Modlitwa fundamentem dzieła obrony życia

Apel bł. Papieża w naszej dra­maty­cznej sytu­acji jest ogrom­nie potrzeb­ny. Poprzez mod­l­itwę pomoże­my zagu­bionym poli­tykom i dzi­en­nikar­zom. Pomoże­my także lekar­zom, aby ucz­ci­wie przekazy­wali prawdę o skutkach pro­ce­dury in vit­ro, a pro­mowali skuteczną i ety­czną metodę leczenia niepłod­noś­ci – naprotechnologię.

Dzisi­aj prag­nę przy­pom­nieć, że wal­ka o życie, o sza­cunek dla każdego życia człowieka od poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci jest wielkim zma­ganiem duchowym. W tej walce potrzeb­na nam jest pomoc Boga Stwór­cy, Ojca każdego z nas. Przy­pom­i­nam przede wszys­tkim par­la­men­tarzys­tom, którzy przyz­na­ją się pub­licznie do przy­należnoś­ci do Koś­cioła katolick­iego – Bóg jest Stwór­cą i Ojcem każdego człowieka, ale także jest Sędz­ią. W pode­j­mowa­niu codzi­en­nych zma­gań z cywiliza­cją śmier­ci musimy czer­pać moc, siłę, wytr­wałość i światło ze źródła, jakim jest mod­l­it­wa. Poz­wolę sobie przy­pom­nieć apel bł. Jana Pawła II, wygłos­zony 7 czer­w­ca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej:

Trze­ba się zawsze mod­lić, a nigdy nie ustawać – powiedzi­ał Pan Jezus. Módl­cie się i ksz­tał­tu­j­cie poprzez mod­l­itwę wasze życie. «Nie samym chlebem żyje człowiek» (Mt 4, 4) i nie samą doczes­noś­cią, i nie tylko poprzez zas­paka­janie doczes­nych – mate­ri­al­nych potrzeb, ambicji, pożą­dań, człowiek jest człowiekiem… «Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych». Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trze­ba «nie ustawać w mod­l­itwie!» Może to być nawet mod­l­it­wa bez słów. Niech z tego miejs­ca do wszys­t­kich, którzy mnie słucha­ją, tutaj albo gdziekol­wiek, przemówi proste papieskie WEZWANIE DO MODLITWY. A jest to wezwanie najważniejsze, najis­tot­niejsze orędzie.”

Prag­nę, abyśmy przyjęli do serc i umysłów oraz wdrożyli do codzi­en­nych zajęć i obow­iązków wezwanie bł. Jana Pawła II do mod­l­itwy i w kon­sek­wencji przez­naczyli każdego dnia czas na spotkanie z Bogiem. Apel bł. Papieża w naszej dra­maty­cznej sytu­acji jest ogrom­nie potrzeb­ny. Poprzez mod­l­itwę pomoże­my zagu­bionym poli­tykom i dzi­en­nikar­zom. Pomoże­my także lekar­zom, aby ucz­ci­wie przekazy­wali prawdę o skutkach pro­ce­dury in vit­ro, a pro­mowali skuteczną i ety­czną metodę leczenia niepłod­noś­ci – napro­tech­nologię. Doty­chczas wiele osób poz­nało prawdę o skutecznoś­ci Tech­nologii Nat­u­ral­nej Prokreacji, ale trze­ba, aby dotarła ona do naszych rządzą­cych i ludzi mediów. Jed­nak do zmi­any serc i otwar­cia naprawdę potrzeb­na jest Łas­ka Boża. Módlmy się za par­la­men­tarzys­tów, dzi­en­nikarzy i lekarzy, aby chronili życie każdej isto­ty ludzkiej. Mod­l­it­wa przyniesie nam radość, światło i moc, gdyż jest pier­wszym i fun­da­men­tal­nym sposobem ochrony życia.


Mod­l­it­wa fun­da­mentem dzieła obrony życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Modlitwa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.