Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

W dziele obrony życia potrze­ba różno­ra­kich inic­jatyw: oby­wa­tel­s­kich, eduka­cyjnych. Jed­nak ich fun­da­mentem zawsze będzie mod­l­it­wa. Dlat­ego dzięku­ję tym wszys­tkim, którzy każdego roku 25 mar­ca pode­j­mu­ją Duchową Adopcję Dziec­ka Poczętego, ratu­jąc jed­no dziecko zagrożone abor­cją. Zachę­cam w tym miejs­cu także do włączenia się w Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci.

Dzisi­aj omówimy kwest­ię najważniejszą w dziele obrony życia – mod­l­itwie. Bł. Jan Paweł II 8 czer­w­ca 1979 roku w Nowym Tar­gu powiedzi­ał w homilii:

I życzę, i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, żeby była wier­na święte­mu prawu życia. Jeśli się naruszy pra­wo człowieka do życia w tym momen­cie, w którym poczy­na się on jako człowiek pod sercem mat­ki, godzi się pośred­nio w cały ład moral­ny, który służy zabez­piecze­niu nien­aruszal­nych dóbr człowieka. Życie jest pier­wszym wśród tych dóbr. Koś­ciół broni prawa do życia nie tylko z uwa­gi na maje­s­tat Stwór­cy, który jest tego życia pier­wszym Daw­cą, ale równocześnie ze wzglę­du na pod­sta­wowe dobro człowieka.

Fun­da­men­tal­nym doku­mentem pon­ty­fikatu bło­gosław­ionego Papieża jest encyk­li­ka Evan­geli­um vitae, w której Jan Paweł II zawarł najważniejsze przesłanie:

Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie, przenika­ją­ca cały świat (nr 100).

Papież nie tylko nieustan­nie wzy­wał wszys­t­kich ludzi do obrony życia ludzkiego od momen­tu poczę­cia aż po nat­u­ral­ny kres, ale sam ją prak­tykował. Dr Wan­da Półtawska pub­licznie potwierdz­iła, że bł. Jan Paweł II odmaw­ia­jąc pry­wat­nie litanię lore­tańską dodawał zawsze wezwanie Matko poczę­tych dzieci, módl się za nami. Miałem wielokrot­nie możli­wość spotka­nia się z papieżem w Watykanie i za każdym razem pow­tarzał ja codzi­en­nie mod­lę się w intencji obrony życia.

W dziele obrony życia potrze­ba różno­ra­kich inic­jatyw: oby­wa­tel­s­kich, eduka­cyjnych. Jed­nak ich fun­da­mentem zawsze będzie mod­l­it­wa. Dlat­ego dzięku­ję tym wszys­tkim, którzy każdego roku 25 mar­ca pode­j­mu­ją Duchową Adopcję Dziec­ka Poczętego, ratu­jąc jed­no dziecko zagrożone abor­cją. Zachę­cam w tym miejs­cu także do włączenia się w Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. For­mal­nie ta inic­jaty­wa rozpoczęła się w Krakowie 12 październi­ka 1980 roku. Miała wów­czas dwa cele: proś­ba o zmi­anę świado­moś­ci społecznej, o porusze­nie sum­ienia nar­o­du i uwrażli­wie­nie na nien­aruszal­ną god­ność i wartość każdego człowieka od chwili poczę­cia oraz mod­l­it­wa w intencji unieważnienia obow­iązu­jącej od 27 kwiet­nia 1956 ustawy abor­cyjnej i zastąpi­e­nie jej prawną ochroną życia poczę­tych dzieci. Po 12 lat­ach nieustan­nej mod­l­itwy 7 sty­cz­na 1993 roku par­la­ment przyjął pra­wo chroniące życie (poza trze­ma wyjątka­mi wymieniony­mi w Ustaw­ie o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży). W 2005 roku za zgodą ks. kard Stanisława Dzi­wisza, met­ro­pol­i­ty krakowskiego, pro­gram Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci został zmieniony. Ma on ter­az trzy cele:

  1. Mod­l­it­wa dziękczyn­na za wszelkie dobro, którego doświad­czyliśmy, w szczegól­noś­ci za ura­towane dzieci oraz sum­ienia matek, ojców i pra­cown­ików służ­by zdrowia; za wprowadze­nie usta­wodaw­st­wa chroniącego życie nien­ar­o­d­zonych dzieci.
  2. Proś­ba o dal­szy wzrost sza­cunku wobec człowieka nien­ar­o­d­zonego, chorego, w podeszłym wieku.
  3. Proś­ba do Wszech­moc­nego Boga, aby w Kon­sty­tucji RP wprowad­zono zapis chronią­cy życie każdego człowieka od poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmierci.

Warunk­a­mi uczest­nict­wa w Kruc­ja­cie są: codzi­en­na mod­l­it­wa (Lita­nia do Mat­ki Bożej lub 10 Różań­ca Świętego), uczest­nict­wo raz w miesiącu (w dzień powszed­ni) we Mszy Świętej i przyję­cie Komu­nii Świętej ofi­arowanej w intenc­jach Kruc­jaty. Chorzy, oso­by w wieku podeszłym, którzy nie mogą uczest­niczyć we Mszy św. pros­zone są o ofi­arowanie cier­pi­enia (w tym dniu) w intencji obrony życia. Szczegółowe warun­ki Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci podane są na stron­ie inter­ne­towej www.krucjata.org

Serdecznie zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w dzieło obrony życia. Niech mod­l­it­wa będzie fun­da­mentem Waszych dzi­ałań, służą­cych budowa­niu cywiliza­cji życia.


Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.