Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

W dziele obrony życia potrzeba różno­ra­kich inic­jatyw: oby­wa­tel­s­kich, eduka­cyjnych. Jed­nak ich fun­da­mentem zawsze będzie mod­l­itwa. Dlat­ego dziękuję tym wszys­tkim, którzy każdego roku 25 marca pode­j­mują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ratu­jąc jedno dziecko zagrożone abor­cją. Zachę­cam w tym miejscu także do włączenia się w Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci.

Dzisiaj omówimy kwestię najważniejszą w dziele obrony życia – mod­l­itwie. Bł. Jan Paweł II 8 czer­wca 1979 roku w Nowym Targu powiedział w homilii:

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodz­ina pol­ska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momen­cie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośred­nio w cały ład moralny, który służy zabez­piecze­niu nien­aruszal­nych dóbr człowieka. Życie jest pier­wszym wśród tych dóbr. Koś­ciół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na maje­s­tat Stwórcy, który jest tego życia pier­wszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na pod­sta­wowe dobro człowieka.

Fun­da­men­tal­nym doku­mentem pon­ty­fikatu bło­gosław­ionego Papieża jest encyk­lika Evan­gelium vitae, w której Jan Paweł II zawarł najważniejsze przesłanie:

Pil­nie potrzebna jest wielka mod­l­itwa za życie, przenika­jąca cały świat (nr 100).

Papież nie tylko nieustan­nie wzy­wał wszys­t­kich ludzi do obrony życia ludzkiego od momentu poczę­cia aż po nat­u­ralny kres, ale sam ją prak­tykował. Dr Wanda Półtawska pub­licznie potwierdz­iła, że bł. Jan Paweł II odmaw­ia­jąc pry­wat­nie litanię lore­tańską dodawał zawsze wezwanie Matko poczę­tych dzieci, módl się za nami. Miałem wielokrot­nie możli­wość spotka­nia się z papieżem w Watykanie i za każdym razem pow­tarzał ja codzi­en­nie modlę się w intencji obrony życia.

W dziele obrony życia potrzeba różno­ra­kich inic­jatyw: oby­wa­tel­s­kich, eduka­cyjnych. Jed­nak ich fun­da­mentem zawsze będzie mod­l­itwa. Dlat­ego dziękuję tym wszys­tkim, którzy każdego roku 25 marca pode­j­mują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, ratu­jąc jedno dziecko zagrożone abor­cją. Zachę­cam w tym miejscu także do włączenia się w Kruc­jatę Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci. For­mal­nie ta inic­jatywa rozpoczęła się w Krakowie 12 października 1980 roku. Miała wów­czas dwa cele: prośba o zmi­anę świado­mości społecznej, o porusze­nie sum­ienia nar­odu i uwrażli­wie­nie na nien­aruszalną god­ność i wartość każdego człowieka od chwili poczę­cia oraz mod­l­itwa w intencji unieważnienia obow­iązu­jącej od 27 kwiet­nia 1956 ustawy abor­cyjnej i zastąpi­e­nie jej prawną ochroną życia poczę­tych dzieci. Po 12 lat­ach nieustan­nej mod­l­itwy 7 sty­czna 1993 roku par­la­ment przyjął prawo chroniące życie (poza trzema wyjątkami wymienionymi w Ustawie o planowa­niu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąży). W 2005 roku za zgodą ks. kard Stanisława Dzi­wisza, met­ro­pol­ity krakowskiego, pro­gram Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci został zmieniony. Ma on teraz trzy cele:

  1. Mod­l­itwa dziękczynna za wszelkie dobro, którego doświad­czyliśmy, w szczegól­ności za ura­towane dzieci oraz sum­ienia matek, ojców i pra­cown­ików służby zdrowia; za wprowadze­nie usta­wodaw­stwa chroniącego życie nien­ar­o­d­zonych dzieci.
  2. Prośba o dal­szy wzrost sza­cunku wobec człowieka nien­ar­o­d­zonego, chorego, w podeszłym wieku.
  3. Prośba do Wszech­moc­nego Boga, aby w Kon­sty­tucji RP wprowad­zono zapis chroniący życie każdego człowieka od poczę­cia aż do nat­u­ral­nej śmierci.

Warunk­ami uczest­nictwa w Kruc­ja­cie są: codzi­enna mod­l­itwa (Lita­nia do Matki Bożej lub 10 Różańca Świętego), uczest­nictwo raz w miesiącu (w dzień powszedni) we Mszy Świętej i przyję­cie Komu­nii Świętej ofi­arowanej w intenc­jach Kruc­jaty. Chorzy, osoby w wieku podeszłym, którzy nie mogą uczest­niczyć we Mszy św. pros­zone są o ofi­arowanie cier­pi­enia (w tym dniu) w intencji obrony życia. Szczegółowe warunki Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci podane są na stronie inter­ne­towej www.krucjata.org

Serdecznie zachę­cam wszys­t­kich do włączenia się w dzieło obrony życia. Niech mod­l­itwa będzie fun­da­mentem Waszych dzi­ałań, służą­cych budowa­niu cywiliza­cji życia.

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.