NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

W bożonar­o­dzeniowej kam­panii Empiku zatrud­niono satanistę — p. Darskiego oraz p. Czubaszek, która o abor­cji swoich dzieci mówi „cud­own­ie, że to zro­biłam” — alar­mu­ją twór­cy inter­ne­towej akcji „Świątecznych zakupów nie robię w Empiku”. Zachę­cam do bojko­tu poprzez rezy­gnację z zakupów w sklepach Empik.

Z żalem infor­mu­ję, że Telewiz­ja Pol­s­ka wyemi­tu­je spot Kam­panii Prze­ciw Homo­fo­bii „Najbliżsi obcy”, pro­mu­ją­cy związ­ki les­bi­jskie. Decyzję o bezpłat­nej emisji pod­jęła Komis­ja ds. Kam­panii Społecznych TVP. Przesłanie spo­tu opiera się na tezie, że „oso­by pozosta­jące w związkach part­ner­s­kich w świ­etle pol­skiego prawa są dla siebie zupełnie obce”.

Decyz­ja władz Telewiz­ji Pol­skiej wywołała sprze­ciw i oburze­nie częś­ci społeczeńst­wa. Według prawa pro­moc­ja homosek­su­al­iz­mu jest sprzecz­na z mis­ją Telewiz­ji Pol­skiej. Art. 18. Ustawy o Radio­fonii i Telewiz­ji pre­cyzyjnie określa jej rolę:

  1. Audy­c­je nie mogą propagować dzi­ałań sprzecznych z prawem, z pol­ską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moral­noś­cią i dobrem społecznym”.
  2. Audy­c­je powin­ny szanować uczu­cia religi­jne odbior­ców, a zwłaszcza respek­tować chrześ­ci­jańs­ki sys­tem wartości”.

Usta­wodaw­cy w art. 21. doda­ją, że „pro­gramy i inne usłu­gi” powin­ny „służyć umac­ni­a­n­iu rodziny”. Z kolei art. 18 Kon­sty­tucji RP mówi o tym, że „małżeńst­wo jako związek kobi­ety i mężczyzny, rodz­i­na, macierzyńst­wo i rodzi­cielst­wo zna­j­du­ją się pod ochroną i opieką Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej”. Pro­moc­ja homozwiązków osłabia i niszczy ochronę insty­tucji małżeńst­wa. Decyz­ja władz TVP to kole­jny dowód nierzetel­noś­ci i braku obiek­ty­wiz­mu, które cechu­ją telewiz­ję pub­liczną. Nie może­cie pozostać bierni wobec narusza­nia kon­sty­tucyjnego porząd­ku prawnego przez Telewiz­ję Pol­ską. Zachę­cam do reg­u­larnego wspiera­nia i korzys­ta­nia z katolic­kich mediów, m.in. „Naszego Dzi­en­ni­ka” i „Telewiz­ji TRWAM.

Kole­j­na przykra wiado­mość doty­czy sieci sklepów Empik. Znany z anty­chrześ­ci­jańs­kich wypowiedzi lid­er satanisty­cznego zespołu met­alowego Behe­mot Adam „Ner­gal” Dars­ki oraz słyn­na abor­cjon­ist­ka Maria Czubaszek biorą udzi­ał w nowej kam­panii bożonar­o­dzeniowej Empiku. W spocie reklam­owym ofer­u­ją prezen­ty, które moż­na podarować bliskim na Boże Nar­o­dze­nie. Wielu inter­nautów jest obur­zonych doborem osób biorą­cych udzi­ał w spocie. Pod­kreśla­ją, że to godzi w ich uczu­cia religi­jne. Zachę­cam do bojko­tu poprzez rezy­gnację z zakupów w sklepach Empik.


NIE dla pro­mocji homozwiązków, sataniz­mu i aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.