Modlitwą i apelami do władz Kanady wspierajmy Mary Wagner

Mary Wag­n­er, bohater­s­ka obrończyni życia z Kanady, 12 grud­nia 2015 roku została ponown­ie aresz­towana i osad­zona w więzie­niu dlat­ego, że weszła do klini­ki abor­cyjnej z białą różą i pro­ponowała obec­nym tam kobi­etom pomoc. Proku­ra­tor doma­ga się 9 miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci. 10 mar­ca odbędzie się głów­na rozprawa sądowa.

Mary Wag­n­er w 2014 roku naw­iedz­iła Sank­tu­ar­i­um Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej, a także Sank­tu­ar­i­um Miłosierdzia Bożego w Krakowie — Łagiewnikach. Pod­czas tej wiz­y­ty w Polsce, Mary głosiła pos­tu­laty w obronie życia poczę­tych dzieci. Dziękowała Polakom za jej obronę, kiedy była aresz­towana i prze­by­wała w więzie­niu w Kanadzie. Nieste­ty, 12 grud­nia 2015 roku w świę­to Mat­ki Bożej z Guadalupe (patron­ki obrońców życia) została aresz­towana przed kliniką abor­cyjną w Kanadzie. Mary Wag­n­er chci­ała poprzez swo­je dobre słowo i dar ofi­arowa­nia białych róż przekon­ać kobi­ety od zabi­cia swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Jak wiado­mo z relacji pra­sowych, około godziny 10 przy­była polic­ja wezwana przez per­son­el klini­ki abor­cyjnej i wyprowadz­iła Mary poza teren budynku. Polic­jan­ci pouczyli ją tylko i odes­zli, aby obser­wować jej zachowanie z ukrycia. Mary Wag­n­er weszła raz jeszcze do klini­ki abor­cyjnej, aby namaw­iać kobi­ety do rezy­gnacji z abor­cji swoich dzieci, wtedy inter­we­niowała po raz dru­gi polic­ja i zakuła ją w kajdanki.

Przy­ja­ciele Mary Wag­n­er, obser­wu­ją­cy to dra­maty­czne zajś­cie zawołali do bohater­skiej obrończyni życia: –”Niech Cię Bóg bło­gosławi, a Mat­ka Boża ma w swo­jej opiece”. Mary Wag­n­er została odwieziona pol­i­cyjnym radiowozem na posterunek policji i prze­by­wała tam całą noc. Następ­nego dnia, czyli 13 grud­nia 2015 roku, Mary Wag­n­er odmówiła wyjś­cia za kaucją i została przewieziona do więzienia dla kobi­et w Vanier CW w Mil­ton. Również w tym więzie­niu prze­by­wa Lin­da Gibbons.

Apelu­ję o mod­l­itwę i o akty­wne dzi­ała­nia, aby bronić tę bohater­ską kobi­etę. Mod­l­it­wa ma wielką moc i o tą mod­l­itwę w intencji aresz­towanej Mary Wag­n­er w sposób szczegól­ny zachę­ca ks. Piotr Bał­tarow­icz, pro­boszcz parafii pw. Nar­o­dzenia NMP w Siemysłowie. Apelu­je on o mod­l­itwę, aby Koronką do Bożego Miłosierdzia w każdy 16 dzień miesią­ca o godzinie 15.00 mod­lić się w intencji bohater­skiej kobi­ety, która wal­czy o ratowanie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci zabi­janych nawet do dziesiątego miesią­ca ciąży.

Jako prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka wys­tosowałem listy do pre­miera Kanady, prze­wod­niczącego Par­la­men­tu Kanady oraz ambasado­ra Kanady z Pol­s­ki w związku z ponownym uwięzie­niem kanadyjskiej obrończyni życia Mary Wag­n­er, następu­jącej treści:

Kraków, 11 sty­cz­nia 2016 r.

12 grud­nia 2015 roku kanadyjs­ka polic­ja ponown­ie aresz­towała Mary Wag­n­er, bohater­ską obrończynię życia poczę­tych dzieci. Mary Wag­n­er została zatrzy­mana, ponieważ weszła do klini­ki abor­cyjnej w Toron­to, aby wręczyć matkom nien­ar­o­d­zonych dzieci białe róże. Chci­ała w ten sposób łagod­nie zasug­erować im, żeby wybrały dla swoich dzieci życie zami­ast okrut­nej śmier­ci poprzez aborcję. 

Wzy­wam władze Kanady do respek­towa­nia artykułu 19. „Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka” ONZ: „Każdy człowiek ma pra­wo wol­noś­ci opinii i wyraża­nia jej; pra­wo to obe­j­mu­je swo­bodę posi­ada­nia nieza­leżnej opinii, poszuki­wa­nia, otrzymy­wa­nia i rozpowszech­ni­a­nia infor­ma­cji i poglądów wszelki­mi środ­ka­mi, bez wzglę­du na granice”.

Postępowanie władz Kanady jest tym bardziej trudne do zrozu­mienia, że Mary Wag­n­er została uwięziona ze wzglę­du na obronę pod­sta­wowych praw społecznoś­ci między­nar­o­dowej, wyrażonych w aktach prawnych Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych: w artykule 3. „Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka” – „Każdy człowiek ma pra­wo do życia, wol­noś­ci i bez­pieczeńst­wa swej oso­by” oraz w „Deklaracji Praw Dziec­ka” i „Kon­wencji o Prawach Dziec­ka” – „Dziecko z uwa­gi na swo­ją niedo­jrza­łość fizy­czną oraz umysłową wyma­ga szczegól­nej opie­ki i tros­ki, w tym właś­ci­wej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Nau­ka od wielu lat jed­noz­nacznie potwierdza, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia (zapłod­nienia). Abor­c­ja jest więc okrut­nym – bez żad­nego znieczu­le­nia – zabójst­wem skra­jnie bezbron­nego i abso­lut­nie niewin­nego, nien­ar­o­d­zonego człowieka. W przy­pad­kach niek­tórych kra­jów, nawet dziec­ka zdol­nego już do samodziel­nego życia poza orga­nizmem matki.

Abor­c­ja powodu­je także poważne szkody fizy­czne i psy­chiczne u kobi­ety – mat­ki nien­ar­o­d­zonego dziec­ka – i jej wielo­let­nie, częs­to cierpienia.

Przy­pom­nę słowa wielkiego Pola­ka, św. Jana Pawła II: „Jeśli się naruszy pra­wo człowieka do życia w tym momen­cie, w którym poczy­na się on jako człowiek pod sercem mat­ki, godzi się pośred­nio w cały ład moral­ny, który służy zabez­piecze­niu nien­aruszal­nych dóbr człowieka” (Nowy Targ, 8 czer­w­ca 1979 r.).

Po raz kole­jny domagam się uwol­nienia Mary Wag­n­er i zaprzes­ta­nia jej prześlad­owań. Mam także nadzieję, że Kana­da pójdzie w niedługim cza­sie śla­dem Pol­s­ki i wprowadzi pra­wo chroniące życie człowieka od chwili poczęcia.

Z poważaniem

dr inż. Antoni Zięba
prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Gorą­co zachę­cam do mod­l­itwy, a także do wysyła­nia protestów do władz Kanady! Powyższy list otwarty może być przykła­dem takiego protes­tu. Adresy władz Kanady są na naszej stron­ie inter­ne­towej www.pro-life.pl

Szczęść Boże!


Mod­l­itwą i apela­mi do władz Kanady wspier­a­jmy Mary Wagner
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.