Nagroda Nobla dla etycznego badacza

Z okazji Dnia Papieskiego, po zmod­ern­i­zowa­niu, ukazał się Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „DROGA”. W numerze „DROGI” zna­jdziecie między inny­mi frag­men­ty naucza­nia papieży (bł. Jana Pawła II i Benedyk­ta XVI) wraz z komen­tarza­mi, dzi­ał doty­czą­cy his­torii Pol­s­ki oraz obrony życia człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Apelu­ję do rodz­iców, opiekunów i dzi­ad­ków, abyś­cie zaprenu­merowali pis­mo „DROGA” dla swoich dzieci.

Nagrodę Nobla w dziedzinie medy­cyny otrzy­mał w 2012 roku Shinya Yamana­ka. To badacz, który od wielu lat prowadzi ety­czne bada­nia nad wyko­rzysty­waniem w medy­cynie komórek macierzystych pobier­anych od dorosłych osób. Wykazał, że moż­na uzyskać komór­ki macierzyste, pomoc­ne w wielu schorzeni­ach, nie zabi­ja­jąc poczę­tych dzieci. Cieszę się w imie­niu wszys­t­kich obrońców życia z sukce­su medy­cyny. Ta nagro­da jest dowo­dem na to, że moż­na osiągnąć postęp w medy­cynie, nie narusza­jąc god­noś­ci życia w początkowym sta­di­um roz­wo­ju oraz dro­gowskazem dla ucz­ci­wych lekarzy i naukow­ców, którzy chcą służyć życiu i zdrow­iu innych ludzi.

Kole­j­na infor­ma­c­ja doty­czy katolick­iego pis­ma dla młodzieży. Z okazji Dnia Papieskiego, po zmod­ern­i­zowa­niu, ukazał się Dwu­ty­god­nik Młodzieży Katolick­iej „DROGA”. Zmi­any doty­czą przede wszys­tkim tem­aty­ki, for­matu i szaty graficznej. Idea prze­wod­nia pozostała niezmi­en­na – poprzez rzetelne infor­ma­c­je służyć pogłębia­n­iu wiary i ksz­tał­towa­niu właś­ci­wych postaw moral­nych wśród naszej młodzieży.

W numerze „DROGI” zna­jdziecie między inny­mi frag­men­ty naucza­nia papieży (bł. Jana Pawła II i Benedyk­ta XVI) wraz z komen­tarza­mi, dzi­ał doty­czą­cy his­torii Pol­s­ki oraz obrony życia człowieka od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Pis­mo dos­tosowane jest do potrzeb i zain­tere­sowań młodzieży. Apelu­ję więc do rodz­iców, opiekunów i dzi­ad­ków, abyś­cie zaprenu­merowali pis­mo „DROGA” dla swoich dzieci. Myślę, że ta inwest­y­c­ja (koszt dwu­ty­god­ni­ka to 4 zł) będzie obfi­cie owocow­ać w życiu naszych dzieci. Zapraszam również do reg­u­larnego korzys­ta­nia z mate­ri­ałów, audy­cji i filmów Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka, umieszc­zonych na stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl.


Nagro­da Nobla dla ety­cznego badacza
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.