Kolejna rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego — ślubów wzywających do obrony życia

Dziecko w wieku pre­na­tal­nym, w którym pra­wo zezwala na abor­cję, to nie jest jak­iś kawałek tkan­ki, ale isto­ta, która odczuwa bólinie ma takiego sta­di­um, w którym abor­c­ja może być doz­wolona prawnie – powiedzi­ała min­is­ter spraw wewnętrznych Fin­landii, Pani Päivi Marii Räsänen.

Zbliżamy się do roczni­cy złoże­nia Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Pol­skiego. Przy­pom­nę, że odbyły się one w okre­sie niewoli komu­nisty­cznej 26 sierp­nia 1956 roku. Przy­go­tował je, prze­by­wa­jąc w więzie­niu, Pry­mas Tysią­cle­cia Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyńs­ki. Składa­jąc Jasnogórskie Ślu­by naród pol­s­ki obiecał bronić każdego dziec­ka i każdej kołys­ki — jak nasi ojcowie, niekiedy za cenę włas­nej krwi, bronili niepodległoś­ci. Jasnogórskie Ślu­by były wielokrot­nie odnaw­iane w wielu parafi­ach Pol­s­ki. Szczegól­na roczni­ca miała miejsce w dra­maty­cznej sytu­acji, w cza­sie pogrze­bu Słu­gi Bożego bł. ks. Jerzego Popiełusz­ki w Warsza­w­ie na Żoli­borzu. Wów­czas jeden z lekarzy, prze­maw­ia­jąc nad otwartą mogiłą przy­wołał frag­ment Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Pol­skiego oraz zapy­tał półmil­ionową rzeszę zgro­mad­zonych: Czy macie odwagę przyrzec, że będziemy real­i­zować te Ślu­by? W odpowiedzi usłyszał jednogłośne: przyrzekamy!

Prze­jawem real­iza­cji złożonych Ślubów jest fakt, że Pol­s­ka jako pier­wszy kraj na świecie w warunk­ach demokracji odrzu­ciła zbrod­niczą ustawę abor­cyjną i 7 sty­cz­nia 1993 roku przyjęła ustawę chroniącą życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Pamię­tam, jak w 1991 roku Sejm zarządz­ił kon­sul­tac­je społeczne i wezwał wszys­t­kich oby­wa­teli naszej ojczyzny, aby w formie pisem­nej (w postaci listów do kance­larii sej­mu) wypowiedzieli się, czy chcą utrzy­ma­nia zbrod­niczej ustawy abor­cyjnej czy nowego prawa chroniącego życie. W medi­ach, w zakładach pra­cy i w rodz­i­nach w tym cza­sie toczyła się dyskus­ja. W rezulta­cie do Sej­mu wpłynęło 1 800 000 odpowiedzi, z czego 89% było za życiem a 11% opowiadało się za doty­chczas obow­iązu­jącą ustawą. Pola­cy dalej real­izu­ją Jasnogórskie Ślu­by, czego dowo­dem jest obow­iązu­ją­ca od 7 sty­cz­nia 1997 roku ustawa chronią­ca życie poczę­tych a jeszcze nien­ar­o­d­zonych dzieci Ustawy o planowa­niu rodziny, ochronie pło­du ludzkiego i warunk­ach dopuszczal­ności prz­ery­wa­nia ciąż(Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78) Ustawa ta nie jest ide­al­na, ponieważ zaw­iera trzy wyjąt­ki, które umożli­wia­ją zabi­cie dziec­ka w łonie mat­ki. Przy­pom­nę, że nie były one wynikiem jakiegokol­wiek kom­pro­misu obrońców życia ze środowiska­mi proabor­cyjny­mi. Tę prawdę potwierdza wiele osób, m.in. Pan Marsza­łek Marek Jurek czy dr Paweł Wosic­ki (Prezes Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia). Był to wynik zaciętej wal­ki poli­ty­cznej w par­la­men­cie. Żaden z obrońców życia nie zaak­cep­tu­je i nie przyjmie możli­woś­ci zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci w jakiejkol­wiek sytu­acji i z jakiegokol­wiek powodu.

Wśród wielu wspani­ałych inic­jatyw mają­cych na celu obronę ludzkiego życia od momen­tu poczę­cia należy przy­pom­nieć oby­wa­tel­ską akcję mającą na celu wye­lim­i­nowanie możli­woś­ci zabi­ja­nia poczę­tych dzieci z powodu nieuleczal­nej choro­by czy wady. Do Sej­mu wpłynęło pon­ad 400 000 pod­pisów pod pro­jek­tem zmi­any Ustawy. Proszę Was o mod­l­itwę w tej intencji.

Ruch pro-life prężnie dzi­ała nie tylko w Polsce. Na Litwie pol­s­ka frakc­ja par­la­men­tar­na wniosła pro­jekt ustawy chroniącej życie nien­ar­o­d­zonych dzieci. Wniosek ten jest w trak­cie roz­pa­try­wa­nia. Rosyjs­cy oraz słowac­cy obroń­cy życia przy­go­towu­ją pro­jekt ustawy zakazu­ją­cy abor­cji. Na koniec przy­taczam wypowiedź fińskiej lekar­ki – Päivi Marii Räsä­nen, min­is­tra spraw wewnętrznych Fin­landii i mat­ki pię­cior­ga dzieci. Porów­nała ona abor­cję do rzezi i stwierdz­iła, że współczesne pra­wo lep­iej chroni zwierzę­ta niż isto­ty ludzkie: Dziecko w wieku pre­na­tal­nym, w którym pra­wo zezwala na abor­cję, to nie jest jak­iś kawałek tkan­ki, ale isto­ta, która odczuwa bólinie ma takiego sta­di­um, w którym abor­c­ja może być doz­wolona prawnie. Dzięku­ję Panu Bogu za Panią min­is­ter oraz za budzą­cy się ruch pro-life w Finlandii.

 


Kole­j­na roczni­ca Jasnogórs­kich Ślubów Nar­o­du Pol­skiego — ślubów wzy­wa­ją­cych do obrony życia
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.