Konferencja Episkopatu Polski za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet — ofiar aborcji

Gdzie chrzest, tam nadzie­ja” – pod takim hasłem prze­b­ie­gały obchody 1050-lecia Chrz­tu Pol­s­ki połąc­zone z zebraniem ple­narnym Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki. Biskupi dziękowali za łaskę Chrz­tu Pol­s­ki; zapoz­nali się z aktu­al­nym stanem przy­go­towań do Świa­towych Dni Młodzieży; pod­jęli też tem­aty związane z rodz­iną oraz kwest­ią pomo­cy uchodźcom.

Chci­ałbym przy­bliżyć frag­ment tj. pią­ty para­graf komu­nikatu z ostat­niego zebra­nia ple­narnego Kon­fer­encji Episkopatu Pol­s­ki, który zebrał się na uroczys­toś­ci­ach 1050-lecia roczni­cy Chrz­tu Pol­s­ki w Poznaniu.

W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Kon­fer­enc­ja Episkopatu Pol­s­ki pod­kreśla, że życie każdego człowieka jest wartoś­cią pod­sta­wową i nien­aruszal­ną. Jego obrona stanowi obow­iązek wszys­t­kich, nieza­leżnie od świato­poglą­du. Biskupi zwraca­ją się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanow­ią­cych pra­wo, aby zgod­nie z sum­ie­niem stawali na straży ludzkiego życia. Dzięku­jąc świeckim angażu­ją­cym się w ruchy, sto­warzyszenia i fed­er­ac­je pro-life, pasterze Koś­cioła w Polsce proszą o sol­i­darną współpracę w tej ważnej spraw­ie. Równocześnie oświad­cza­ją, że nie popier­a­ją kara­nia kobi­et, które dop­uś­ciły się abor­cji. Te kwest­ie Koś­ciół rozwiązu­je w sakra­men­cie pojed­na­nia, zgod­nie z przepisa­mi prawa kanon­icznego i nor­ma­mi ety­czno-moral­ny­mi. Uwarunk­owa­nia kobi­ety decy­du­jącej się na abor­cję są złożone i zróżni­cow­ane (por. Jan Paweł II, Evan­geli­um vitae, 59). Należy dołożyć wszel­kich starań, by wobec zami­aru prz­er­wa­nia ciąży, każ­da kobi­eta była otoc­zona wszech­stron­ną i życ­zli­wą opieką oraz pomocą medy­czną, mate­ri­al­ną, psy­cho­log­iczną i prawną”.

Mamy dwie inic­jaty­wy oby­wa­tel­skie zmierza­jące do zapewnienia każde­mu poczęte­mu dziecku, bez żad­nych wyjątków, pra­wo do życia. Inic­jaty­wa Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia kierowana przez dr. Pawła Wosick­iego, wyraża się w apelu do naszych par­la­men­tarzys­tów. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia sku­pia praw­ie 90 różnych orga­ni­za­cji pro-life. Apelu­je do wszys­t­kich par­la­men­tarzys­tów o to, aby niezwłocznie wprowadzili pełną ochronę prawną życia każdego poczętego dziec­ka bez żad­nych wyjątków. Wnosi o wye­lim­i­nowanie trzech wyjątków, które dzisi­aj obow­iązu­ją w naszym praw­ie. Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia apelu­je także, aby utrzy­mać doty­chcza­sowy sys­tem sankcji karnych dla tych, którzy niszczą życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia zaw­iera bard­zo jasne stwierdze­nie, mówiące o utrzy­ma­niu niekar­al­noś­ci kobi­et ofi­ar abor­cji. Mówimy bard­zo moc­no, że sama natu­ra poprzez różnorodne skut­ki psy­chiczne i fizy­czne bard­zo moc­no karze tę kobi­etę, która zde­cy­dowała się na pozbaw­ie­nie życia włas­nego dziec­ka. Apelu­je­my także w tym doku­men­cie do par­la­men­tarzys­tów o wzmoc­nie­nie opie­ki medy­cznej nad kobi­etą, która jest w ciąży prob­le­mowej. Wzy­wamy o zwięk­sze­nie pomo­cy państ­wa dla rodzin z dzieć­mi niepełnosprawnymi.

Zbier­amy pod­pisy pod Apelem Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia i cieszymy się, że biskupi w tym doku­men­cie w sposób bard­zo jed­noz­naczny opowiedzieli się za niekar­al­noś­cią kobi­et, ofi­ar abor­cji. Akc­ja zbiera­nia pod­pisów będzie kon­tyn­uowana w parafi­ach i potr­wa do koń­ca sierp­nia 2016 roku. We wrześniu chce­my przekazać naszym par­la­men­tarzys­tom set­ki tysię­cy pod­pisów apelu­ją­cych o pełne pra­wo do życia dla każdego poczętego dziecka.

Fun­dac­ja Pro-Pra­wo do życia kierowana przez p. Mar­iusza Dzierżawskiego utworzyła drugą inic­jaty­wę. Fun­dac­ja przy­go­towała gotowy pro­jekt ustawy, ale nieste­ty w tym doku­men­cie przewidziano sankcję karną także dla kobi­et, ofi­ar abor­cji, nawet pięć lat więzienia. W tym pro­jek­cie zapisano, że sąd może ale nie musi w wyjątkowych przy­pad­kach złagodz­ić sankcję karną dla kobi­et ofi­ar abor­cji, albo w ogóle z niej zrezyg­nować. Takie postaw­ie­nie sprawy sankcji dla kobi­ety, mat­ki zabitego w abor­cji dziec­ka budzi nasz najgłęb­szy sprzeciw.

Bard­zo serdecznie proszę wszys­t­kich, aby wspar­li inic­jaty­wę Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia poprzez złoże­nie pod­pisu na stron­ie www.kochamykazdedziecko.pl. Zachę­cam wszys­t­kich do popar­cia naszego Apelu, aby licz­ba tych pod­pisów była znaczą­ca, by móc we wrześniu przed­staw­ić Par­la­men­towi potężny głos Polaków w obronie życia każdego poczętego dziec­ka bez wyjątków.

Szczęść Boże!

 


Kon­fer­enc­ja Episkopatu Pol­s­ki za prawem do życia bez wyjątków i prze­ci­wko kara­niu kobi­et — ofi­ar aborcji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.