Módlmy się za parlamentarzystów

Pole­cam waszej mod­l­itwie par­la­men­tarzys­tów, aby okaza­li się ludź­mi sum­ienia, prawego sum­ienia kieru­jącego się prawem nat­u­ral­nym, którego wyrazem są Boskie przykaza­nia. Módlmy się, aby w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nych decyzji kierowali się zasadą dobra, a nie mniejszego zła. Naród pol­s­ki, w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci wierzą­cy, ma pra­wo do dobrych i spraw­iedli­wych praw, nie skażonych kompromisami

ksiądz kar­dy­nał Stanisław Dzi­wisz – met­ro­poli­ta krakowski

W najbliższym cza­sie Sejm będzie pode­j­mował dwie ważne decyz­je. Pier­wsza doty­czy pro­jek­tu zmi­an w obow­iązu­jącej obec­nie Ustaw­ie o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży z 7 sty­cz­nia 1993 roku (autorstwa Sol­i­darnej Pol­s­ki). Członkowie par­tii pos­tu­lu­ją, aby usunąć zapis pozwala­ją­cy na zabi­janie poczę­tych dzieci obciążonych wada­mi gene­ty­czny­mi czy niepełnosprawnoś­cią. Musimy zapewnić każde­mu poczęte­mu dziecku bezwarunk­owe pra­wo do życia i żad­na choro­ba czy pode­jrze­nie o niepełnosprawność nie może być powo­dem do doko­na­nia abor­cji. Potrze­ba naszej mobi­liza­cji społecznej i modlitewnej.

Przy­pom­nę w tym miejs­cu słowa met­ro­pol­i­ty krakowskiego księdza kar­dy­nała Stanisława Dzi­wisza, który w sierp­niu 2012 roku apelował do nas:

Pole­cam waszej mod­l­itwie par­la­men­tarzys­tów, aby okaza­li się ludź­mi sum­ienia, prawego sum­ienia kieru­jącego się prawem nat­u­ral­nym, którego wyrazem są Boskie przykaza­nia. Módlmy się, aby w pode­j­mowa­niu odpowiedzial­nych decyzji kierowali się zasadą dobra, a nie mniejszego zła. Naród pol­s­ki, w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci wierzą­cy, ma pra­wo do dobrych i spraw­iedli­wych praw, nie skażonych kompromisami.

Potrze­ba ufnej i wytr­wałej mod­l­itwy, aby z Ustawy o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży z 7 sty­cz­nia 1993 roku (gen­er­al­nie chroniącej życie poczę­tych, a jeszcze nien­ar­o­d­zonych dzieci) usunię­to zapis (Art. 4a 1.2), który dopuszcza zabi­cie dziec­ka w łonie mat­ki, w sytu­acji gdy „bada­nia pre­na­talne lub inne przesłan­ki medy­czne wskazu­ją na duże praw­dopodobieńst­wo ciężkiego i nieod­wracal­nego upośledzenia pło­du albo nieuleczal­nej choro­by zagraża­jącej jego życiu”. Ten front wal­ki dobra ze złem, jak nauczał bł. Jan Paweł II, zaczy­na się i ma decy­du­ją­cy odcinek właśnie w mod­l­itwie. Wezwanie do mod­l­itwy stanowi bowiem najważniejsze orędzie bło­gosław­ionego papieża.

7 czer­w­ca 1979 roku bł. Jan Paweł II powiedział:

Trze­ba się zawsze mod­lić a nigdy nie ustawać, mówił Pan Jezus. Módl­cie się i ksz­tał­tu­j­cie poprzez mod­l­itwę swo­je życie. (…) To wezwanie do mod­l­itwy to wezwanie najważniejsze, najis­tot­niejsze orędzie.

Niech w najbliższych dni­ach nie zabraknie naszej ufnej mod­l­itwy o światło i wytr­wanie w dobrym dla naszych parlamentarzystów.

Sejm w najbliższym cza­sie również ma zając stanowisko wobec hanieb­nej i zbrod­niczej ustawy autorstwa posła Janusza Paliko­ta, która dopuszcza (w wyjątkowych przy­pad­kach) zabi­janie dzieci w łanach ich matek do 9‑go miesią­ca życia. Pro­jekt ten zaw­iera także zapisy doty­czące wprowadzenia do szkół demor­al­izu­jącej edukacji sek­su­al­nej. Wobec powyższego potrze­ba naszej mod­l­itwy oraz oby­wa­tel­skiego zaan­gażowa­nia, aby nie dop­uś­cić do zatwierdzenia zbrod­niczej ustawy pana Palikota.


Módlmy się za parlamentarzystów
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.