List otwarty Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Rządu RP przeciw podpisaniu niebezpiecznej konwencji Rady Europy

Dzisi­aj prag­nę podzielić się z Państ­wem bard­zo ważnym doku­mentem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Otóż 14 maja 2012 roku Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia wys­tosowała list otwarty do Rzą­du RP prze­ci­wko pod­pisa­niu bard­zo kon­trow­er­syjnej „Kon­wencji Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej”. Poniżej przy­toczę go w całości.

List otwarty Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia do Rzą­du RP
Prze­ciw pod­pisa­niu niebez­piecznej konwencji

Kon­wenc­ja Rady Europy w spraw­ie zapo­b­ie­ga­nia i zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej przyję­ta dnia 11 maja 2011 roku przez mniejs­zość państw Europy w Stam­bule, i raty­fikowana tylko przez jeden kraj, niesie poważne zagrożenia.

Nie kwes­t­ionu­jąc koniecznoś­ci prze­ci­wdzi­ała­nia prze­mo­cy wobec kobi­et dostrzegamy, że doku­ment ten zami­ast real­i­zować ten cel, nastaw­iony jest na walkę z trady­cją, moral­noś­cią chrześ­ci­jańską i wartoś­ci­a­mi określony­mi w Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Polskiej.

Doku­ment ten (art. 3) całkowicie zmienia utr­waloną w europe­jskiej trady­cji prawnej definicję płci, pod­sta­wową dla całego prawa rodzin­nego i osobowego. Przyj­mu­je skra­jnie fem­i­nisty­czną definicję, która jest sprzecz­na z założe­ni­a­mi, na jakich opiera się Kon­sty­tuc­ja rozu­mieją­ca płeć w wymi­arze nat­u­ral­nym, bio­log­icznym. W tej kwestii nie moż­na zupełnie abstra­hować od biologii, anatomii czy znaczenia płci dla gatunku ludzkiego. Takie uję­cie jest poważnym zagroże­niem cywiliza­cyjnym. Tak określona definic­ja zagraża więziom rodzin­nym i małżeńskim chro­nionym wprost przez art. 18 Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przez to, że nakazu­je uznawać dowol­nie określone role i zachowa­nia za wyz­nacznik płci, a w kon­sek­wencji wymusza insty­tucjon­al­iza­cję tzw. nowych form rodzinnych.


Kon­wenc­ja (art. 12.1) wprowadza obow­iązek wal­ki z trady­cją i dorobkiem cywiliza­cyjnym, które są trak­towane jako zagroże­nia. Tym­cza­sem trady­c­ja, dorobek cywiliza­cyjny, pewne wzorce kul­tur­owe są zdoby­czą, a nie zagroże­niem. Zagroże­niem jest zer­wanie z tymi korzeni­a­mi. Kon­wenc­ja nakła­da na państ­wo (art. 14) obow­iązek edukacji i pro­mowa­nia m.in. w zakre­sie „niestereo­ty­powych ról płci”, czyli min. homosek­su­al­iz­mu czy transsek­su­al­iz­mu. Kon­wenc­ja narusza też zasadę równoś­ci wobec prawa (art. 4.4). W imię ide­o­log­icznej wal­ki z nie­jas­no defin­iowaną dyskrymi­nacją pozwala dyskrymi­nować i naruszać powszech­nie uznane zasady prawa. Przyję­cie tego doku­men­tu wiąże się ze znaczny­mi obciąże­ni­a­mi dla budże­tu państ­wa (m.in. art. 10).

Pol­skie pra­wodaw­st­wo ma dostate­czne narzędzia żeby zwal­czać prze­moc, w tym prze­moc wobec kobi­et i prze­moc domową, przyję­cie zatem tej Kon­wencji jest zbędne.

W związku powyższym apelu­je­my o niepod­pisy­wanie tego dokumentu.”

W imie­niu Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosic­ki – prezes
dr inż. Antoni Zię­ba — wiceprezes
Anna Dyn­dul – sekretarz

Prag­nę również podzielić się z Państ­wem następu­jącą pozy­ty­wną infor­ma­cją. Otóż Komis­ja Europe­js­ka zare­je­strowała 11 maja 2012 roku inic­jaty­wę obrońców życia 20 państw naszego kon­ty­nen­tu, które zbier­ały pod­pisy na rzecz prawnego god­noś­ci człowieka od poczę­cia. Jest to zas­tosowanie formy demokracji bezpośred­niej tzw. inic­jaty­wy oby­wa­tel­skiej wprowad­zonej przez Trak­tat lizbońs­ki. Zakła­da ona możli­wość złoże­nia w Komisji Europe­jskiej wniosku o zmi­anę prawa, o ile pod­pisze się pod nim mil­ion oby­wa­teli z przy­na­jm­niej sied­miu różnych państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej. „Naszym celem jest znaczne przekrocze­nie tego min­i­mum” – wyjaś­ni­ał dzi­en­nikar­zom Car­lo Cassi­ni, włos­ki poli­tyk, prawnik, dłu­go­let­ni poseł i wielo­let­ni eurodeputowany, prze­wod­niczą­cy Ruchu na rzecz Życia (Movi­men­to per la Vita), członek władz sto­warzyszenia „Scien­za e Vita” (Wiedza i Życie) oraz Kra­jowego Komite­tu Bioe­ty­ki i Europe­jskiej Grupy ds. Ety­ki. Prof. Cassi­ni przy­pom­ni­ał, że inic­ja­torzy mają ter­az rok na zebranie wyma­ganej licz­by pod­pisów. W tym cza­sie obroń­cy życia zamierza­ją pod­jąć dzi­ała­nia mające na celu rozwi­janie w 26 państ­wach Unii Europe­jskiej cywiliza­cji życia. Ofic­jalne rozpoczę­cie inic­jaty­wy „Jeden z nas” odbyło się w niedzielę 20 maja br. w Auli Pawła VI w Watykanie pod­czas obchodów włoskiego Dnia Życia.

Pol­s­ka jest lid­erem obrony życia. W związku z tym moim marze­niem jest, abyśmy zebrali 1 mln pod­pisów na rzecz tej inic­jaty­wy ogól­noeu­rope­jskiej i wsparła tym samym inne kra­je, które mają więk­sze trud­noś­ci. Niech ta akc­ja będzie konkret­nym wyrazem dla czci i sza­cunku bł. Jana Pawła II, najwięk­szego obroń­cy życia człowieka.


List otwarty Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia do Rzą­du RP prze­ciw pod­pisa­niu niebez­piecznej kon­wencji Rady Europy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Inicjatywy społeczne, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.