List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Lekarz – jak każdy pol­s­ki oby­wa­tel – ma kon­sty­tucyjnie zag­waran­towaną wol­ność sum­ienia. Wobec medi­al­nej nagon­ki proszę o redagowanie i wysłanie listów do min­is­tra zdrowia Pana Bar­tosza Arłukow­icza w obronie lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, a w szczegól­noś­ci w obronie pana pro­fe­so­ra Bog­dana Chazana.

Poniżej przy­taczam treść lis­tu otwartego do min­is­tra zdrowia w obronie lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, a w szczegól­noś­ci w obronie pana pro­fe­so­ra Bog­dana Chazana.

Kraków, 10 czer­w­ca 2014 r.

Szanowny Pan
Bar­tosz Arłukowicz
Min­is­ter Zdrowia
ul. Miodowa 17
00–952 Warszawa

List otwarty

Trwa wiel­ka medi­al­na nagon­ka na lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, deklarację, która w isto­cie nie wnosi nic nowego do trady­cyjnej Przysię­gi Hipokrate­sa – pogan­i­na, ojca ety­ki lekarskiej – zobow­iązu­jącej lekarzy do sza­cunku do życia człowieka od poczę­cia po nat­u­ral­ny kres.

Szczegól­ną ofi­arą tej nagon­ki sze­roko poję­tych środowisk proabor­cyjnych stał się w ostat­nim cza­sie prof. dr hab. med. Bog­dan Chaz­an – dyrek­tor Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego im. Świętej Rodziny w Warsza­w­ie, który powołu­jąc się na klauzulę sum­ienia nie wyraz­ił zgody na wyko­nanie abor­cji w kierowanym przez niego szpi­talu. U nien­ar­o­d­zonego dziec­ka pac­jen­t­ki (w 25 tygod­niu ciąży), która zgłosiła się do abor­cji, stwierd­zono m.in. poważne uszkodze­nie cza­sz­ki i mózgu.

Pro­fe­sor zapro­ponował matce ciężko chorego, nien­ar­o­d­zonego dziec­ka obję­cie jej i jej dziec­ka opieką pod­czas ciąży, poro­du i po porodzie. Wskazał także na możli­wość pomo­cy peri­na­tal­nej, opie­ki pali­aty­wnej w Warsza­wskim Hos­picjum dla Dzieci.

Odmowa doko­na­nia abor­cji w Szpi­talu św. Rodziny i niewskazanie lekarza/ośrodka, który by dokon­ał zabójst­wa ciężko chorego nien­ar­o­d­zonego człowieka, spowodowały wielką nagonkę proabor­cyjnych środowisk. Jak podały media, pan min­is­ter oso­biś­cie zapowiedzi­ał kon­trolę NFZ, zwróce­nie się do proku­ratu­ry, a wicem­i­nis­ter Cezary Rzem­ka skierował już sprawę do Rzeczni­ka Odpowiedzial­noś­ci Zawodowej Naczel­nej Izby Lekarskiej.

Prof. dr hab. med. Bog­dan Chaz­an uza­sad­nił swą decyzję wol­noś­cią sumienia.

Abor­c­ja to okrutne (bez znieczu­le­nia) zabójst­wo abso­lut­nie niewin­nego i skra­jnie bezbron­nego człowieka – nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, to wyko­nanie kary śmier­ci, to degradac­ja lekarza-abor­cjon­isty do roli kata.

Lekarz – jak każdy pol­s­ki oby­wa­tel – ma kon­sty­tucyjnie zag­waran­towaną wol­ność sumienia:
„Art. 53 ust. 1. Kon­sty­tucji RP: Każde­mu zapew­nia się wol­ność sum­ienia i religii”.

Lekarz – jak każdy człowiek – ma pra­wo korzys­tać z praw człowieka zapisanych w Powszech­nej Deklaracji Praw Człowieka ONZ:
„Art. 18. Każdy człowiek ma pra­wo wol­noś­ci myśli, sum­ienia i wyz­na­nia; pra­wo to obe­j­mu­je swo­bodę zmi­any wyz­na­nia lub wiary oraz swo­bodę głoszenia swego wyz­na­nia lub wiary bądź indy­wid­u­al­nie, bądź wespół z inny­mi ludź­mi, pub­licznie i pry­wat­nie, poprzez nauczanie, prak­tykowanie, upraw­ian­ie kul­tu i przestrze­ganie obyczajów”.

Lekarz ma obow­iązek przestrze­gać zasad Kodek­su Ety­ki Lekarskiej, w którym zapisano:
„Pode­j­mu­jąc dzi­ała­nia lekarskie u kobi­ety w ciąży, lekarz równocześnie odpowia­da za zdrowie i życie jej dziec­ka. Dlat­ego obow­iązkiem lekarza są stara­nia o zachowanie zdrowia i życia dziec­ka również przed jego urodzeniem.”

Lekarz winien przestrze­gać postanowień Kon­wencji o Prawach Dziec­ka ONZ, w pre­am­bule której zapisano:
„dziecko, z uwa­gi na swo­ją niedo­jrza­łość fizy­czną oraz umysłową, wyma­ga szczegól­nej opie­ki i tros­ki, w tym właś­ci­wej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Należy przestrze­gać rezolucji nr 1763 Zgro­madzenia Par­la­men­tarnego Rady Europy: „Pra­wo do sprze­ci­wu sum­ienia w ramach legal­nej opie­ki medycznej”:
„1. Żad­na oso­ba, szpi­tal ani insty­tuc­ja nie może być przy­mus­zona, pocią­gana do odpowiedzial­noś­ci ani w żaden sposób dyskrymi­nowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzie­le­nia, asys­towa­nia lub pod­porząd­kowa­nia się wyko­na­niu abor­cji, spowodowa­nia poronienia lub przeprowadzenia eutanazji albo jakiegokol­wiek innego czynu, który mógł­by spowodować śmierć ludzkiego embri­onu lub pło­du z jakiejkol­wiek przyczyny”.

W świ­etle przy­toc­zonych powyżej fak­tów oraz zasad ety­cznych i aktów prawnych usil­nie proszę o zaprzes­tanie wszel­kich dzi­ałań wymier­zonych w lekarzy – syg­natar­iuszy „Deklaracji Wiary”, wymier­zonych w Pro­fe­so­ra dr. hab. med. Bog­dana Chazana.

Z poważaniem

dr inż. Antoni Zięba
Prezes Pol­skiego Sto­warzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Proszę, aby zostały wstrzy­mane wszelkie dzi­ała­nia wymier­zone prze­ci­wko lekar­zom, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, w szczegól­noś­ci wobec pro­fe­so­ra Bog­dana Chaz­ana. Proszę także o mod­l­itwę w intencji obrony ucz­ci­wych lekarzy, którzy powiedzieli życiu – TAK oraz o redagowanie i wysłanie listów do min­is­tra zdrowia Pana Bar­tosza Arłukow­icza w obronie lekarzy, którzy pod­pisali „Deklarację wiary”, a w szczegól­noś­ci w obronie pana pro­fe­so­ra Bog­dana Chaz­ana. Za każde dzi­ałanie i mod­l­itwę przekazu­ję serdeczne „Bóg zapłać”!


List otwarty do min­is­tra zdrowia w obronie pro­fe­so­ra Chazana
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.