Kongres Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

17 październi­ka 2015 roku odbył się Kon­gres Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia w Krakowie w Łagiewnikach. Hasłem kon­gre­su było: „Św. Jan Paweł II patronem obrońców życia i rodziny”.

Kon­gres odbył się w auli św. Jana Pawła II przy Sank­tu­ar­i­um Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Przed rozpoczę­ciem kon­gre­su o godzinie 9:00 odbyła się Msza św. w sali klasz­tornej przy relik­wiach św. siostry Faustyny w intencji obrony życia.

Kon­gres otworzył ks. kard Stanisław Dzi­wisz Met­ro­poli­ta Krakows­ki, który gorą­co pow­itał wszys­t­kich uczest­ników kon­gre­su i wygłosił słowo wprowadza­jące. Pod­kreślił wielką rolę św. Jana Pawła II w dziele obrony życia, nie tylko w skali naszego kra­ju, ale całego świa­ta. Ks. kard. Stanisław Dzi­wisz złożył także serdeczne podz­iękowa­nia wszys­tkim obroń­com życia, mówiąc, że prowadzą bard­zo ważną dzi­ałal­ność dla Koś­cioła w Polsce, ale także dla naszej ojczyzny.

W częś­ci pier­wszej Kon­gre­su refer­at wygłosił prof. dr hab. med. Bog­dan Chaz­an, który mówił na tem­at zadań i wyzwań, jakie sto­ją przed lekarza­mi w dziele obrony życia człowieka. Wyraz­ił głęboką radość z decyzji Try­bunału Kon­sty­tucyjnego, który popraw­ił klauzurę sum­ienia obow­iązu­jącą dzisi­aj naszych lekarzy. Jest to wiel­ki sukces obrońców życia i lekarzy. Zmody­fikowana i popraw­iona klauzu­ra sum­ienia będzie w rękach ucz­ci­wych lekarzy ważnym narzędziem w obronie życia.

Dr Wan­da Półtawska wygłosiła refer­at pt.: „Św. Jan Paweł II obrońcą pięknej miłoś­ci”. Refer­at wywołał wiel­ki entuz­jazm wśród 300 zgro­mad­zonych uczest­ników Kon­gre­su (aula była wypełniona do ostat­niego miejsca).

Ks. prof. dr. hab. Paweł Bortkiewicz wygłosił refer­at pt.: „Współczesne wyzwa­nia bioe­ty­cznie w świ­etle Encyk­li­ki Evan­geli­um vitae”.

Wykład ks. dr. hab. Dar­iusza Oko pt.: „Nauczanie św. Jana Pawła II a ide­olo­gia gen­der” uczest­ni­cy oglą­dali na wideo.

Prof. dr hab. Alicji Grześkowiak mówiła o: „Prawnej ochronie życia dziec­ka poczętego na tle naucza­nia św. Jana Pawła II”.

Ja wygłosiłem krót­ki refer­at pt.: „Św. Jan Paweł II inic­ja­torem mod­l­itw w obronie życia człowieka”. Św. Jan Paweł II jest inic­ja­torem dwóch ważnych i stałych inic­jatyw mod­litewnych. Pier­wsza to Kruc­ja­ta Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci, która niedawno obchodz­iła XXXV-lecie swo­jego ist­nienia. Mod­l­it­wa ta zrodz­iła się bezpośred­nio z naucza­nia św. Jana Pawła II, skierowanego w sposób szczegól­ny do Polaków, bo w cza­sie pier­wszej piel­grzym­ki do naszej Ojczyzny. Drugą inic­jaty­wą jest World Prayer for Life, jest to świa­towa kruc­ja­ta mod­l­itw w obronie życia człowieka, która jako mot­to przyjęła słowa św. Jana Pawła II zapisane w encyk­lice „Evan­geli­um vitae” – „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie przenika­ją­ca cały świat”.

W drugiej częś­ci Kon­gre­su odbyły się dwie dyskus­je pan­elowe w których uczest­niczyli: pan Jakub Bałtroszewicz, pan Marek Jurek, pan prof. dr hab. Mirosław Piotrows­ki, prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia pan dr Paweł Wosic­ki i ks. Tomasz Kance­lar­czyk z Bract­wa Małych Stópek ze Szczecina.

Kon­gres zakończył się wielkim sukce­sem. Bard­zo ważnym momentem w wydarze­niu Kon­gre­su było przyję­cie przez uczest­ników Kon­gresów Apelu skierowanego do Papieża Fran­cisz­ka. W apelu zawarta była proś­ba, aby św. Jan Paweł II został ogłos­zony patronem obrońców życia i rodziny. Ks. kard. Stanisław Dzi­wisz jako pier­wszy pod­pisał się pod tym listem.

Chci­ałbym podzielić się wspani­ałą infor­ma­cją płynącą z Wielkiej Bry­tanii, otóż tamte­jszy par­la­ment odrzu­cił więk­szoś­cią głosów po raz kole­jny pro­jekt legal­izu­ją­cy eutanazję. Jak widać także na zachodzie moż­na wygry­wać sprawy doty­czące ochrony życia człowieka.

Muszę nieste­ty przy­toczyć smut­ną wiado­mość, otóż Rada Europy odrzu­ciła pety­c­je pod­pisaną przez 220 tyś Europe­jczyków doma­ga­ją­cych się, aby dzieci które przeżyją abor­cję nie były zostaw­iane na powol­ną i męczeńską śmierć. Unia Europe­js­ka nieste­ty dalej tkwi w cywiliza­cji śmier­ci. Jest to strasz­na decyz­ja, pytam: Jak moż­na dziecko, które przeżyło późną abor­cję zostaw­ić bez opie­ki na powol­ną i bolesną agonię?

Szczęść Boże!


Kon­gres Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.