Marsz w obronie wolności mediów — w obronie TV Trwam

Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, „Praw­da zawsze zwycięża”. Dlat­ego ufam, że praw­da i spraw­iedli­wość uzys­ka właś­ci­we miejsce w naszym życiu pub­licznym. Musimy mieć dostęp do środ­ków masowego przekazu, aby wychowywać młode pokole­nie w duchu trady­cji nar­o­dowej, patri­o­tyz­mu, a nie w myśl internacjonalizmu.

Dzisiejszą reflek­sję chci­ałbym poświę­cić marszowi w obronie wol­noś­ci mediów, w tym Telewiz­ji TRWAM, który ma się odbyć 29 wrześ­nia (sob­o­ta) w Warsza­w­ie. To wydarze­nie jest wielką mobi­liza­cją kato­lików i ludzi dobrej woli, którzy mają dosyć kłamstw, manip­u­lacji i nierzetel­noś­ci oraz dyskrymi­nacji kato­lików jaka ma miejsce w telewiz­jach pub­licznych i komer­cyjnych. Zas­tanaw­ia­ją­cy jest fakt, że 20 stacji otrzy­mało miejsce na cyfrowym mul­ti­plek­sie, a odmówiono tego jedynej katolick­iej rozgłośni. Jak dłu­go jeszcze cza­sy PRL‑u będą domi­nować w życiu społecznym i medi­al­nym w naszym kra­ju? Zasługą kato­lików i ludzi dobrej woli było wypra­cow­anie dorobku nar­o­dowego i kul­tur­owego, w którym dziś uczest­niczymy. Czy dalej musimy być odci­nani, ograniczani od środ­ków przekazu?

Jestem przeko­nany, że ten marsz będzie wielką man­i­fes­tacją wol­noś­ci mediów, prawdzi­wej demokracji oraz należnych praw Telewiz­ji TRWAM. Mógłbym podać długą listę kłamstw i manip­u­lacji, jakie stosowane są obec­nie w telewiz­ji pub­licznej. Jedynie w Telewiz­ji TRWAM możemy:

  • mówić o praw­ie do życia dla każdego człowieka od momen­tu poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmierci
  • przed­staw­iać właś­ci­we wzorce wychowa­nia młodego pokolenia
  • mówić prawdę o his­torii nar­o­du polskiego.

Współist­nieją jed­nak środowiska wro­gie Koś­ciołowi i nar­o­dowi, których celem jest ogranicze­nie osobom wierzą­cym dostępu do środ­ków masowego przekazu. Dlat­ego mówię: dość dyskrymi­nacji społecznej i medi­al­nej! Stop aro­gancji władzy! Nieprzyz­nanie należnego miejs­ca na cyfrowym mul­ti­plek­sie dla Telewiz­ji TRWAM jest kole­jnym dowo­dem dyskrymi­nacji i aro­gancji władzy.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił, „Praw­da zawsze zwycięża”. Dlat­ego ufam, że praw­da i spraw­iedli­wość uzys­ka właś­ci­we miejsce w naszym życiu pub­licznym. Musimy mieć dostęp do środ­ków masowego przekazu, aby wychowywać młode pokole­nie w duchu trady­cji nar­o­dowej, patri­o­tyz­mu, a nie w myśl inter­nacjon­al­iz­mu. Zapraszam wszys­t­kich do Warsza­wy, aby w sobotę 29 wrześ­nia zademon­strować swo­je „tak” dla prawdy, właś­ci­wego dostępu do mediów, tak dla Koś­cioła w sferze pub­licznej, a powiedzieć stop dyskrymi­nacji kato­lików, stop manip­u­lacji medi­al­nej, stop monopolowi jed­nej opcji w medi­ach pub­licznych i komer­cyjnych, których owocem są szkody w sferze moral­nej, duchowej oraz eko­nom­icznej. Proszę również o mod­l­itwę o równy dostęp do mediów dla kato­lików i ludzi dobrej woli. Módlmy się, aby umysły i ser­ca ludzi sprawu­ją­cych władzę uległy zmi­an­ie, aby zakończyli tę — rodem z PRL‑u — dyskrymi­nację medi­al­ną katolików.


Marsz w obronie wol­noś­ci mediów — w obronie TV Trwam]
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.