Możliwości leczenia naprotechnologią w Polsce

W Sejmie złożonych było kil­ka pro­jek­tów związanych z pro­ce­durą in vitro:

1. Pro­jekt Inic­jaty­wy Oby­wa­tel­skiej z Tuszy­na „Con­tra in vit­ro” – zakazu­je on całkowicie stosowanie pro­ce­dury in vit­ro, która w więk­szoś­ci niszczy poczęte życie ludzkie. Pon­ad­to narusza god­ność osobową małżonków oraz poczę­tych tą metodą dzieci.

2. Pro­jekt pana posła Bolesława Piechy związany z całkow­itym zakazem pro­ce­dury in vitro

3. Pro­jekt wys­tosowany przez środowiska lewicowe, fem­i­nisty­czne, którego celem jest wprowadze­nie pełnej legal­iza­cji tejże procedury.

Należy pod­kreślić, że pro­ce­du­ra in vit­ro de fac­to jest zakazana przez pol­skie pra­wo kon­sty­tucyjne oraz przepisy zawarte w kodek­sie prawa karnego. Artykuł 157a mówi wyraźnie, że:

§ 1. „Kto powodu­je uszkodze­nie ciała dziec­ka poczętego lub rozstrój zdrowia zagraża­ją­cy jego życiu, podle­ga grzy­wnie, karze ograniczenia wol­noś­ci albo pozbaw­ienia wol­noś­ci do lat 2.

Argu­men­ty oparte na zapisach w kon­sty­tucji i praw­ie karnym jed­nak nie docier­a­ją do stosownych organów Min­is­terst­wa Spraw­iedli­woś­ci i do decy­den­tów potężnych mediów, w wyniku czego przeży­wamy dra­maty­czną sytu­ację. Nie ma miejs­ca na rzetel­ną dyskusję, gdyż zwolen­ni­cy Napro­tech­nologii maja bard­zo ogranic­zony dostęp do tychże mediów. Należy pod­kreślić, że pro­ce­du­ra in vit­ro jest nie skutecz­na i nie potrzebna.

Skuteczną i bez­pieczną metodą leczenia niepłod­noś­ci jest, opra­cow­ana przez prof. Thomasa Hilger­sa w stanach Zjed­noc­zonych, Napro­tech­nolo­gia. Pier­wszy etap tejże pro­ce­dury to pre­cyzyjne zdi­ag­no­zowanie przy­czyn obniżonej płod­noś­ci, w opar­ciu o nat­u­ral­ny rytm płod­noś­ci kobi­ety i jego sys­tem­aty­czną obserwację za pomocą Creighton Mod­el Fer­til­i­ty Care Sys­tem. Mod­el Creightona to mody­fikac­ja Metody Billingsa, a więc jest to eko­log­icz­na meto­da, która pozwala zain­tere­sowanym małżonkom, przy pomo­cy wyk­sz­tał­conych instruk­torów, bard­zo pre­cyzyjnie określić moment płod­noś­ci tejże pary. Przy­go­towanie i szkole­nie małżonków, które obe­j­mu­je obserwac­je cyk­li kobi­ety, trwa około 3 miesiące. W wielu przy­pad­kach sys­tem­aty­cz­na samoob­serwac­ja już prowadzi do upragnionego poczę­cia dziec­ka. Jeżeli wys­tępu­ją przeszkody w uzyska­niu poczę­cia, wów­czas wdrażane jest lecze­nie przy­czynowe, które obe­j­mu­je: lecze­nie zachowaw­cze (hor­mon­alne) i chirur­giczne (laparoskopowe, laserowe). Meto­da Napro­tech­nologii jest w pełni ety­cz­na i zgod­na z nauczaniem Koś­cioła Katolick­iego oraz 3‑krotnie tańsza i 2‑krotnie bardziej skutecz­na w porów­na­niu z pro­ce­durą in vitro.

Musimy pod­jąć duży wysiłek, aby doprowadz­ić do pełnego finan­sowa­nia z budże­tu państ­wa tejże metody oraz rozbu­dowa­nia placówek, w których ofer­owana była­by pomoc niepłod­nym małżonkom. Obec­nie, na tere­nie całego kra­ju mamy już 8 dr medy­cyny oraz 25 przeszkolonych instruk­torów. Ich adresy moż­na uzyskać wchodząc na stronę inter­ne­tową: www.problemyzplodnoscia.pl W Polsce dzi­ała wiele ośrod­ków leczenia metodą Napro­tech­nologii, między inny­mi w Lublin­ie, Krakowie, Białym­stoku i w Warsza­w­ie. Zachę­camy do sko­rzys­ta­nia z tejże metody oraz do włączenia się w propagowanie jej na poziomie lokalnym i par­la­men­tarnym, aby doprowadz­ić do zakazu stosowa­nia śmiertel­nej pro­ce­dury in vitro.


Pro­ce­du­ra in-vit­ro — nie — napro­tech­nolo­gia — tak
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Naprotechnologia, Polityka i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.