Krakowski marsz — tak dla życia i rodziny

Pra­wo do życia jest wartoś­cią uni­w­er­sal­ną i żadne ustawy nie mogą decy­dować o życiu i śmieci człowieka. Pry­mas Tysią­cle­cia kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki pod­kreślał: Tam, gdzie chodzi o obronę życia nien­ar­o­d­zonych, nie trze­ba odwoły­wać się do wiary czy niewiary. Wystar­czy być człowiekiem.

Dzisi­aj chci­ałbym podzielić się z Wami dwiema rados­ny­mi wiado­moś­ci­a­mi. Otóż 10 październi­ka 2012 roku miało miejsce głosowanie w Sejmie. Więk­szoś­cią głosów (207 posłów za, 189 prze­ciw) Sejm skierował do dal­szych prac pro­jekt Sol­i­darnej Pol­s­ki, który zakła­da ochronę życia poczę­tych dzieci obciążonych wada­mi wrod­zony­mi. Wszyscy obroń­cy życia wyraża­ją ogrom­ną wdz­ięczność Sol­i­darnej Polsce za zgłosze­nie propozy­cji zmi­any ustawy chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Dzięku­ję w sposób szczegól­ny również posłom Prawa i Spraw­iedli­woś­ci, którzy w więk­szoś­ci opowiedzieli się za wzmoc­nie­niem prawa do życia od momen­tu poczę­cia oraz, nielicznej grupie, 40 posłów (z 206 gło­su­ją­cych) Plat­formy Oby­wa­tel­skiej gło­su­ją­cych za wdroże­niem pro­jek­tu Sol­i­darnej Pol­s­ki. Wspom­nę tylko, że członkowie Plat­formy Oby­wa­tel­skiej po obję­ciu urzę­du deklarowali wypeł­ni­an­ie i postępowanie zgod­nie z katolic­ka nauką społeczną.

Trze­ba zaz­naczyć, że pra­wo do życia jest wartoś­cią uni­w­er­sal­ną i żadne ustawy nie mogą decy­dować o życiu i śmieci człowieka. Pry­mas Tysią­cle­cia kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki pod­kreślał: Tam, gdzie chodzi o obronę życia nien­ar­o­d­zonych, nie trze­ba odwoły­wać się do wiary czy niewiary. Wystar­czy być człowiekiem.

Mam nadzieję, że głos Pry­masa Tysią­cle­cia dotrze do par­la­men­tarzys­tów Plat­formy Obywatelskiej.

Drugim god­nym wspom­nienia wydarze­niem w wymi­arze lokalnym był I Marsz dla życia i Rodziny. Odbył się on 14 październi­ka 2012 roku w Krakowie. W niedzielę w ramach Dnia Papieskiego od koś­cioła św. Flo­ri­ana drogą królewską do Bazy­li­ki Mari­ack­iej przeszedł marsz pod hasłem „TAK dla życia i rodziny”. Zgro­madz­ił on około 7 000 osób. W Bazylice Mari­ack­iej z rąk księdza infuła­ta uczest­ni­cy otrzy­mali bło­gosław­ieńst­wo relik­wia­mi bł. Jana Pawła II.

Na koniec muszę przekazać Wam wiado­mość o skan­dal­icznej decyzji Komite­tu Nor­weskiego, który przyz­nał poko­jową Nagrodę Nobla Unii Europe­jskiej, która jak wiemy, wielokrot­nie opowiadała się za zabi­janiem nien­ar­o­d­zonych dzieci; finan­sowała zbrod­nie abor­cji w kra­jach zrzes­zonych oraz azjaty­c­kich, a każdego roku doma­ga się od Pol­s­ki wprowadzenia swo­body zabi­ja­nia poczę­tych nien­ar­o­d­zonych dzieci. Wiemy prze­cież, że abor­c­ja, w tym wymi­arze, który się dzisi­aj dokonu­je, to ludobójst­wo. Tak określił zbrod­nie abor­cji między inny­mi Pry­mas kar­dy­nał Józef Glemp, min­is­ter spraw­iedli­woś­ci Litwy i Związek Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjed­noc­zonych i Kanady. Nad­mienię tylko, że dobrą decyzją, która pod­jął w 1979 roku Komitet Noblows­ki było przyz­nanie poko­jowej Nagrody Nobla dla Mat­ki Teresy z Kalku­ty. Wypowiedzi­ała ona wów­czas znami­enne słowa, że najwięk­szym zagroże­niem dla poko­ju jest dzisi­aj zabi­janie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Unia Europe­js­ka, która pro­mu­je i finan­su­je zbrod­nie abor­cji otrzy­mała poko­jową Nagrodę Nobla. Słowo skan­dal to o wiele za mało, aby określić tę decyzję.


Krakows­ki marsz — tak dla życia i rodziny
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.