Ksiądz Tomasz Kancelarczyk laureatem Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

Już po raz dwudzi­esty Kapituła Nagrody „Źródła” wyróż­nia osobę, która w szczegól­ny sposób zasłużyła się w dzi­ałal­noś­ci na rzecz umac­ni­a­nia rodzin.

Chci­ałbym przed­staw­ić syl­wetkę tegorocznego lau­re­a­ta nagrody Fun­dacji „Źródło”, którą fun­du­je od pon­ad 20 lat Tygod­nik Rodzin Katolic­kich „Źródło”. Kapituła Nagrody Źródła wyróżniła w tym roku szczegól­ną osobę, kapłana Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. Tomasza Kancelarczyka.

Urodz­ił się 12 sierp­nia 1968 roku w Pełczy­cach i przeszedł szczegól­ną drogę życiową. Swo­ją naukę rozpoczął w tech­nikum rol­niczym, później stu­diował na Akademii Rol­niczej, ale — jak sam powiedzi­ał w jed­nym z wywiadów — czuł, że jego szczegól­nym powołaniem jest służ­ba Jezu­sowi Chrys­tu­sowi. Po wys­tąpi­e­niu z Akademii Rol­niczej szy­bko upom­ni­ała się o niego Wojskowa Komis­ja Uzu­pełnień i w 1989 r. znalazł się w Wałczu w jed­nos­tce łącznoś­ci spec­jal­nej. Przez rok prze­by­wał w wojsku, był to dla niego szczegól­ny czas dojrze­wa­nia, znoszenia pewnych doświad­czeń, ale też ksz­tał­towa­nia się jego kapłańskiego powołania.

W 1993 roku wstąpił do Arcy­biskupiego Wyższego Sem­i­nar­i­um Duchownego. Na swo­jej drodze do kapłańst­wa spotkał wspólnotę„Wiara i Światło”, która uksz­tał­towała jego postawę „pro-life” jako przyszłego kapłana. To w gronie osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną utr­wal­iła się jego postawa wobec wartoś­ci życia ludzkiego — nieza­leżnie od wieku i stanu zdrowia.

Po ukończe­niu Sem­i­nar­i­um i otrzy­ma­niu Święceń Kapłańs­kich w 1999r. ks. Tomasz trafił na swo­ją pier­wszą parafię w Szczecinie. W tej parafii był dom opie­ki społecznej, gdzie dojrze­wało i umac­ni­ało się powołanie ks. Tomasza nie tylko do służ­by Chrys­tu­sowi, Koś­ciołowi katolick­iemu, ale także do szczegól­nej służ­by życiu.

W nowej parafii w Szczecinie rozpoczął współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem

Civ­i­tas Chris­tiana, które od 2001 r. orga­nizu­je Marsz dla Życia w tym mieś­cie. To są najwięk­sze Marsze w całej Polsce, corocznie gro­madzą ok. 20 tys. osób. Marsze pełne dynamiz­mu i znakomi­tych inic­jatyw. Młodzież na marszach niesie pon­ad trzys­tumetrowe białe płót­no, na którym przepisane są papieskie encyk­li­ki. Szczegól­ną dzi­ałal­noś­cią ks. Tomasza, a także całej jego grupy jest wspieranie i uczest­nict­wo w zagranicznych marszach dla życia w Berlin­ie, Rzymie i Pradze.

Pod­czas krakowskiego marszu w obronie życia doświad­czyłem wspani­ałej pomo­cy i dynamiz­mu ks. Tomasza wraz z jego współpra­cown­ika­mi. Był to pier­wszy krakows­ki marsz dla życia, gdzie pomoc ks. Tomasza była nieoceniona.

Ks. Tomasz pod­kreśla, że na marszach w Czechach i na Słowacji panu­je rados­na atmos­fera, ale już w Berlin­ie doświad­cza się agresji prze­chod­niów i wer­bal­nego, niekul­tur­al­nego ataku tych, którzy budu­ją cywiliza­cję śmier­ci. W Berlin­ie uczest­ników marszu chroni policja.

To zróżni­cow­anie pokazu­je, w jak różnej Europie żyje­my, takiej gdzie bronią życia z radoś­cią, a marsze spo­tyka­ją się z życ­zli­woś­cią i tej, w której wys­tępu­je atak wer­bal­ny i potrzeb­na jest ochrona przez duże siły policyjne.

Cieszę się, że ks. Tomasz Kance­lar­czyk otrzy­mał Nagrodę im. Słu­gi Bożego Jerzego Ciesiel­skiego — Ojca Rodziny. Kapłan otrzy­mał tę nagrodę, ponieważ z udoku­men­towanych mate­ri­ałów wyni­ka, że gru­pa, którą kieru­je i inspiru­je duchowo, ura­towała co najm­niej 32 dzieci. Jest więc ojcem duchowym nien­ar­o­d­zonych dzieci, którym groz­iła śmierć, a urodz­iły się szczęśli­wie. Dzię­ki dzi­ałal­noś­ci wspani­ałego kapłana, mat­ki tych dzieci zachowały czyste sum­ienia i radość macierzyństwa.

Prag­nę podzielić się dobrą infor­ma­cją, otóż na początku sty­cz­nia siły wro­gie życiu chci­ały dokon­ać przyję­cia w Par­la­men­cie Europe­jskim „pisem­nej deklaracji o god­noś­ci w ostat­nich chwilach życia”, której rzeczy­wistym celem było pro­mowanie tzw. prawa do eutanazji w Europie. Ostate­cznie, deklarac­ja nie otrzy­mała popar­cia więk­szoś­ci europar­la­men­tarzys­tów – pod­pisało ją zaled­wie 95 euro­posłów spośród 751.

Szczęść Boże!

ikona

TEKST—>


Ksiądz Tomasz Kance­lar­czyk lau­re­atem Nagrody imienia Słu­gi Bożego Jerzego Ciesielskiego
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.