Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Zachę­cam do wysyła­nia protestów z żądaniem uwol­nienia Mary Wag­n­er. Treść lis­tu oraz adresy pocz­towe dostęp­ne są na stron­ie inter­ne­towej Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/bronmy-mary-wagner.

Przekazu­ję niepoko­jącą infor­ma­cję doty­czącą Mary Wag­n­er, kanadyjskiej obrończyni życia. W wig­ilię Bożego Nar­o­dzenia została ponown­ie aresz­towana za przeko­nanie, że każdy człowiek ma pra­wo do życia od momen­tu poczę­cia. Jest oskarżona o narusze­nie nad­zoru kura­torskiego i zakłó­canie dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej klinik abor­cyjnych. Przy­pom­nę, że Mary Wag­n­er była już skazana na 23 miesiące więzienia za mod­l­itwę w intencji obrony życia oraz roz­dawanie białych róż matkom, które zde­cy­dowały się na aborcję.

Jane Wag­n­er, mat­ka dzi­ałacz­ki pro-life Mary Wag­n­er napisała list do Polaków. Prosi w nim o mod­l­itwę za córkę oraz za nien­ar­o­d­zone dziecko jed­nej z osad­zonych, której Mary Wag­n­er próbowała odradzać abor­cję. Mat­ka Mary Wag­n­er wraz z córką proszą wszys­t­kich o mod­l­itwę oraz post w tej intencji.

Poniżej zamieszczam list do Ambasador Kanady w Polsce, wys­tosowany przez redakcję Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”.

Szanow­na Pani
Alexan­dra Bugailiskis
Ambasador Kanady w Polsce
ul. Jana Mate­j­ki 1/5
00–481 Warszawa

Władze Kanady ponown­ie aresz­towały Mary Wag­n­er – bohater­ską obrończynię życia poczę­tych dzieci. Aktu­al­nie jest więziona za abso­lut­nie poko­jową dzi­ałal­ność służącą obronie życia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

Abor­c­ja to okrutne – bez znieczu­le­nia – zabi­cie nawet dziewię­ciomiesięcznego dziec­ka w łonie matki.

Nau­ka, medy­cy­na stwierdza, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia; abor­c­ja jest więc okrut­nym zabójst­wem skra­jnie bezbron­nego i abso­lut­nie niewin­nego nien­ar­o­d­zonego człowieka.

Abor­c­ja narusza artykuł III Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ONZ: „Artykuł 3. Każdy człowiek ma pra­wo do życia, wol­noś­ci i bez­pieczeńst­wa swej osoby”.

Abor­c­ja narusza Kon­wencję Praw Dziec­ka ONZ, w pre­am­bule której zapisano: „Mając na uwadze, że, jak wskazano w Deklaracji Praw Dziec­ka, «dziecko z uwa­gi na swo­ją niedo­jrza­łość fizy­czną oraz umysłową wyma­ga szczegól­nej opie­ki i tros­ki, w tym właś­ci­wej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu»„.

Trze­ba także pod­kreślić, że abor­c­ja powodu­je poważne następst­wa fizy­czne i psy­chiczne u kobi­ety – mat­ki, jej częs­to wielo­let­nie cierpienia.

Nasz wiel­ki Rodak, ogłos­zony w 2014 roku świę­tym – Jan Paweł II mówił: „Cywiliza­c­ja, która odrzu­ca bezbron­nych, zasługu­je na miano bar­barzyńskiej”. (Kalisz, 4 czer­w­ca 1997 r.)

Ufamy, że Kana­da odrzu­ci wkrótce bar­barzyńskie usta­wodaw­st­wo zezwala­jące na bezkarne, okrutne zabi­janie nien­ar­o­d­zonych ludzi i będzie chronić każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Domagamy się uwol­nienia Mary Wag­n­er i zaprzes­ta­nia jej prześladowań.

Z poważaniem

Redakc­ja Tygod­ni­ka Rodzin Katolic­kich „Źródło”

Zachę­cam do wysyła­nia protestów do Pani Ambasador, Pre­miera Kanady i Spik­era Par­la­men­tu Kanady z żądaniem uwol­nienia Mary Wag­n­er. Proszę także o mod­l­itwę do Ducha Świętego o siłę, moc i światło dla bohater­skiej Obrończyni życia. Treść lis­tu oraz adresy pocz­towe dostęp­ne są na stron­ie inter­ne­towej Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/bronmy-mary-wagner.


Mary Wag­n­er ponown­ie uwięziona — brońmy jej!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.