NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Kon­wenc­ja Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej” pod pozorem prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy zmierza do wymuszenia zmi­an społecznych, niszczą­cych małżeńst­wo, rodz­inę, wychowanie dzieci i pozy­ty­wną tradycję.

Dzisi­aj powrócę do tem­atu „Kon­wencji Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej”. Za jej raty­fikacją opowia­da się pre­mier Don­ald Tusk, Plat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka i grupy postko­mu­nisty­czne. Doku­ment ten niesie poważne zagroże­nie dla sys­te­mu edukacji w naszym kra­ju. Nastaw­iony jest na walkę z trady­cją, moral­noś­cią chrześ­ci­jańską i wartoś­ci­a­mi określony­mi w Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Poniżej przy­taczam apel pod­pisany przez przed­staw­icieli ogólnopol­s­kich orga­ni­za­cji pro­rodzin­nych, które wzy­wa­ją do nier­aty­fikowa­nia „Kon­wencji Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej”.

Wezwanie o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy

Jako przedstawiciele ogólnopolskich organizacji prorodzinnych, zebrani w dniu 5.09.2014 r. w Warszawie, sprzeciwiamy się ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet.

Zwracamy się do par­la­men­tarzys­tów o odrzuce­nie ustawy raty­fika­cyjnej, a do społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego o akty­wne odd­zi­ały­wanie na posłów i sen­a­torów w tym kierunku.

Doce­ni­amy konieczność zapo­b­ie­ga­nia i prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy wobec dzieci, kobi­et i mężczyzn, stwierdza­my jed­nak, że w kon­wencji nie chodzi o rozwiązanie tego prob­le­mu. Pod pozorem prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy zmierza ona do wymuszenia zmi­an społecznych, niszczą­cych małżeńst­wo, rodz­inę, wychowanie dzieci i pozy­ty­wną tradycję.

Kon­wenc­ja Rady Europy o prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej:

  • bazu­je na ide­ologii gen­der, a jej raty­fikac­ja narusza art. 25 ust. 2 Kon­sty­tucji RP, który zobow­iązu­je władze pub­liczne do bezstron­noś­ci w sprawach świato­poglą­dowych i filozoficznych;
  • zbu­dowana jest na aksjologii, która w istot­nych punk­tach jest sprzecz­na z założe­ni­a­mi Kon­sty­tucji RP, gdyż uzna­je trady­cję, dorobek cywiliza­cyjny, rodz­inę, ojcost­wo i macierzyńst­wo za potenc­jalne źródło opresji, które powin­no zostać wykorzenione;
  • narzu­ca gen­derową definicję płci, która wprowadz­iła­by zamęt do pol­skiego sys­te­mu prawnego, a zwłaszcza prawa rodzinnego;
  • przewidu­je wprowadze­nie do pro­gramów naucza­nia treś­ci, które w pol­skim społeczeńst­wie są nieak­cep­towane (m.in. nauczanie o niestereo­ty­powych rolach płciowych) oraz sprzeczne z art. 48 ust. 1 Kon­sty­tucji RP, który przyz­na­je rodz­i­com pra­wo do decy­du­jącego wpły­wu na ksz­tałt edukacji ich dzieci;
  • poprzez między­nar­o­dowy sys­tem mon­i­torowa­nia real­iza­cji kon­wencji tworzy mech­a­nizm mogą­cy służyć wywiera­niu nacisku na Pol­skę w kierunku akcep­tacji rozwiązań nace­chowanych ideologicznie.

Prob­lematy­ka prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy domowej jest w Polsce przed­miotem rozbu­dowanej reg­u­lacji usta­wowej. Nie ist­nieją obec­nie jakiekol­wiek względy prawne czy społeczne, które uspraw­iedli­wiał­by przyję­cie kole­jnej, kosz­townej reg­u­lacji w tej mierze”.

Hali­na Szy­dełko, Kra­jowy Zarząd Akcji Katolickiej
Ewa Kowalews­ka, Forum Kobi­et Polskich
Kaz­imierz Kapera, Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Sto­warzyszeń Rodzin Katolickich
Paweł Wosic­ki, Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia
Zbig­niew Połoniewicz, Katolick­ie Sto­warzysze­nie „Civ­i­tas Christiana”
Karoli­na i Tomasz Elbanows­cy, Mał­gorza­ta Lusar, Sto­warzysze­nie i Fun­dac­ja Rzecznik Praw Rodziców
Zbig­niew Bar­cińs­ki, Sto­warzysze­nie Ped­a­gogów „Natan” Koal­ic­ja dla Rodziny
Jakub Bałtroszewicz, Fun­dac­ja „Jeden z Nas”
Tomasz Bil­ic­ki, Cen­trum Służ­by Rodzinie
Jacek Sapa, Fun­dac­ja Nar­o­dowego Dnia Życia
Sła­womir Ski­ba, „Polo­nia Christiana”
Tomasz Kance­lar­czyk, Fun­dac­ja Małych Stópek

Proszę o mod­l­itwę oraz wysyłanie do nich listów i e‑maili do par­la­men­tarzys­tów, aby odrzu­cili ten niebez­pieczny dokument.

Na koniec dwie dobre wiado­moś­ci. Pier­wszego wrześ­nia weszła w życie poprawka do Kon­sty­tucji Repub­li­ki Słowack­iej, która następu­ją­co defini­u­je małżeńst­wo: „małżeńst­wo jest jedynym w swoim rodza­ju związkiem mężczyzny i kobi­ety” oraz „Repub­li­ka Słowac­ka – małżeńst­wo wszech­stron­nie chroni i wspiera jej dobro”. Ten zapis popiera 82% oby­wa­teli Słowacji.

W stanie Ohio (Stany Zjed­noc­zone) zamknię­to jed­ną z najwięk­szych klinik abor­cyjnych USA. Dzię­ki dzi­ałan­iom obrońców życia przez ostat­nie 18 miesię­cy udało się doprowadz­ić do zamknię­cia niemal połowy cen­trów abor­cyjnych w Ohio.


NIE dla raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy o prze­mo­cy wobec kobiet
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.