Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka

27 kwiet­nia minie kole­j­na bolesna roczni­ca uch­wale­nia w 1956 roku — w warunk­ach komu­nisty­cznego ter­roru — ustawy abor­cyjnej. Skut­ki tej zbrod­niczej ustawy obow­iązu­jącej aż do 7 sty­cz­nia 1993 roku, okaza­ły się niezwyk­le trag­iczne dla naszego nar­o­du: okrut­na śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, obciąże­nie wielkim grzechem sum­ień usta­wodaw­ców, mil­ionów ojców, matek, pra­cown­ików służ­by zdrowia, dziennikarzy…

Od kilku lat świec­cy katol­i­cy, współpracu­jąc z księż­mi bisku­pa­mi, pro­boszcza­mi, wikar­iusza­mi orga­nizu­ją Nar­o­dowy Dzień Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka. Kil­ka lat temu gru­pa świec­kich kato­lików sfor­mułowała apel do wierzą­cych Polaków. Ten apel nic nie stracił na swo­je aktu­al­noś­ci. Poniżej przy­taczam jego treść:

27 kwiet­nia — Nar­o­dowym Dniem Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka

27 kwiet­nia minie kole­j­na bolesna roczni­ca uch­wale­nia w 1956 roku — w warunk­ach komu­nisty­cznego ter­roru — ustawy abor­cyjnej. Skut­ki tej zbrod­niczej ustawy obow­iązu­jącej aż do 7 sty­cz­nia 1993 roku, okaza­ły się niezwyk­le trag­iczne dla naszego nar­o­du: okrut­na śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, obciąże­nie wielkim grzechem sum­ień usta­wodaw­ców, mil­ionów ojców, matek, pra­cown­ików służ­by zdrowia, dziennikarzy…

Dzięku­je­my Wszech­moc­ne­mu Bogu za anu­lowanie zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej, dzięku­je­my za ros­ną­cy w całym społeczeńst­wie sza­cunek wobec życia poczę­tych dzieci, za Sługę Bożego Jana Pawła II, uznawanego za najwięk­szego na świecie obrońcę człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci, za ros­nące szere­gi obrońców życia w naszej Ojczyźnie. Dzięku­jąc Wszech­moc­ne­mu Bogu za bło­gosław­ieńst­wo w dziele obrony życia, musimy także dostrzec ogrom zła, które wydarzyło się na naszej pol­skiej zie­mi wskutek zane­gowa­nia V Przykaza­nia Bożego „Nie zabi­jaj!”: śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Bóg, jedyny Daw­ca i Pan Życia, poprzez swoich pro­roków ostrze­gał: „Krew bra­ta twego głośno woła ku mnie z zie­mi!”. Słudzy Boży: ksiądz kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki i ksiądz kar­dy­nał Karol Woj­tyła wielokrot­nie ostrze­gali przed trag­iczny­mi kon­sek­wenc­ja­mi tej stras­zli­wej „rzezi niewiniątek”, która dzi­ała się w naszym kraju.

Bóg — Daw­ca życia jest Bogiem Wszech­moc­nym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i poko­rą, ale także z wielką ufnoś­cią o prze­bacze­nie win­nym i o miłosierdzie dla całego narodu.

Prośmy z ufnoś­cią o miłosierdzie dla każdej mat­ki, której zabrakło miłoś­ci macierzyńskiej. Prośmy o miłosierdzie dla każdego ojca, który uciekł od odpowiedzial­noś­ci za życie swego dziec­ka i nie stanął w jego obronie.

Prośmy o miłosierdzie dla lekarzy i pielęg­niarek, których ręce zostały wyko­rzys­tane prze­ciw życiu nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Prośmy o miłosierdzie dla usta­wodaw­ców, którzy umożli­wili zabi­janie najm­niejszych Polaków.

Prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy poprzez pro­ce­durę in-vit­ro niszczą poczęte isto­ty ludzkie.

Niech naszą mod­l­itwę prze­bła­gal­ną w imię Jezusa Chrys­tusa wspier­a­ją post i uczyn­ki miłosierdzia.

Niech każdy kato­lik, do którego dotrze ten apel, włączy się w nar­o­dową ekspi­ację poprzez uczest­nict­wo we Mszy Świętej, odmówie­nie Różań­ca Świętego czy Koron­ki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachę­ca­jmy innych do włączenia się w obchody Nar­o­dowego Dnia Poku­ty za grzechy prze­ciw życiu człowieka.

Niech 27 kwiet­nia stanie się ogól­nonar­o­dowym dniem wielkiego mod­litewnego woła­nia do Boga o prze­bacze­nie i miłosierdzie dla całego nar­o­du. Niech Mary­ja — Mat­ka miłosiernego Syna Bożego Jezusa Chrys­tusa, Królowa Pol­s­ki i Mat­ka Miłosierdzia — zechce być naszą Prze­wod­niczką i Nadzieją w dziele nar­o­dowej poku­ty za grzechy prze­ciw życiu człowieka”.

Apel pod­pisali między innymi:

prof. dr hab. med. Zbig­niew Chłap, Kraków

Katarzy­na Cegiel­s­ka — redak­tor „Naszego Dziennika”

Hali­na i Czesław Chytrowie — ani­ma­torzy Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego, Kraków

Józef Dąbrows­ki — prezes Katolick­iego Sto­warzyszenia Kole­jarzy Polskich

lek. med. Bar­bara Frączek — prezes Sto­warzyszenia „Tak Życiu“

prof. dr hab. inż. Janusz Kawec­ki, Kraków

Leszek Langer — redak­tor naczel­ny Ogólnopol­skiego Mag­a­zynu „Serce Innym”

prof. dr hab. med. Ali­na T. Midro, Białystok

Bog­dan Nowac­ki — prezes Sto­warzyszenia Obrońców Życia „Evan­geli­um Vitae” w Ełku

dr med. Wan­da Półtawska, dr h.c.

Rafał Siwek — prze­wod­niczą­cy Prezy­di­um Kra­jowej Rady Katolick­iego Sto­warzyszenia Młodzieży

Hali­na Szy­dełko — prezes Akcji Katolick­iej w Polsce

dr Paweł Wosic­ki — prezes Zarzą­du Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr hab. Jad­wiga Wron­icz — prezes Fun­dacji Źródło, Kraków

dr inż. Antoni Zię­ba — współor­ga­ni­za­tor Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci

Ustawa abor­cyj­na wprowad­zona 27 kwiet­nia 1956 roku spowodowała śmierć pon­ad 20 mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale i straty moralne naszego nar­o­du w postaci zane­gowa­nia piątego przykaza­nia Bożego „Nie zabi­jaj” oraz zlekce­waże­nie Jasnogórs­kich Ślubów (złożonych w sierp­niu 1956 roku na Jas­nej Górze i później wielokrot­nie odnaw­ianych w pol­s­kich parafi­ach), w których przyrzekaliśmy bronić każdego dziec­ka równie mężnie jak ojcowie nasi wal­czyli o wol­ność naszego narodu.

Prośmy Miłosiernego Boga o prze­bacze­nie, o opamię­tanie dla wszys­t­kich, którzy nie szanu­ją życia oraz o światło dla umysłów, serc i sum­ień naszych par­la­men­tarzys­tów i wszys­t­kich ludzi, którzy doświad­czyli skutków abor­cji. Woła­jmy do miłosiernego Boga i pow­tarza­jmy ten wspani­ały zwrot mod­litewny, podany przez samego Jezusa Chrys­tusa poprzez św. Siostrę Faustynę: „Jezu, ufam Tobie!”. Bazy­li­ka Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stanowi cen­trum świa­towej mod­l­itwy w obronie życia. Tam 27 kwiet­nia (sob­o­ta) w godzinie Miłosierdzia Jego Emi­nenc­ja ks. kard. Stanisław Nagy będzie prze­wod­niczył Mszy św. i wygłosi Słowo Boże w intencji prze­baczenia i odpuszczenia win i grzechów związanych z zamacha­mi na życie ludzkie. Zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w modlitwę.


Nar­o­dowy Dzień Poku­ty za grzechy prze­ci­wko życiu człowieka
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Ekspiacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.