­inę i dzieło obrony życia człowieka.

Dru­ga wiado­mość doty­czy Kon­wencji Rady Europy. Przy­pom­nę, że zaraz po uroczys­toś­ci­ach kan­on­iza­cyjnych papieża Jana Pawła II pre­mier Don­ald Tusk rozpoczął pro­ce­durę raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej. Jest to bard­zo niebez­pieczny doku­ment. Poniżej przy­taczam frag­ment oświad­czenia Prezy­di­um Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki: „Należy pod­kreślić, że Kon­wenc­ja, choć poświę­cona jest istot­ne­mu prob­le­mowi prze­mo­cy wobec kobi­et, zbu­dowana jest na ide­o­log­icznych i niez­god­nych z prawdą założe­ni­ach, których w żaden sposób nie moż­na zaakceptować”.

Raty­fikac­ja Kon­wencji może, w sposób zaka­mu­flowany, prowadz­ić do powtórnej legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji oraz wprowadzenia do życia społecznego niebez­piecznej i demor­al­izu­jącej ide­ologii gen­der. Musi­cie powiedzieć stanow­cze NIE dla raty­fikacji tej Kon­wencji. Sprawa nie jest prze­grana. W internecie zna­jdziecie adresy biur posel­s­kich, tele­fony oraz emaile par­la­men­tarzys­tów z Waszych okręgów wybor­czych. Apelu­ję o zredagowanie do nich krótkiego lis­tu, wyko­nanie tele­fonu lub wysłanie emaila, w którym opowiemy się za sprze­ci­wem wobec raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy. Trze­ba odpowiedzial­nie się zor­ga­ni­zować. Całym sercem popier­am inic­jaty­wę przed­staw­icieli Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, którzy w najbliższych dni­ach uruchami­a­ją stronę inter­ne­tową, gdzie będą zbier­ane pod­pisy prze­ci­wko raty­fikacji Kon­wencji, a następ­nie przekazane do Sej­mu. Proszę Was o wejś­cie na stronę www.konwencjinie.pl, zapoz­nanie się z apelem i złoże­nie swo­jego pod­pisu. Uchrońmy nasze społeczeńst­wo przed zgub­ny­mi skutka­mi ide­ologii prze­ci­wnej naszym poglą­dom i wierze.


NIE dla raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.