Kolejne samorządy mówią nie refundacji procedury in vitro

W dzisiejszej audy­cji prag­nę podzielić się z wami rados­ny­mi infor­ma­c­ja­mi z różnych miast Pol­s­ki. Jak podałem wcześniej, zrezyg­nowano z pro­jek­tu o refun­dacji pro­ce­dury in vit­ro ze środ­ków samorzą­dowych wojew­ództ­wa małopol­skiego. Równie pozy­ty­wną infor­ma­cję otrzy­małem z Białegos­toku i Szczeci­na, w których rad­ni zablokowali refun­dację tej pro­ce­dury z budże­tu samorzą­dowego. Może w końcu doczekamy się jas­nego stanowiska naszego par­la­men­tu, który powinien drogą ustawy zakazać stosowa­nia pro­ce­dury in vit­ro jako głęboko nieety­cznej i nieskutecznej, w wyniku której ginie więk­szość poczę­tych istot ludz­kich, a wśród dzieci, które przy­chodzą na świat wykazu­ją znaczny wzrost różnych wad wrod­zonych w sto­sunku do dzieci poczę­tych w sposób nat­u­ral­ny. Należy wspier­ać i pro­mować refun­dację napro­tech­nologii, która w sposób rzetel­ny i ety­czny poma­ga małżonkom w sposób nat­u­ral­ny począć dziecko. Musimy mówić tak naprotechnologii!

Pod­sumowu­jąc rok 2012, prag­nę stwierdz­ić, że był on nie łatwy dla obrońców życia. Miałem nadzieję, że uda się wprowadz­ić, poprzez par­la­ment, zakaz zabi­ja­nia dzieci obar­c­zonych wada­mi gene­ty­czny­mi. Nieste­ty, zaw­iedli par­la­men­tarzyś­ci Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Chci­ałbym odbyć spoko­jną roz­mowę z posłem, który opowia­da się za utrzy­maniem prawnej możli­woś­ci zabi­ja­nia chorego nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Jeżeli moż­na bowiem pozbaw­ić je życia przed nar­o­dze­niem, dlaczego nie moż­na dokony­wać tego pro­cederu po narodzeniu?

Cho­ci­aż zakaz zabi­ja­nia dzieci z przy­czyn eugenicznych nie pow­iódł się, coraz więcej oby­wa­teli opowia­da się za prawnym zakazem abor­cji dzieci niepełnosprawnych przed nar­o­dze­niem. Za sukces uzna­ję również, wbrew wielokrot­nym zapowiedziom pre­miera, opór oby­wa­teli odnośnie wprowadzenia pełnej swo­body w zakre­sie sztucznego zapłod­nienia. Obroń­cy życia, ucz­ci­wi lekarze oraz pasterze Koś­cioła w całej Polsce prowadzą dal­sze dzi­ała­nia eduka­cyjne. Praw­da na tem­at in vit­ro powoli dociera do sze­ro­kich kręgów społecznych, co w kon­sek­wencji musi spowodować zmi­anę stanowiska władz państ­wowych, co zaowocu­je prawnym jego zakazem, a wspar­ciem dla naprotechnologii.

Posłuchaj: [audio:http://zasoby.pro-life.pl/audycje/215.mp3”]
Kole­jne samorządy mówią nie refun­dacji pro­ce­dury in vitro]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, in vitro, Naprotechnologia, Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.