Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Komitet Praw Dziec­ka ONZ wzy­wa Pol­skę do lik­widacji „okien życia”, które ura­towały już pon­ad 70 dzieci od niechyb­nej śmierci.

ONZ jest wielką orga­ni­za­cją, która w ostat­nich lat­ach pode­j­mu­je, mówiąc bard­zo dyplo­maty­cznie, zadzi­wia­jące decyz­je. ONZ wzy­wa Pol­skę do lik­widacji okien życia, które ratu­ją dzieci urod­zone przez mat­ki będące w trud­nej życiowej sytu­acji. Są to mat­ki, które nie są w stanie wychować swoich dzieci ze względów mate­ri­al­nych czy psy­cho­log­icznych i zostaw­ia­ją je anon­i­mowo w oknach życia w znakomi­tych warunk­ach i spec­jal­nie do tego przy­go­towanych. Pretek­stem tej kuri­ozal­nej decyzji ONZ‑u jest narusze­nie prawa dziec­ka do tożsamoś­ci. Nato­mi­ast ONZ mil­czy, kiedy to mil­iony dzieci w ramach pro­ce­dur in vit­ro też nie zna swoich rodz­iców. Śmier­cionoś­na pro­ce­du­ra niesie ze sobą kalect­wo dzieci, czego również ONZ nie kwestionuje.

Na szczęś­cie apel ONZ‑u doty­czą­cy lik­widacji „okien życia” nie ma żad­nej siły spraw­czej, jest tylko świadectwem bard­zo złych sposobów myśle­nia tamte­jszych wyso­kich urzęd­ników. Nie­ludz­ki apel spotkał się ze zde­cy­dowanym sprze­ci­wem pol­skiego Rzeczni­ka Praw Dziecka.

Przy­pom­nę dwa doku­men­ty ONZ‑u, które są powszech­nie znane. Pier­wszy to Powszech­na Deklarac­ja Praw Człowieka, która została uch­walona przez Zgro­madze­nie Ogólne ONZ w 1948 roku. Zawarty jest w niej art. 3 „Każdy człowiek ma pra­wo do życia, wol­noś­ci i bez­pieczeńst­wa swo­jej oso­by”. Każdy człowiek, a więc także to dziecko nowo nar­o­d­zone powin­no mieć pra­wo do życia. Pra­wo to trze­ba chronić na wszelkie możli­we sposo­by, także za pomocą okien życia. Umożli­wia­ją one matkom, będą­cym w trud­nej sytu­acji, znalezie­nie swoim dzieciom szczęśli­wych i troskli­wych rodz­iców adop­cyjnych. Te mat­ki są niekiedy w wielkiej roz­paczy i deter­mi­nacji, aby pozostaw­ić swo­je dziecko, jak donoszą media, na śmiet­niku lub porzu­cić w lesie. Okna życia sta­ją się dla nich ostat­nią deską ratunku, a głos ONZ‑u chce tę szan­sę zniszczyć.

Dru­gi doku­ment to Kon­wenc­ja o Prawach Dziec­ka, która została przyję­ta 20 listopa­da 1989 r przez między­nar­o­dową kon­wencję Zgro­madzenia Ogól­nego ONZ. W pre­am­bule tejże kon­wencji zapisano: „Dziecko, z uwa­gi na swo­ją niedo­jrza­łość fizy­czną oraz umysłową, wyma­ga szczegól­nej opie­ki i tros­ki, w tym właś­ci­wej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodze­niu”. Okna życia ratu­ją dzieci tuż po urodze­niu, pon­ad 70 pol­s­kich dzieci zostało już ura­towanych. Biurokraci z ONZ powin­ni przy­pom­nieć sobie te ważne doku­men­ty i zacząć god­nie ratować dzieci tuż po urodze­niu. Dlaczego mil­czą, kiedy mil­iony nien­ar­o­d­zonych dzieci zabi­jane są w okrut­ny sposób poprzez abor­c­je? W pre­am­bule Kon­wencji Praw Dziec­ka zapisane jest prze­cież, że dzieci mają być szczegól­nie chro­nione zarówno przed jak i po urodze­niu. Dzięku­jmy Panu Bogu i dobrym ludziom, że okna życia w Polsce ist­nieją i funkcjonu­ją, ratu­jąc życie najm­niejszych nowo nar­o­d­zonych dzieci.

Chci­ałbym podzielić się wiado­moś­cią odnośnie do wydanego wyroku sądu apela­cyjnego w spraw­ie Szpi­ta­la Spec­jal­isty­cznego PRO-FAMILIA w Rzes­zowie. Szpi­tal ten wytoczył Jack­owi Kotuli i Prze­mysła­wowi Syc­zowi pro­ces o zniesław­ie­nie i narusze­nie dobrego imienia. Wspaniali obroń­cy życia infor­mowali opinię pub­liczną, iż w szpi­talu tym są zabi­jane dzieci. Jest to praw­da i żaden wyrok sądu tego nie zmieni, ponieważ abor­c­ja jest zabi­janiem nien­ar­o­d­zonych dzieci. Ten wyrok sądu apela­cyjnego przy­pom­i­na naj­gorsze cza­sy naszego sądown­ict­wa, kiedy to wiel­cy polscy patri­o­ci byli bes­tial­sko mor­dowani na pod­staw­ie fatal­nych zbrod­niczych wyroków, kłam­li­wych stal­i­nows­kich sądów. Sąd musi stać w prawdzie, nie może ule­gać naciskom.

Wiemy, że życie człowieka zaczy­na się w momen­cie poczę­cia, a prz­er­wanie życia dziec­ka miesiąc czy dwa po poczę­ciu jest zabi­janiem! Zabi­janiem niewin­nego dziec­ka! Sol­idaryzu­je­my się z obroń­ca­mi życia z Rzes­zowa i ufamy, że sprawa dojdzie nawet do Najwyższego Sądu, gdzie zna­jdzie spraw­iedli­wy wyrok. Czekam na rychłe potwierdze­nie, że abor­c­ja jest zabi­janiem dzieci, a obroń­cy życia zostaną uniewinnieni.

Szczęść Boże!

 


Kuri­ozal­ny apel ONZ w spraw­ie okien życia w Polsce
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.