Miniony rok 2015

Min­iony rok był trud­ny dla nas obrońców życia, cho­ci­aż pod koniec znalazły się także wielkie zapowiedzi przyszłych pozy­ty­wnych zmian.

Chrono­log­icznie rzecz biorąc: rok 2015 zaczął się trag­icznie, bo już 2 kwiet­nia Min­is­terst­wo Zdrowia wydało roz­porządze­nie, w którym dop­uś­ciło na pol­s­ki rynek bez żad­nych ograniczeń śmier­cionośną pigułkę „dzień po”. Min­is­terst­wo Zdrowia zez­woliło na stosowanie abor­cyjnej i wczesno­poron­nej piguł­ki dziew­czę­tom nawet 15-let­nim. Jest to skan­dal­iczny czyn byłego Min­is­terst­wa Zdrowia na czele w ówczes­nym Min­istrem Zdrowia panem Bar­toszem Arłukow­iczem. Ten czyn okry­ty jest kon­sek­wenc­ja­mi zabójst­wa poczę­tych, nien­ar­o­d­zonych dzieci na najw­cześniejszym etapie roz­wo­ju, który rzu­ca ogrom­ny cień na poprzed­nią koal­icję PO-PSL. W tam­tym cza­sie w medi­ach pub­licznych powielane były kłam­li­we infor­ma­c­je, że dopuszcze­nie śmier­cionośnej piguł­ki było nakazem Unii Europe­jskiej. To jed­nak niepraw­da, gdyż UE nie narzu­ciła Polsce sprzedawa­nia piguł­ki „dzień po” bez recep­ty, dziew­czę­tom 15-let­nim. Jest to antykon­cep­cyj­na piguł­ka, która musi być w szy­bkim cza­sie zabroniona.

W kwiet­niu ubiegłego roku prezy­dent Bro­nisław Komorows­ki pod­pisał Kon­wencję Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej. Kon­wenc­ja ta tylko ład­nie się nazy­wa, ale jest wielkim niebez­pieczeńst­wem dla naszych rodzin i dla całego sys­te­mu prawnego Rzecz­pospo­litej Pol­skiej, która w istot­ny sposób ogranicza naszą nar­o­dową suw­eren­ność. Oczeku­je­my, że w nowym roku 2016 nowa władza tę Kon­wencję jak najszy­b­ciej wypowie.

Cieszę się z dwóch wiel­kich wydarzeń, które będą rzu­towały pozy­ty­wnie na dzi­ałal­ność w obronie życia. Mam na myśli wybo­ry prezy­denck­ie, w których zwyciężył pan Andrzej Duda i wybo­ry par­la­men­tarne do Sej­mu i Senatu.

Zwycięst­wo pana prezy­den­ta Andrze­ja Dudy to wiel­ka zapowiedź pozy­ty­wnych zmi­an poli­ty­cznych na najwyższym szczeblu kra­jowym w ochronie życia każdego człowieka. Wiemy, pod jakim atakiem medi­al­nym zna­j­du­je się dziś to zwycięst­wo, musimy mod­l­itwą wspier­ać pana Prezy­den­ta i panią Pre­mier Beatę Szy­dło, aby Sejm i Sen­at wytr­wali mimo tego huraganowego — jakże częs­to oszcz­er­czego — ataku mediów pub­licznych i komer­cyjnych, które wspier­a­ją prze­graną koal­icję PO-PSL.

Mówiąc o ubiegłym roku 2015 nie może­my zapom­i­nać o bard­zo ważnym strate­gicznie dla nas ludzi wierzą­cych XXXV-leciu Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Uroczyste obchody były przeprowad­zone w Krakowie, a uroczys­ta Msza św. była kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem bp Jana Szkodonia. 12 październi­ka min­ionego roku ogłosil­iśmy zmody­fikowany i zatwierd­zony przez ks. Kar­dy­nała Stanisława Dzi­wisza pro­gram Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. Pier­wszym celem tej mod­l­itwy jest ekspi­ac­ja za odrzu­cony dar życia w naszej ojczyźnie.

Słusznie cieszymy się z wiel­kich sukcesów w obronie życia. Od kilku­nas­tu lat mamy szczególne Boże Bło­gosław­ieńst­wo, które poma­ga nam umac­ni­ać cywiliza­cję życia w naszej Ojczyźnie. Mamy dzisi­aj dobrą świado­mość nar­o­dową o początku życia ludzkiego, jakim jest moment poczę­cia. Mamy także ros­ną­cy z roku na rok sza­cunek do życia, każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres. Musimy pamię­tać — my jako Pola­cy i katol­i­cy — że w naszej Ojczyźnie zabito dziesiąt­ki mil­ionów nien­ar­o­d­zonych dzieci. W tym szczegól­nym Roku Miłosierdzia, może­my poprzez Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, dziękować za wielkie bło­gosław­ieńst­wo w walce o życie człowieka. Prosić o dal­sze budze­nie sum­ień i świado­moś­ci społecznej, aby w naszej Kon­sty­tucji był wyraźny i pre­cyzyjny zapis — od poczę­cia po nat­u­ral­ną śmierć. W Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci wpisana jest także potrze­ba i cel mod­l­itwy ekspi­a­cyjnej, bo tą mod­l­itwą wybłagamy prze­bacze­nie naszych grzechów prze­ci­wko życiu.

Szczęść Boże!


Min­iony rok 2015
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.