Marsze dla życia i rodziny

W niedzielę 3 czer­w­ca 2012 roku uli­ca­mi pon­ad 40 pol­s­kich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Arcy­biskup senior Dami­an Zimoń pod­kreślił, że przyszłość państ­wa i Koś­cioła zależy od rodzin. Przy­pom­ni­ał, iż Koś­ciół na wiele sposobów poma­ga rodzinie i małżeńst­wu, ale także zaz­naczył, że „wołamy o lep­szą poli­tyką pro­rodzin­ną w naszym państ­wie. Jeśli to jest możli­we w innych kra­jach, dlaczego nie w Polsce?

W niedzielę 3 czer­w­ca 2012 roku uli­ca­mi pon­ad 40 pol­s­kich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Man­i­fes­tac­je odby­wały się w takich mias­tach jak Warsza­wa, Byd­goszcz, Toruń, Świd­ni­ca, Dzierżoniów, Opole, Wałbrzych, Kłodzk, Kluczbork, Racibórz, Skaw­ina. Stanow­ią one konkret­ny wyraz akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej oraz jas­no artykułu­ją naszym par­la­men­tarzys­tom, że społeczeńst­wo sprze­ci­wia się anty­rodzin­nej poli­tyce obec­nych władz i doma­ga się poszanowa­nia praw każdego człowieka od momen­tu poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci. Hasłem tegorocznych marszy dla było stwierdze­nie „Rodz­i­na recep­tą na kryzys”. Uczest­ni­cy Marszów wezwali poli­tyków do pod­ję­cia zde­cy­dowanych dzi­ałań na rzecz efek­ty­wnej poli­ty­ki pro­rodzin­nej. W rodzinie bowiem uczymy się miłoś­ci, sol­i­darnoś­ci, wyrozu­mi­ałoś­ci, uczyn­noś­ci i serdecznej tros­ki o wszys­t­kich członków rodziny. Kiedy rodziny będą moc­ne wza­jem­ną miłoś­cią i sol­i­darnoś­cią, moc­ne będzie także państwo.

Marsz odby­wa­ją­cy się w Warsza­w­ie już po raz siód­my zgro­madz­ił około 10 000 osób, głównie rodzin i członków orga­ni­za­cji pro-life (także z zagrani­cy z Francji, Bel­gii i ze Stanów Zjed­noc­zonych). Marsz rozpoczął się o godzinie 10.00 przy Pom­niku Koperni­ka na Krakowskim Przed­mieś­ciu. Dalej uczest­ni­cy przes­zli uli­ca­mi Krakowskie Przed­mieś­cie i Sen­a­torską na Plac Teatral­ny, gdzie około godzinie 11.00 miał on swój finał. Uczest­ni­cy Marszu nieśli białe balony i trans­par­en­ty z hasła­mi „Wybier­am życie”, „Stop abor­cji”, „Pra­wo do nar­o­dzin dla każdego dziec­ka”. Tuż przed rozpoczę­ciem Marszu do zgro­mad­zonych zwró­cił się kard. Kaz­imierz Nycz. Met­ro­poli­ta warsza­ws­ki życzył uczest­nikom Marszu, by szli z ufnoś­cią, że przy­pom­i­na­jąc o ważnoś­ci rodziny, wspier­a­ją słuszną sprawę. — Idziecie w niewąt­pli­wie najważniejszej spraw­ie, jaką dziś świat, Europa i Pol­s­ka ma przed sobą – to tros­ka o życie i o rodz­inę. Bez tych dwóch spraw niczego w Polsce nie osiąg­niemy i nie zre­for­mu­je­my – zaz­naczył kard. Nycz.

W Katow­icach Marsz dla Życia i Rodziny poprzedz­iła Msza Świę­ta w kat­e­drze Chrys­tusa Króla. Arcy­biskup senior Dami­an Zimoń pod­kreślił w homilii, że przyszłość państ­wa i Koś­cioła zależy od rodzin. Przy­pom­ni­ał, iż Koś­ciół na wiele sposobów poma­ga rodzinie i małżeńst­wu, ale także zaz­naczył, że „wołamy o lep­szą poli­tyką pro­rodzin­ną w naszym państ­wie. Jeśli to jest możli­we w innych kra­jach, dlaczego nie w Polsce? W naszym region­ie, prze­cież nie najuboższym, jest tylko min­i­mal­ny przy­rost nat­u­ral­ny, o ile w ogóle jest”[1]. W Białym­stoku nato­mi­ast Marsz dla Życia i Rodziny rozpoczął się Eucharys­tią w Koś­ciele p.w. Św. Rocha i żar­li­wą mod­l­itwą o poszanowanie dla każdego życia człowieka od poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres.

Wszys­tkie Marsze odby­wały się w łącznoś­ci z VII Świa­towym Spotkaniem Rodzin w Medi­olanie, w którym uczest­niczył Ojciec Świę­ty Benedykt XVI. Wzięło w nim udzi­ał mil­ion uczest­ników z całego świa­ta (ze 153 państw). To ogól­noświa­towe spotkanie pokazu­je, że kwes­t­ia życia i rodzin jest nie tylko sprawą lokalną, ale sprawą tros­ki i nadziei mil­ionów ludzi na całym świecie.


Marsze dla życia i rodziny

Przyp­isy:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.