Konferencja pro-life

W Cen­trum Dydak­ty­czno-Kon­gre­sowe Col­legium Medicum UJ w Krakowie 14 maja br. odbyło się sym­pozjum pt. „Wol­ność sum­ienia jako fun­da­ment demokraty­cznego państ­wa”. Sym­pozjum zostało zor­ga­ni­zowane przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka.

Wysłuchal­iśmy znakomi­tych wykładów. Jako pier­wszy wykład wygłosił prof. dr hab. Kaz­imierz Korus z Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego. Mówił o wol­noś­ci, wsty­dzie oraz sum­ie­niu w aspekcie kul­tu­ry demokraty­cznych Aten. Pod­kreślał, że społeczny wymi­ar sum­ienia został wprowad­zony w kul­turę starożyt­nych Aten dopiero w cza­sach home­rows­kich. Te poję­cia zostały ugrun­towane przez znakomitą szkołę filo­zofów grec­kich i w cza­sach hon­orowych były w obiegu elit grec­kich. Pod­kreślił, że mod­el ide­al­nego poli­ty­ka czy filo­zo­fa wywodzi się ze szkoły Pitago­rasa — wybit­nego matem­aty­ka, która zobow­iązy­wała do codzi­en­nego rachunku sum­ienia oraz kry­ty­cznego rozważe­nia swoich czynów. Ten wspani­ały mod­el świeck­iego kon­trolowa­nia swoich dzi­ałań został zała­many w skutek złej prak­ty­ki poli­ty­cznej i codzi­en­noś­ci życia pod­dawanego zyskowi, chci­woś­ci i zaślepi­e­niu. Takim światłem świeciły postawy i grupy uczniów Sokrate­sa i znanego nam twór­cy ety­ki lekarskiej Hipokrate­sa. Stwierdz­ił on, że prawdzi­wa nau­ka w dzie­jach świa­ta rozpoczęła się wtedy, gdy odkry­to, że musi ist­nieć u pod­staw kos­mo­su praw­da o jed­nym Bogu. Argu­men­tował, że wielość bytów musi być ostate­cznie wyjaśniona przez jeden byt — ten wspani­ały Absolut.

Z kolei ksiądz prof. dr hab. Tadeusz Guz z Katolick­iego Uni­w­er­syte­tu Lubel­skiego zwró­cił uwagę na bard­zo niepoko­jące zjawisko. Pokazał, że w dzisiejszych cza­sach ataku­je się wszys­tko, niszczy się prawdę, dobro oraz sum­ie­nie. Depcze się god­ność oraz wol­ność człowieka. Negu­je się samo ist­nie­nie Boga. Obraz dzisiejszego świa­ta jest naprawdę zatr­waża­ją­cy, ale my ludzie wiary, katol­i­cy, nie może­my nigdy tracić nadziei. Mów­ca stwierdz­ił, że nasza ojczyz­na w tej trud­nej sytu­acji, ale także w sytu­acji nadziei, może doprowadz­ić do pewnego odrodzenia wewnętrznego Europy, a nawet całego świa­ta. Wyraz­ił, że obec­ny Sejm, Sen­at oraz Prezy­dent może pode­jmą skuteczną próbę uzdrowienia ustawy o ochronie życia nien­ar­o­d­zonego człowieka. Ustawy o poczę­tych dzieci­ach, które będą cieszyły się pełnym, bez żad­nych wyjątków, prawem do życia.

Kole­jny prele­gent, wybit­ny pro­fe­sor ginekolog, były dyrek­tor szpi­ta­la Świętej Rodziny w Warsza­w­ie Bog­dan Chaz­an stwierdz­ił również, że dalej toczy się wal­ka o sum­ienia. Nie tylko sum­ienia pra­cown­ików, służ­by zdrowia ale przede wszys­tkim lekarzy. Cieszył się, że nastąpiła zasad­nicza zmi­ana klauzuli sum­ienia. Nie jest jeszcze dostate­cz­na, ponieważ wiemy, że poszczegól­ni lekarze dzisi­aj mogą odmówić wyko­na­nia nieety­cznych czynów, ale całe szpi­tale nadal są zobow­iązane do zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Do real­i­zowa­nia zbrod­niczych aborcji.

Dr prawa Krzysztof Szczuc­ki mówił, że ist­nieje pil­na potrze­ba zjed­noczenia ludzi dobrej woli różnych zawodów, nie tylko medy­cznych, aby stworzyć skuteczny sys­tem zabez­pieczenia naszych sum­ień przed ewen­tu­al­ny­mi zagroże­ni­a­mi płyną­cy­mi ze strony państwa.

Było to bard­zo rzec­zowe sympozjum.

Szczęść Boże!

 


Kon­fer­enc­ja pro-life
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.