Marsze dla życia w Szczecinie i Warszawie

Uli­ca­mi Warsza­wy i Szczeci­na przeszły wielkie Marsze Świę­toś­ci Życia. Pola­cy sol­i­darnie opowiedzieli się za obroną ludzkiego życia.

W Warsza­w­ie po raz jede­nasty został zor­ga­ni­zowany Marsz Świę­toś­ci Życia. Rozpoczął się w dwóch częś­ci­ach Warsza­wy, na prawym i lewym brzegu Wisły. Marsz rozpoczęły dwie Msze św. kon­cele­browane przez ordy­nar­iusza diecezji warsza­wsko-prask­iej, ks. abp. Hen­ry­ka Hosera oraz kard. Kaz­imierza Nycza, ordy­nar­iusza diecezji warsza­wskiej. Obroń­cy życia modlili się o sza­cunek dla każdego poczętego dziec­ka, bez żad­nych wyjątków. Po Mszach świę­tych obroń­cy życia wys­zli w rados­nym pro­teś­cie prze­ci­wko tym wyjątkom, które ist­nieją w obow­iązu­jącej dziś ustaw­ie chroniącej życie. Pola­cy przes­zli na Plac Zamkowy i tam spotkali się man­i­fes­tanci z lewo- i pra­wo­brzeżnej Warsza­wy. Demon­strowali jed­ność obrońców życia i zas­tanaw­iali się nad słowa­mi, które usłyszeli w swoich kat­e­drach. Chci­ałbym przy­toczyć tylko jed­no zdanie z wypowiedzi ks. kard. Kaz­imierza Nycza:

Obrona życia jest obow­iązkiem wszys­t­kich nieza­leżnie od światopoglądu”.

Prze­ci­wni­cy obrony życia, zwolen­ni­cy legal­iza­cji zbrod­ni abor­cji bard­zo częs­to zarzu­ca­ją obroń­com życia, że reprezen­tu­ją katolic­ki punkt widzenia i chcą narzu­cić zasadę wiary katolick­iej całe­mu społeczeńst­wu, które jest wielowyz­nan­iowe. Jest to niepraw­da, ponieważ obrona życia jest pon­ad­wyz­nan­iowym zobow­iązaniem moral­nym każdego człowieka. Nie wol­no zabi­jać niewin­nych ludzi nieza­leżnie od świato­poglą­du czy wyz­na­nia. Poczęte nien­ar­o­d­zone dzieci są abso­lut­nie niewinne i bezbronne. Nikt nie może dokony­wać zamachu na życie nien­ar­o­d­zonego i niewin­nego człowieka. Abp. Hen­ryk Hoser pod­czas homilii mówił o sza­cunku i miłoś­ci do życia wszys­t­kich dzieci. Nie ma źle poczę­tych dzieci, każde dziecko jest wielkim darem Pana Boga, jest dziełem Stwór­cy i zasługu­je na bezwzględ­ny sza­cunek od chwili jego poczę­cia. Marsze, które przeszły uli­ca­mi pra­wo­brzeżnej i lewo­brzeżnej Warsza­wy pokaza­ły całe­mu społeczeńst­wu, że Pola­cy są za ochroną życia każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków.

Szczegól­ną uwagę prag­nę poświę­cić Marszowi dla życia, który odbył się w Szczecinie. Był to najwięk­szy marsz w Polsce, wielkie dzieło Fun­dacji Małych Stópek. Założył je i rozwi­ja ks. Tomasz Kance­lar­czyk we współpra­cy ze Sto­warzysze­niem Civ­i­tas Chris­tiana odd­zi­ału szczecińskiego. W marszu, który przeszedł uli­ca­mi Szczeci­na wzięło udzi­ał 12 tysię­cy osób. Marsz rozpoczął się Mszą świętą kon­cele­browaną przez abp. Andrze­ja Dzięgę, zde­cy­dowanego obrońcę życia. Hier­ar­cha utwierdz­ił zgro­mad­zonych w obronie życia każdego poczętego dziec­ka i nieule­ga­niu żad­nym wyjątkom.

Pow­stały dwie inic­jaty­wy obrońców życia zmierza­jące do wye­lim­i­nowa­nia trzech wyjątków z ustawy chroniącej życie. Inic­jaty­wa Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia kierowana przez Mar­iusza Dzierżawskiego wys­tosowała pro­jekt oby­wa­tel­s­ki, który daje możli­wość surowego kara­nia kobi­et do pię­ciu lat więzienia. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia nie zgadza się z tym zapisem i wys­tosowała swój apel, w którym jest wyraźnie napisane, że wal­czymy o pra­wo do życia dla każdego poczętego dziec­ka, ale bez sankcji karnych dla kobi­et, ofi­ar abor­cji. Zbier­amy pod­pisy pod tym apelem, gdzie w odróżnie­niu od inic­jaty­wy Fun­dacji Pro-Pra­wo do życia nie ma rubry­ki na PESEL. Bard­zo łat­wo to rozróżnić. Księża biskupi jed­noz­nacznie i wielokrot­nie pub­licznie opowiadali się za prawem do życia dla każdego poczętego dziec­ka, ale prze­ciw kara­niu kobi­et, ofi­ar aborcji.

Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia real­izu­je wyty­czne naszego Episkopatu, więc serdecznie zachę­cam do włączenia się w tę akcję zbiera­nia podpisów.

Szczęść Boże!

 


Marsze dla życia w Szczecinie i Warszawie
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.