Mądrze przeciwstawmy się planowanej demoralizacji naszej młodzieży

Redakc­ja Miesięczni­ka „Wychowaw­ca” na stron­ie inter­ne­towej www.wychowawca.pl udostęp­niła za dar­mo dwa spec­jalne numery pis­ma (nr 9/2012 „Edukac­ja sek­su­al­na typu A” oraz nr 5/2013 „To idzie gen­der”). Zachę­cam nauczy­cieli, kat­e­chetów oraz rodz­iców do zapoz­na­nia się z tymi numera­mi, które poz­wolą wam mądrze i zde­cy­dowanie prze­ci­w­staw­ić się zagrożeniom.

Bł. Jan Paweł II apelował do wiernych o angażowanie się w obronę życia ludzkiego od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci: „Nie wystar­czy bronić życia, trze­ba bronić życia mądrze”.

Jestem ogrom­nie rad, że mogę zapro­ponować Wam pomoc w pode­j­mowa­niu wal­ki o życie i dobro naszej młodzieży. Mam na myśli inic­jaty­wę Miesięczni­ka Nauczy­cieli i Wychowaw­ców Katolic­kich „Wychowaw­ca”. Otóż redakc­ja na stron­ie inter­ne­towej www.wychowawca.pl udostęp­niła za dar­mo dwa spec­jalne numery pis­ma (nr 9/2012 „Edukac­ja sek­su­al­na typu A” oraz nr 5/2013 „To idzie gen­der” ). Zachę­cam nauczy­cieli, kat­e­chetów oraz rodz­iców do zapoz­na­nia się z tymi numera­mi, które poz­wolą Wam mądrze i zde­cy­dowanie prze­ci­w­staw­ić się zagroże­niom ze strony środowisk gen­derowych. Atak na pol­ską młodzież jest bard­zo groźny: pojaw­ia­ją się pseudoau­to­ry­te­ty i eduka­torzy, którzy próbu­ją wprowadz­ić do naszej oświaty złą, per­misy­wną edukację sek­su­al­ną oraz ide­olo­gie gender.

Zacznę od krótkiego omówienia i zachę­ty do sko­rzys­ta­nia z powyższej ofer­ty. W numerze „Wychowaw­cy” poświę­conym edukacji sek­su­al­nej podano m.in. trzy rodza­je edukacji seksualnej:

Typ A – wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only edu­ca­tion); Typ B – bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na tem­at antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad ety­cznych; Typ C – złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex edu­ca­tion)[1].

W Polsce od 1998 roku, ze wspani­ały­mi rezul­tata­mi, obow­iązu­je Typ A edukacji sek­su­al­nej i nosi nazwę „Wychowanie do Życia w Rodzinie”. W tym numerze zna­jdziecie artykuły poparte naukowy­mi pozy­c­ja­mi bib­li­ograficzny­mi. Wspom­nę tylko takie sławy pol­skiej ped­a­gogi­ki jak: Prof. Fran­ciszek Adams­ki (art. „Inte­gral­na wiz­ja płciowoś­ci”), dr hab. Urszu­la Dudzi­ak (art. „Per­misy­w­na edukac­ja sek­su­al­na”), dr Gabriele Kuby (art. „Edu­akc­ja sek­su­al­na typu B drogą do zniszczenia rodziny i chrześ­ci­jańst­wa”), mec. Zbig­niew Cichoń sen­a­tor RP VII Kadencji (art. „Pra­wo rodz­iców do wychowa­nia swoich dzieci”).

Zachę­cam do przeczy­ta­nia numeru poświę­conego bard­zo niebez­piecznej ide­ologii gen­der, której prop­a­ga­torzy próbu­ją wprowadz­ić demor­al­izu­jącą edukację do szkół. Musi­cie wiedzieć, na czym ona pole­ga i jak się przed nią bronić. Musi­cie świadomie utworzyć bari­erę wobec tych zagrożeń. Jeszcze raz dzięku­ję redakcji „Wychowaw­cy” za gest udostęp­nienia za dar­mo tych dwóch bard­zo ważnych numerów pisma.


Mądrze prze­ci­w­stawmy się planowanej demor­al­iza­cji naszej młodzieży

Przyp­isy:

  1. Com­mit­tee on Ado­les­cence, Con­dom Use by Ado­les­cent, w: Amer­i­can Acad­e­my of Pedi­atrics, „Pedi­atrics”, Vol. 107, No 6 June 2001, s. 1466. 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.