Konferencja „Kochamy Każde Dziecko”

28 maja w sobotę w Domu Piel­grzy­ma Ami­cus odbyła się kon­fer­enc­ja „Kochamy Każde Dziecko”, którą zor­ga­ni­zowały Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia oraz Akc­ja Katolic­ka w Polsce. Spotkanie miało charak­ter infor­ma­cyjny. Miał stanow­ić przy­go­towanie lid­erów Ruchów Obrony Życia do zbiera­nia pod­pisów pod apelem do pol­s­kich parlamentarzystów.

Słowa otwar­cia należały do mag­is­ter inżynier Urszuli Fur­tak, preze­sa Akcji Katolick­iej na całą Pol­skę i dok­to­ra Pawła Wosick­iego, preze­sa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Później wysłuchal­iśmy lis­tu księdza Bisku­pa Jana wątro­by, prze­wod­niczącego Rady ds. Rodziny Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, w którym zachę­cił nas do wzmożonych wysiłków na rzecz zapewnienia każde­mu poczęte­mu dziecku prawa do życia bez żad­nych wyjątków. Ksiądz biskup w swoim liś­cie wyraz­ił uznanie dla akcji Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia opra­cow­a­nia apelu do par­la­men­tarzys­tów. Apelu, w którym nie ma pos­tu­latu jakiejkol­wiek kary dla kobi­ety, która dopuszcza się prz­ery­wa­nia ciąży. Jest nato­mi­ast bard­zo wyraźnie zapisane, według wskazań księży Biskupów w liś­cie z Kon­fer­encji Episkopatu w Gnieźnie i Poz­na­niu, żeby kobi­eta dopuszcza­ją­ca się prz­ery­wa­nia ciąży była trak­towana jako dru­ga ofi­ara abor­cji i nie podle­gała żad­nej sankcji karnej. Trze­ba z bólem pod­kreślić, że jest tu zasad­nicza różni­ca między rucha­mi obrońców życia a Fun­dacją „Pro-Pra­wo do życia” pana Mar­iusza Dzierżawskiego, który opra­cow­ał oby­wa­tel­s­ki pro­jekt zaw­ier­a­ją­cy, nieste­ty, możli­wość kara­nia kobi­et nawet pię­cioma lata­mi więzienia. Mówię bard­zo szcz­erze. Nie zale­cam pod­pisy­wa­nia się pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem grupy pana Dzierżawskiego. Jest to sprzeczne ze stanowiskiem Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki ale także zwykłą mądroś­cią i miłosierdziem, które przeży­wamy w sposób szczegól­ny w Roku Miłosierdzia.

Bard­zo ważne wys­tąpi­e­nie było u pani Urszuli Fur­tak. Mówiła o potrze­bie mobi­liza­cji nie tylko członków Akcji Katolick­iej ale sze­ro­kich kręgów naszego społeczeńst­wa. Niezwyk­le cen­ny głos to głos pana marsza­ł­ka Mar­ka Jur­ka, byłego marsza­ł­ka Sej­mu, dzisi­aj eurodeputowanego, który wskazy­wał na naglącą konieczność poprawy ist­niejącego prawa. Jest to głos bard­zo ważny, bo wskazu­jąc, jak silne są dzi­ała­nia, żeby dokon­ać tej korek­ty prawa chroniącego życie w kierunku wye­lim­i­nowanie wyjątków zezwala­ją­cych na abor­cję. Mieliśmy także dwa bard­zo ważne głosy mery­to­ryczne. Pro­fe­sor dok­tor habil­i­towany Maria Ryś mówiła o katas­tro­fal­nych skutkach psy­chicznych abor­cji dla kobi­ety, która targnęła się na życie swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Z kolei lekarz medy­cyny, ginekolog oraz położnik, pani dok­tor Ewa Kluczews­ka, w sposób udoku­men­towany, powołu­jąc się na liczne doniesienia naukowe z cza­sop­ism spec­jal­isty­cznych wskazy­wała, na stras­zli­we następst­wa abor­cji dla zdrowia kobiety.

Pan mece­nas Waler­ian Piotrows­ki, były sen­a­tor, wiel­ki obroń­ca życia, w dyskusji z młody­mi z ORDO IURIS i z grupy pana Dzierżawskiego pod­kreślał, że w stanowie­niu prawa nie mogą być brane tylko i wyłącznie rację prawne. Musimy także uwzględ­ni­ać opinie, nas­tro­je i akcep­tację społeczną, gdyż pra­wo, które nie uzys­ka akcep­tacji społecznej będzie z zasady prawem martwym.

My jako orga­ni­za­torzy jesteśmy bard­zo zad­owoleni z tejże kon­fer­encji, bo poz­woliła nam ona dopre­cy­zować argu­men­ty za ochroną życia. Umożli­wiła nam także opra­cow­anie argu­men­tów prze­ci­wko kar­al­noś­ci kobi­et i zgro­madz­iła sze­rok­ie grono uczestników.

Jak pro­mować apel Fed­er­acji i zbier­ać pod­pisy? Zawsze w zgodzie we współpra­cy z księż­mi bisku­pa­mi. Jesteśmy na tere­nie parafii, gdzie bard­zo waż­na jest współpra­ca z gru­pa­mi parafi­al­ny­mi. To jest bard­zo dobry i skuteczny sposób zbiera­nia pod­pisów. Za zgodą księdza pro­boszcza moż­na przekazać for­mu­la­rze pod­pisów uczest­nikom grup różań­cowych, prze­wod­niczące­mu scholi parafi­al­nej czy grupie Car­i­tas, która dzi­ała w parafii. Te małe grupy są bard­zo skuteczne. Trze­ba je zaan­gażować w akc­je zbiera­nia pod­pisów pod apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia. Apelem do Pol­s­kich par­la­men­tarzys­tów o wye­lim­i­nowanie wszys­t­kich wyjątków w ustaw­ie chroniącej życie.

Szczęść Boże!

 


Kon­fer­enc­ja „Kochamy Każde Dziecko”
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.