Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

W Stanach Zjed­noc­zonych od 1973 roku decyzją Sądu Najwyższego zez­wolono kobi­etom na dokony­wanie abor­cji aż do 9. miesią­ca ciąży. Ten zbrod­niczy zapis kosz­tował życie pon­ad 50 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym dzisi­aj przy­bliżyć inic­jaty­wę amerykańs­kich obrońców życia (USA), którzy postanow­ili, że każdego 14 wrześ­nia będą obchodz­ić Nar­o­dowy Dzień Pamię­ci Dzieci Abor­towanych. W Stanach Zjed­noc­zonych od 1973 roku decyzją Sądu Najwyższego zez­wolono kobi­etom na dokony­wanie abor­cji aż do 9. miesią­ca ciąży. Ten zbrod­niczy zapis kosz­tował życie pon­ad 50 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci. Z tego powodu obroń­cy życia zor­ga­ni­zowali nabożeńst­wa równocześnie w 25 miejs­cach Stanów Zjed­noc­zonych, w których pochowane zostały szcząt­ki abor­towanych dzieci. Niek­tóre z tych grobów zaw­ier­a­ją pon­ad 100 zabitych poprzez abor­cję dzieci. Ich ciała obroń­cy życia zabrali z pojem­ników na śmieci przed klinika­mi abor­cyjny­mi lub z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznych, gdzie częs­to trafi­a­ją ciała zabi­janych w cza­sie abor­cji dzieci. Inic­ja­torką pro­jek­tu „Oby­wa­tele dla Społeczeńst­wa Pro-Life” (gru­pa amerykańs­kich obrońców życia) jest Mon­i­ca Miller. Pod­kreśla ona, że Nar­o­dowy Dzień Pamię­ci Dzieci Abor­towanych będzie obchod­zony dopó­ty, dopó­ki zbrod­nia abor­cji nie zostanie zdelegalizowana.

W Polsce od kilku lat obchod­zony jest Nar­o­dowy Dzień Poku­ty za Grzechy prze­ci­wko życiu człowieka, który przy­pa­da każdego 27 kwiet­nia. Jest to przy­pom­nie­nie daty narzuce­nia Polsce, w warunk­ach ter­roru komu­nisty­cznego, ustawy abor­cyjnej (27 kwiet­nia 1956 roku), która spowodowała śmierć 20 mln nien­ar­o­d­zonych dzieci. Każdego roku polscy obroń­cy życia wznoszą mod­l­itwy do wszech­moc­nego Boga woła­jąc o miłosierdzie dla matek, dla lekarzy oraz par­la­men­tarzys­tów, którzy wprowadzili w 1956 roku w naszym kra­ju zbrod­niczą ustawę. Cieszy mnie postęp w dziele obrony życie, jaki dokonu­je się w Polsce. Nasz kraj uznawany jest za lid­era oraz źródło inspiracji i nadziei wśród państw budu­ją­cych cywiliza­cję życia. Jed­nak w walce z cywiliza­cją śmier­ci mamy przed sobą jeszcze sporo zadań, z których najważniejsze to wye­lim­i­nowanie wyjątków dopuszcza­ją­cych zabi­cie nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Na koniec chcę podzielić się z wami dobrą infor­ma­cją. Wobec nasi­la­ją­cych się ataków na dzieci i młodzież ze strony ide­ologii gen­der, majowy numer miesięczni­ka „Wychowaw­ca” (nr 5/2013 „To idzie gen­der”) został poświę­cony temu tem­atowi. Zna­jdziecie w nim szereg artykułów autorstwa księży, pro­fe­sorów i osób świec­kich, którzy opisali mech­a­nizm dzi­ała­nia tej demor­al­izu­jącej ide­ologii oraz wskaza­li konkretne możli­woś­ci obrony. Jak wiemy, w naszym kra­ju real­i­zowany jest typ A edukacji sek­su­al­nej – wychowanie do życia w rodzinie. Przynosi ono pozy­ty­wne rezul­taty. Nie może­my poz­wolić środowiskom lewicowym i fem­i­nisty­cznym na wprowadze­nie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B i C. W tym celu musimy przy­go­tować szereg argu­men­tów i sposobów obrony. Zachę­cam do odwiedzenia strony inter­ne­towej www.wychowawca.pl, na której zna­jdziecie dwa numery miesięczni­ka „Wychowaw­ca” doty­czące ide­ologii gen­der oraz edukacji sek­su­al­nej. Moż­na je bezpłat­nie pobrać drogą elektroniczną.


Nar­o­dowy Dzień Pamię­ci Dzieci Abor­towanych w USA
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.