Kolejna dobra zmiana w USA

Święta Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego niosą rok rocznie nam obroń­com życia wielką radość, że Chrys­tus zmartwych­w­stał i my zmartwych­w­staniemy. W tym zwycięst­wie Chrys­tusa nad śmier­cią, Jego zmartwych­w­staniem dostrzegamy także zwycięstwo w skali całego globu, w skali całej ludzkości.

Jak uczył Święty Jan Paweł II, właśnie w Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok, życie zwycięży śmierć. Ta radość przepeł­nia nasze serca, ale także mobi­lizuje nas do dal­szej wytr­wałej, mądrej i niezważa­jącej na różne kłopoty i przeszkody dzi­ałal­ności pro-life. 12 kwiet­nia dokon­ała się bardzo ważna rzecz. W Białym Domu został zaprzysiężony nowy członek Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych. Został nim Neil Gor­sach, człowiek pro-life. Został skom­ple­towany skład Sądu Najwyższego pełną obsadą Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych Ameryki Północnej.

Skład Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych liczy 9 osób. Neil Gor­sach zapro­ponowany został przez Prezy­denta Don­alda Trumpa. Jest człowiekiem opowiada­ją­cym się za prawem do życia. Wielka nadzieja wstąpiła w serca amerykańs­kich obrońców życia, ale także nas, obrońców życia odległych od Stanów Zjed­noc­zonych w sen­sie geograficznym. Dziś obow­iązuje stras­zliwa ludobójcza w swoich kon­sek­wenc­jach decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych ze sty­cz­nia 1973 roku dopuszcza­jąca zabi­janie amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci nawet do 9 miesiąca życia w łonie matki. My Polacy jak i amerykańscy obrońcy życia mamy nadzieję, że ta haniebna i zbrod­nicza decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych zostanie cofnięta, jeżeli tylko doty­chcza­sowi kon­ser­waty­wni Sędziowie wytr­wają przy swoich poglą­dach pro-life i zostaną wzmoc­nieni głosem Neila Gor­sach. Może to przynieść zwycięstwo obrońców życia nie tylko w Stanach Zjed­noc­zonych, ale z uwagi na szczególną pozy­cję tego wielkiego kraju, także wielkie pozy­ty­wne zmi­any w skali globu. Módlmy się gorąco, aby Neil Gor­sach, nowy sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych był kon­sek­went­nym obrońcą życia i aby Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, którzy do tej pory opowiadali się za prawem do życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, wytr­wali w swoich szla­chet­nych poglą­dach. Chci­ałbym, abyśmy niebawem cieszyli się z wielkiego zwycięstwa obrońców życia w Stanach Zjednoczonych.

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka zainicjowało akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”. Jest to bezpośredni odzew na apel Papieża Fran­ciszka wygłos­zony w połowie lutego 2017 roku w Rzymie w cza­sie mod­l­itwy Anioł Pański. We Włoszech pod­czas obchod­zonego Dnia Świę­tości Życia, Ojciec Święty Papież Fran­ciszek apelował o mod­l­itwę w intencji ratowa­nia życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale z wielką mocą pod­kreślił także potrzebę edukacji i apos­tolstwa. Obrona życia to obrona prawdy o isto­cie człowieczeństwa, o początku życia człowieka, który wyz­nacza moment poczę­cia i to w końcu walka o głosze­niu prawdy o bar­barzyńskie, które kryje się pod krótkim słowem abor­cja. Obrona życia to także walka o to, aby argu­menty za życiem były sze­roko znane i przyj­mowane przez ogół społeczeństwa. To właśnie pro­ponuje nasze Sto­warzysze­nie poprzez pakiet mate­ri­ałów pro-life. Pakiet składa się z 20 plakatów o wymi­arach 90 x 60 cm bez drasty­cznych obrazów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Są to pozy­ty­wne obrazy, infor­ma­cje i cytaty Ojca Świętego Jana Pawła II. To wys­tawa pt.: „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”. W skład paki­etu wchodzą także trzy płyty DVD z krótkome­trażowymi fil­mami pro-life na temat obrony życia. Można przy ich pomocy zro­bić mini fes­ti­wal pro-life, pokazu­jąc prawdę o roz­woju człowieka i zapoz­nać się z argu­men­tami za życiem. Trzecim ele­mentem paki­etu jest zestaw 300 egz. broszur „Kochamy każde dziecko” (for­mat A4, 16 str.). Zaw­ier­ają one pod­sta­wowe infor­ma­cje pro-life, ze wstępem ks. arcy­biskupa Stanisława Gądeck­iego, Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

Gorąco zachę­camy, szczegóły można uzyskać pisząc na adres mailowy naszego Sto­warzyszenia biuro@pro-life.pl lub dzwoniąc pod numer tele­fonu 12 421 08 43.

Bardzo serdecznie zachę­cam do włączenia się w akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”.

Szczęść Boże!

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.