Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Szwecji (gdzie licz­ba lud­noś­ci wynosi 9 mil­ionów) licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat, mimo roz­dawa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych wśród młodzieży, wynosi 7 338. W Polsce (licz­ba lud­noś­ci wynosi 38 mil­ionów) licz­ba legal­nie przeprowad­zonych abor­cji przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat wynosi 42. Nie pozwól­cie, aby wprowad­zono do szkół w Polsce złą w skutkach edukację sek­su­al­ną Typu B (kat­e­gorii II).

22 kwiet­nia tego roku w siedz­i­bie Pol­skiej Akademii Nauk w Warsza­w­ie odbyła się kon­fer­enc­ja pt. „Stan­dardy edukacji sek­su­al­nej w Europie. Rekomen­dac­je WHO”. Jej orga­ni­za­torem było Europe­jskie Biuro Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia przy współpra­cy: Biu­ra Pro­gra­mu Nar­o­dów Zjed­noc­zonych ds. Roz­wo­ju w Polsce, Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, Min­is­terst­wa Zdrowia oraz Szkoły Nauk Społecznych Insty­tu­tu Fizjologii i Socjologii Pol­skiej Akademii Nauk. Kon­fer­enc­ja miała na celu prezen­tację stan­dard­ów WHO doty­czą­cych edukacji sek­su­al­nej, które wcześniej roz­dano uczest­nikom (w postaci opra­cow­a­nia książkowego). Pod­kreślam, że wyty­czne WHO nie są oblig­a­to­ryjne dla naszego kra­ju, ale ist­nieją i dzi­ała­ją takie siły, kra­jowe oraz zagraniczne, które pos­tu­lu­ją, a wręcz doma­ga­ją się wdroże­nia stan­dard­ów WHO w Polsce.

Rekomen­dac­je WHO przed­staw­ił prof. Zbig­niew Lew-Starow­icz, kon­sul­tant kra­jowy w dziedzinie sek­suologii. Pod­kreślał również, że w pol­skiej oświa­cie brak jest edukacji sek­su­al­nej. W dyskusji pan­elowej wys­tąpili uty­tułowani goś­cie oraz przed­staw­iciele min­is­terstw. Wszyscy uczest­ni­cy, poza przed­staw­icielką Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, narzekali na stan pol­skiej edukacji sek­su­al­nej. Po kon­fer­encji oraz dyskusji pan­elowej był czas na pyta­nia oraz możli­wość zabra­nia gło­su. Jako jeden z uczest­ników kon­fer­encji pod­kreśliłem wyraźnie, że argu­men­tac­ja i stwierdzenia pro­fe­sorów doty­czące braku w pol­skiej oświa­cie edukacji sek­su­al­nej są niez­godne z rzeczy­wis­toś­cią. Wskaza­łam również, że wymienione na str. 15 stan­dard­ów edukacji sek­su­al­nej trzy kat­e­gorie tejże edukacji pokry­wa­ją się z zapro­ponowany­mi przez Amerykańską Akademię Pedi­atrii typa­mi edukacji seksualnej:

– wychowanie do czys­toś­ci – absty­nencji sek­su­al­nej (chasti­ty edu­ca­tion, absti­nence-only edu­ca­tion); bez propagowa­nia wśród dzieci i młodzieży antykoncepcji

– bio­log­icz­na edukac­ja sek­su­al­na (bio­log­i­cal sex edu­ca­tion); pro­mu­ją­ca przekaz infor­ma­cji bio­log­icznych oraz wiedzy na tem­at antykon­cepcji, nie uwzględ­nia zasad etycznych

– złożona edukac­ja sek­su­al­na zaw­ier­a­ją­ca oba powyższe pode­jś­cia (com­pre­hen­sive sex education.

Wprowad­zony do pol­skiego sys­te­mu oświaty w 1998 roku przed­miot „wychowanie do życia w rodzinie”, odpowia­da edukacji sek­su­al­nej typu A. W swoim wys­tąpi­e­niu, opier­a­jąc się ofic­jal­ny­mi dany­mi rzą­dowy­mi, pod­kreśliłem także, że ten typ edukacji sek­su­al­nej, w porów­nani z kra­ja­mi Europy, przynosi bard­zo pozy­ty­wne efekty.

W rekomen­dacji WHO na stron­ie 12 wspom­ni­ano, że w Szwecji już w 1955 wprowad­zono Typ B edukacji sek­su­al­nej, co doprowadz­iło do określonych skutków. Zabier­a­jąc głos dodałem, że w Szwecji (gdzie licz­ba lud­noś­ci wynosi 9 mil­ionów) licz­ba legal­nie prz­er­wanych ciąż przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat, mimo roz­dawa­nia środ­ków antykon­cep­cyjnych wśród młodzieży, wynosi 7 338. Nato­mi­ast licz­ba zare­je­strowanych abor­cji wynosi 40 000 rocznie.

Dla porów­na­nia w Polsce (licz­ba lud­noś­ci wynosi 38 mil­ionów) w 1997 roku, kiedy abor­c­ja była zale­gal­i­zowana, odno­towano 3 000 pro­ced­erów prz­ery­wa­nia ciąży wśród całej pop­u­lacji pol­s­kich kobi­et, a licz­ba legal­nie przeprowad­zonych abor­cji przez nas­to­lat­ki w wieku 15–19 lat wynosi 42[1]. Są to niewąt­pli­wie znakomite rezul­taty wprowadzenia do pol­s­kich szkół „wychowa­nia do życia w rodzinie”. Nie pozwól­cie, aby wprowad­zono do szkół w Polsce złą w skutkach edukację sek­su­al­ną Typu B (kat­e­gorii II). Musi­cie bronić młodzież i dzieci przed fatal­ny­mi pro­gra­ma­mi (plana­mi) świa­towych organizacji.


Kon­fer­enc­ja PAN na tem­at stan­dard­ów edukacji sek­su­al­nej w Europie

Przyp­isy:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.