List otwarty ks. biskupa Ignacego Deca do prezydenta RP

Chci­ałbym przy­toczyć list otwarty bisku­pa Ignacego Deca do prezy­den­ta RP Bro­nisława Komorowskiego.

Szanowny Panie Prezy­den­cie! W piątek, dnia 6 lutego 2015 r., Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej przyjął uch­wałę otwier­a­jącą drogę do raty­fikacji „Kon­wencji Rady Europy o zapo­b­ie­ga­niu i prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mo­cy wobec kobi­et i prze­mo­cy domowej”. Raty­fikac­ja tego doku­men­tu i wprowadze­nie jego postanowień w życie rodzinne i społeczne stanowi wielkie zagroże­nie dla wartoś­ci nat­u­ral­nych i ogól­noludz­kich, przede wszys­tkim uderza w insty­tucję małżeńst­wa i rodziny. Wskaza­ło na to wiele środowisk naukowych i społecznych poczuwa­ją­cych się do odpowiedzial­noś­ci za przyszłość Pol­s­ki. Jasne stanowisko w tym względzie zajął Episkopat Pol­s­ki.Zwolen­nikom raty­fikacji, powołu­ją­cym się na wyni­ki przeprowad­zonego son­dażu społecznego, trze­ba przy­pom­nieć, że wynik ten doty­czył samej nazwy doku­men­tu, która jest bard­zo wzniosła i słusz­na, a nie treś­ci doku­men­tu, która dla zdrowo myślą­cych ludzi jest nie do przyję­cia, gdyż wskazu­je na błędne przy­czyny prze­mo­cy i pro­ponu­je nietrafne środ­ki do jej przezwycięże­nia. Była to zwykła medi­al­na manip­u­lac­ja. Wszys­tko wskazu­je na to, że ustawa została przyję­ta nie w wyniku mery­to­rycznej, rozum­nej oce­ny, ale jakiegoś ukry­tego dyk­tatu. Nie moż­na się zgodz­ić ze stwierdze­niem Kon­wencji, że źródło prze­mo­cy wobec kobi­et tkwi w stereo­ty­powej, trady­cyjnej rodzinie i w religii czy w doty­chcza­sowej kul­turze, ale najczęś­ciej tkwi ono w patologii społecznej. Panie Prezy­den­cie, wielokrot­nie określał się Pan jako wierzą­cy i prak­tyku­ją­cy kato­lik. Jest Pan kato­likiem od chwili chrz­tu, a zwolen­nikiem określonej par­tii od pewnego cza­su. Par­tie i rządy przemi­ja­ją, a słowo Boga trwa na wie­ki (Ps 119,89; Iz 40,8), słowo, którego aktu­al­nie strzeże Koś­ciół, którego Pan jest członkiem. Pom­ni na słowa pier­wszego Papieża, św. Pio­tra Apos­toła, który powiedzi­ał przed San­hedrynem: „Trze­ba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29), prosimy o niepod­pisy­wanie aktu raty­fikacji. Mod­limy się za Pana Prezy­den­ta jako syn­owie i cór­ki tego samego Koś­cioła i tej samej Ojczyzny. Mod­limy się o mądrość ser­ca, by Pan Prezy­dent stał zawsze po stron­ie prawdy i prawdzi­wego dobra Nar­o­du, który obdarzył Pana najwyższym urzę­dem w naszym państwie.”

W imie­niu Rady ds. Apos­tolst­wa Świec­kich KEP bp Igna­cy Dec, Biskup Świd­nic­ki, Prze­wod­niczą­cy Rady

Mam nadzieję, że pan Bro­nisław Komorows­ki Prezy­dent RP posłucha gło­su Koś­cioła wyrażonego w tym liś­cie i nie da się zma­nip­u­lować pięknie brzmiącej nazwie kon­wencji. Mam również nadzieję, że pan Prezy­dent i jego dorad­cy przes­tudi­u­ją wnikli­wie i spoko­jnie tę kon­wencję i dostrzegą, płynące z niej wielkie zagroże­nie dla życia społecznego w Polsce. Ta zdradli­wa kon­wenc­ja próbu­je prze­my­cić ide­ologię gen­der, która pozbaw­ia naszą ojczyznę częś­ci suw­eren­noś­ci i jest w sprzecznoś­ci ze zdrowym rozsąd­kiem i nauczaniem Koś­cioła. Potrzeb­na jest mod­l­it­wa za wzorem ks. bisku­pa Ignacego Deca o mądrość i odwagę dla Pana Prezy­den­ta, aby był mądry i nieza­leżny w swej decyzji, aby miał odwagę prze­ci­w­staw­ić się medi­al­nym naciskom, które płyną z lib­er­al­nych wrogich ojczyźnie, rodzinie, życiu i zdrowe­mu rozsąd­kowi mediów.

Serdecznie zapraszam 21 mar­ca do Częs­to­chowy na 35 piel­grzymkę Obrońców Życia Człowieka. Jak zwyk­le w sobotę przed świętem Zwias­towa­nia Pańskiego spotkamy się u stóp Pani Jasnogórskiej, aby dziękować za szczególne łas­ki, które w dziele obrony życia dostąpil­iśmy w tym roku. Będziemy także wołać i prosić Matkę Chrys­tusa, Królowę Pol­s­ki o opamię­tanie dla naszych poli­tyków i władz. Nie moż­na mówić spoko­jnie o decyzji min­is­tra zdrowia, który dop­uś­cił do obiegu śmier­cionośną pigułkę „dzień po”. Jest to stras­zli­wy zamach na życie i zdrowie nar­o­du pol­skiego. Piguł­ka ta zapo­b­ie­ga ciąży, ale także niszczy poczęte życie i zdrowie kobi­et. Decyz­ja dopuszczenia do sprzedaży śmier­cionośnej piguł­ki nielet­nim dziew­czę­tom graniczy ze zbrod­nią wobec nar­o­du. Tego chcą dokon­ać poli­ty­cy rządzącej koal­icji PO-PSL. Musimy moc­no krzy­czeć — Nie zabi­ja­niu naszych najmłod­szych braci poczę­tych, a nien­ar­o­d­zonych dzieci! Nie niszcze­niu zdrowia nielet­nich dziewcząt!

Będziemy bła­gać Najświęt­szą Maryję Pan­nę, Królowe Pol­s­ki o mądrość, odwagę i o opamię­tanie się rządzących.

Posłuchaj:

[audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/327.mp3”]
List otwarty ks. bisku­pa Ignacego Deca do prezy­den­ta RP]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.