Nacisk krajów bogatych na legalizację aborcji w krajach biednych

Niniejszy tekst doty­czy jed­nego z przykładów wielkiego zor­ga­ni­zowanego między­nar­o­dowego nacisku na kra­je biedne, w tym przy­pad­ku na kraj afrykańs­ki – Kenię, do wprowadzenia legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji na poziomie kon­sty­tucji. Ten fakt potwierdza poniższy frag­ment pub­likacji, zamieszc­zony w „Naszym Dzienniku”:

Wiceprezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych Joe Biden w cza­sie swo­jej wiz­y­ty w Kenii usil­nie zachę­cał przed­staw­icieli władz tego kra­ju, aby uch­wal­iły nową kon­sty­tucję, która będzie przewidy­wała legal­iza­cję abor­cji. Najbliższy współpra­cown­ik Barac­ka Obamy miał przekony­wać tamte­jszych poli­tyków, że taka zmi­ana ustawy zasad­niczej poz­woli kra­jowi na przypływ potężnego „stru­mienia pieniędzy” z wielu zagranicznych orga­ni­za­cji pomo­cowych. Służ­by fed­er­alne USA zbada­ją, czy lob­bing Białego Domu był legal­ny”[1].

Kiedy Bło­gosław­iony Ojciec Świę­ty Jan Paweł II pod­pisał encyk­likę Evan­geli­um vitae, zawarł w niej bard­zo poważne ostrzeże­nia, pisząc wprost o zor­ga­ni­zowanym między­nar­o­dowym spisku prze­ci­wko życiu, o tym, że potężne orga­ni­za­c­je między­nar­o­dowe uza­leż­ni­a­ją pomoc finan­sową dla bied­nych kra­jów od legal­iza­cji zbrod­ni aborcji

Roz­pa­tru­jąc całą sytu­ację z tego punk­tu widzenia, moż­na mówić w pewnym sen­sie o wojnie sil­nych prze­ciw bezsil­nym: życie, które doma­ga się więk­szej życ­zli­woś­ci, miłoś­ci i opie­ki, jest uznawane za bezużyteczne lub trak­towane jako nieznośny ciężar, a w kon­sek­wencji odrzu­cane na różne sposo­by. Człowiek, który swo­ją chorobą, niepełnosprawnoś­cią lub — po pros­tu — samą swo­ją obec­noś­cią zagraża dobroby­towi lub życiowym przyzwycza­je­niom osób bardziej uprzy­wile­jowanych, bywa postrze­gany jako wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy wye­lim­i­nować. Pow­sta­je w ten sposób swoisty „spisek prze­ciw życiu”. Wcią­ga on nie tylko poje­dyncze oso­by w ich relac­jach indy­wid­u­al­nych, rodzin­nych i społecznych, ale się­ga daleko szerzej i zysku­je wymi­ar glob­al­ny, narusza­jąc i niszcząc relac­je łączące nar­o­dy i państ­wa” (Jan Paweł II, Evan­geli­um vitae nr 12)

Obec­nie, po kilkudziesię­ciu lat­ach od wyda­nia encyk­li­ki, sytu­ac­ja na świecie uległa znaczne­mu pogorsze­niu. Przy­wód­cy państw chcą­cych narzu­cić bied­nym kra­jom legal­iza­cję zbrod­ni abor­cji, dzi­ała­ją ofic­jal­nie sto­su­jąc szan­taż finan­sowy. Przy­toczę frag­ment encyk­li­ki, w którym papież przed­staw­ia sytu­ację nar­o­du wybranego w niewoli egip­skiej, kiedy faraon wydał rozkaz zabi­ja­nia nowonar­o­d­zonych żydows­kich chłopców z obawy przed wzrostem demograficznym nar­o­du wybranego wobec Egipcjan:

Faraon starożyt­nego Egip­tu, prz­er­ażony obec­noś­cią i stale ros­nącą liczeb­noś­cią synów Izraela, prześlad­ował ich na wszelkie sposo­by i wydał rozkaz zabi­cia każdego noworod­ka płci męskiej urod­zonego z kobi­ety hebra­jskiej (por. Wj 1, 7–22). W ten sam sposób postępu­je i dziś wielu możnych tego świa­ta. Oni także są prz­er­ażeni obec­nym tem­pem przy­ros­tu lud­noś­ci i obaw­ia­ją się, że nar­o­dy najbardziej płodne i najuboższe stanow­ią zagroże­nie dla dobroby­tu i bez­pieczeńst­wa ich kra­jów. W kon­sek­wencji, zami­ast pod­jąć próbę rozwiąza­nia tych poważnych prob­lemów w duchu poszanowa­nia god­noś­ci osób i rodzin oraz nien­aruszal­nego prawa każdego człowieka do życia, wolą propagować albo narzu­cać wszelki­mi środ­ka­mi na skalę masową poli­tykę planowa­nia urodzin. Nawet wów­czas, gdy pro­ponu­ją pomoc gospo­dar­czą, uza­leż­ni­a­ją ją wbrew spraw­iedli­woś­ci od akcep­tacji poli­ty­ki antynatalistycznej”

(Jan Paweł II, Evan­geli­um vitae nr 12)

W ramach poli­ty­ki anty­na­tal­isty­cznej propagu­je się antykon­cepcję i zbrod­nie abor­cji. W dal­szej częś­ci encyk­li­ki Papież pisze, że „sta­je­my wobec czegoś, co moż­na określić jako struk­turę grzechu, wymier­zoną prze­ciw jeszcze nie nar­o­d­zone­mu życiu ludzkiemu” (Evan­geli­um vitae nr 59). Ta struk­tu­ra ma wymi­ar zarówno kra­jowy, ale także między­nar­o­dowy. Obe­j­mu­je insty­tuc­je, fun­dac­je i sto­warzyszenia, które prowadzą pro­gramową walkę o legal­iza­cję i rozpowszech­nie­nie abor­cji na świecie.

Musimy pod­kreślać, że pier­wszym fron­tem, na którym decy­du­je się wal­ka dobra ze złem, o zachowanie god­noś­ci życia każdej isto­ty ludzkiej od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres, jest mod­l­it­wa. Zachę­camy do mod­l­itwy za życie poczę­tych dzieci oraz do włączenia się w obronę prawa do życia poprzez akty­wne prze­ci­w­staw­ian­ie się legal­iza­cji pro­ce­dury in vit­ro oraz pomoc niepłod­nym małżonkom w postaci upowszech­ni­a­nia infor­ma­cji na tem­at Napro­tech­nologii – ety­cznej, skutecznej, godzi­wej metody leczenia niepłod­noś­ci małżeńskiej.

Wraz z bł. Janem Pawłem II zachę­camy wszys­t­kich do wytr­wałej, ufnej mod­l­itwy w intencji obrony życia w Polsce i na całym świecie.

Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat”

(Jan Paweł II, Evan­geli­um vitae, nr 100)


Nacisk kra­jów bogatych na legal­iza­cję abor­cji w kra­jach biednych

Przyp­isy:

  1. Ł. Sianożęc­ki, USA lob­bu­ją na rzecz abor­cji w Kenii, w: „Nasz Dzi­en­nik” nr 144 (3770), 23 czer­w­ca 2010.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Antykoncepcja, Polityka i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.