Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Kon­wenc­ja prze­ciw prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej jest otwartą próbą ide­o­log­icznej ingerencji w sys­tem wychowaw­czy i wyz­nawane przez mil­iony rodz­iców w Polsce wartoś­ci” – ostrze­ga­ją przed­staw­iciele Kra­jowej Rady Kato­lików Świeckich.

Na początku serdecznie dzięku­ję wszys­tkim uczest­nikom czuwa­nia mod­litewnego w intencji ochrony życia i praw rodziny, które odbyło się w nocy z 3 na 4 październi­ka. Wierni w różnych mias­tach Pol­s­ki modlili się m.in.: w intencji zablokowa­nia ustawy legal­izu­jącej pro­ce­durę in vit­ro, prze­ci­wko ustaw­ie raty­fiku­jącej Kon­wencję Rady Europy doty­czącej prze­mo­cy wobec kobi­et oraz o pow­strzy­manie demor­al­iza­cji młodego pokole­nia poprzez narzu­canie per­misy­wnej edukacji sek­su­al­nej typu B.

Trzy­nastego październi­ka minęła 97. roczni­ca objaw­ień Maryi w Fatimie. Mat­ka Boża prosiła dzieci, aby codzi­en­nie odmaw­iały różaniec. Zachę­cam do ufnej i wytr­wałej mod­l­itwy różań­cowej oraz włączenia się w dzi­ała­nia apos­tol­skie na rzecz ochrony życia i praw rodziny.

Poniżej przy­taczam apel Kra­jowej Rady Kato­lików Świec­kich przy Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, która zwró­ciła się do posłów na Sejm z apelem o odrzuce­nie Kon­wencji prze­ciw prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej.

Szanowny/a
Pan/i
Poseł na Sejm RP

Kra­jowa Rada Kato­lików Świec­kich apelu­je do Pana/i o odrzuce­nie szkodli­wej Kon­wencji prze­ciw prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej.

Prze­moc jest zjawiskiem, którego nie moż­na tolerować – szczegól­nie, gdy wymier­zona zosta­je prze­ci­wko słab­szym. Taką opinię wyraża­ją zgod­nie wszys­tkie środowiska. Naszą troskę budzi doszuki­wanie się jej źródeł w religii, trady­cji, kul­turze czy w dorobku cywilizacyjnym.

Przedłożona do raty­fikacji Kon­wenc­ja nie stanowi naszym zdaniem skutecznego instru­men­tu zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et. Nie iden­ty­fiku­je ona bowiem rzeczy­wistych źródeł agresji, lecz for­su­je ide­o­log­iczną teorię o prze­mo­cy, rozmy­wa­jąc nat­u­ral­ną tożsamość rodziny jako związku kobi­ety i mężczyzny, a także praw rodz­iców do wychowa­nia dzieci zgod­nie z włas­ny­mi przekonaniami.

Jest przy tym otwartą próbą ide­o­log­icznej ingerencji w sys­tem wychowaw­czy i wyz­nawane przez mil­iony rodz­iców w Polsce wartości.

Waż­na reg­u­lac­ja, dotyka­ją­ca nas wszys­t­kich, nie może być uch­walana wbrew opinii więk­szoś­ci społeczeńst­wa, bez tak potrzeb­nej w fun­da­men­tal­nych sprawach dyskusji i wysłucha­nia gło­su ogółu.

Z uwa­gi na bard­zo istotne zas­trzeże­nia apelu­je­my do par­la­men­tarzys­tów o odrzuce­nie pro­jek­tu ustawy o raty­fikacji Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej i doskonale­niu ist­nieją­cych już narzędzi, które mogą ją zmin­i­mal­i­zować – skutecznego prawa, sto­warzyszeń na rzecz rodziny i innych”.

Z poważaniem,

Kaz­imierz Kryla
Prze­wod­niczą­cy Kra­jowej Rady Kato­lików Świeckich

Na koniec chci­ałbym odnieść się do sytu­acji w Hisz­panii. We wrześniu obroń­cy życia demon­strowali prze­ci­wko pre­mierowi Mar­i­ano Rajoya. Tysiące Hisz­panów wzy­wało pre­miera do wywiąza­nia się z jed­nej z przed­wybor­czych obiet­nic: prawnej ochrony życia dzieci poczę­tych. Ten hisz­pańs­ki poli­tyk zadeklarował, że pro­jekt w tej spraw­ie nie zostanie nawet pod­dany pod głosowanie. Paradok­sal­nie, jed­ną z pier­wszych decyzji po obję­ciu władzy przez rząd Mar­i­ano Rajoya było wprowadze­nie zakazu abor­cji, ale… u szym­pa­n­sów. Przy­pom­nę, że obec­nie w Hisz­panii obow­iązu­je pra­wo zezwala­jące na przeprowadze­nie abor­cji na życze­nie do 12. tygod­nia ciąży.

Wobec zbliża­ją­cych się wyborów samorzą­dowych pamię­ta­j­cie, aby przy pode­j­mowa­niu decyzji odd­ać głos na tych kandy­datów, którzy szanu­ją życie każdego człowieka od momen­tu poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.


Nadal trze­ba bronić życia i praw rodziny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.