Marsze dla życia w Poznaniu i Bielsku Białej oraz pielgrzymka do Tarnowca

Uli­ca­mi Poz­na­nia i Biel­s­ka Białej przeszły dwa wielkie Marsze dla Życia. W wesołych pochodach za życiem wzięło udzi­ał kil­ka tysię­cy osób.

W Poz­na­niu w Marszu dla życia uczest­niczyło ok. 5 tys. osób, których prowadzili ks. abp Stanisław Gądec­ki, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia dr Paweł Wosic­ki i woje­w­o­da wielkopol­s­ki Zbig­niew Hoff­mann. Obec­ność woje­w­ody wielkopol­skiego potwierdza słuszność tej inic­jaty­wy, która pro­mu­je życie każdego człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Cieszymy się, że te wydarzenia są orga­ni­zowane w różnych miejs­cowoś­ci­ach w Polsce. Uczest­niczą w nich tysiące ludzi, w więk­szoś­ci młodych ludzi. Rośnie nam nowe, młode pokole­nie tych, którzy poświęcą swój wol­ny czas i zdol­noś­ci w obronie życia każdego człowieka.

Zachę­cam wszys­t­kich do uczest­nict­wa w Marszu dla życia, który odbędzie się w październiku w Krakowie z udzi­ałem ks. kard. Stanisława Dzi­wisza. Będzie wiele tysię­cy krakowian, którzy chcą man­i­festować popar­cie dla obrony życia. Ta sol­i­darność jest bard­zo waż­na w tym szczegól­nym cza­sie, jaki przeży­wamy w naszej ojczyźnie. Trwa batalia o pełne zabez­piecze­nie prawa do życia każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków. Uczest­nict­wo w marszach dla życia to odezwy, apele ale i również mod­l­it­wa, która ma wielką wartość.

W Poz­na­niu na zakończe­nie marszu obroń­cy życia uczest­niczyli w Mszy św., w tej szczegól­nej ofierze Jezusa Chrys­tusa daw­cy życia i zwycięz­cy śmierci.

W Biel­sku-Białej Marsz dla życia został rozpoczę­ty Mszą św. spra­wowaną pod prze­wod­nictwem bpa Romana Pind­la w kat­e­drze św. Mikoła­ja. Jest to ogrom­nie ważne, że przy­wód­cy duchowi wyraźnie i jed­noz­nacznie opowiada­ją się za prawem do życia dla poczę­tych dzieci.

Chci­ałbym jeszcze przy­toczyć frag­men­ty lis­tu ks. Bp. Jana Wątro­by skierowanego do dr. Pawła Wosick­iego, Preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. W liś­cie dzięku­je m.in. za inic­jaty­wę „Kochamy każde dziecko”.

Świę­ty Jan Paweł II w encyk­lice Evan­geli­um vitae stwierdz­ił: „Ewan­gelia życia zna­j­du­je się w samym ser­cu orędzia Jezusa Chrys­tusa. Koś­ciół każdego dnia przyj­mu­je ją z radoś­cią, aby wiernie i odważnie głosić ją jako dobrą now­inę ludziom wszys­t­kich epok i kul­tur”. (Evan­geli­um vitae, 1)

Z wielką radoś­cią przyj­mu­je­my dzi­ała­nia Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, której Szanowny Pan jest Preze­sem. Od wielu lat jesteśmy świad­ka­mi wytężonych dzi­ałań Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia na rzecz głoszenia tej Ewan­gelii życia, nie zważa­jąc na pojaw­ia­jące się trud­noś­ci i kon­sek­wentne dążąc do tego, aby każde ludzkie życie od poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmier­ci było otoc­zone troską.

Dzięku­ję Wam za Waszą mod­l­itwę i wszys­tkie Wasze inic­jaty­wy. Choć po ludzku nie zawsze uda­je się nam odnosić sukcesy, to jesteśmy przeko­nani, że są one w ser­cu Najwyższego, który jest Autorem wszelkiego życia.

Dzięku­ję za Waszą inic­jaty­wę Kochamy każde dziecko, która poprzez Apel do Pol­s­kich Par­la­men­tarzys­tów zmierza do tego, aby chronić w sposób inte­gral­ny każde dziecko nieza­leżnie od jego kondy­cji roz­wo­jowych, zdol­noś­ci intelek­tu­al­nych czy warunk­ów poczę­cia. Wasza inic­jaty­wa, chci­ałbym zaz­naczyć to z radoś­cią, dąży także do tego, aby zapewnić opiekę wszys­tkim matkom, które z różnych względów doz­na­ją prob­lemów i nacisków z powodu oczeki­wa­nia na dziecko. Chcę z ser­ca bło­gosław­ić wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w kam­panię Kochamy każde dziecko.

Niech Bóg Ojciec życia bło­gosławi Wam i Waszym rodzinom”.

Bp Jan Wątroba

Prze­wod­niczą­cy Rady ds. Rodziny

Kon­fer­encji Episkopatu Polski

Prag­nę jeszcze serdecznie zaprosić do Tarnow­ca w dniu 2 lip­ca 2016 roku na XVI Ogólnopol­ską Piel­grzymkę Wyna­gradza­jącą za grzechy popełnione prze­ciw życiu ludzkiemu. Piel­grzym­ka rozpocznie się Drogą krzyżową o godz. 9:00. Będzie moż­na także wysłuchać prelekcji Kra­jowego Dusz­pasterza Rodzin w tem­atyce niezwyk­le aktu­al­nej dzisiejszym cza­som. O godz. 11:00 rozpocznie się uroczys­ta Eucharys­tia pod prze­wod­nictwem J.E. Ks. Bisku­pa Edwar­da Białogłowskiego. Po Eucharys­tii będzie miała miejsce wspól­na Aga­pa i Koron­ka do Bożego Miłosierdzia na Kalwarii przy Pom­niku Nienarodzonych.

Ta idea jest ogrom­nie cen­na, związana z wołaniem do Wszech­moc­nego i Miłosiernego Boga o prze­bacze­nie grzechów prze­ci­wko życiu. Pon­ad mil­iard dzieci zostało zabitych przed nar­o­dze­niem w skali całego globu. Musimy Pana Boga prosić i wołać o Miłosierdzie Boże.

Szczęść Boże!

 


Marsze dla życia w Poz­na­niu i Biel­sku Białej oraz piel­grzym­ka do Tarnowca
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.