Kolejna dobra zmiana w USA

Świę­ta Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego niosą rok rocznie nam obroń­com życia wielką radość, że Chrys­tus zmartwych­w­stał i my zmartwych­w­staniemy. W tym zwycięst­wie Chrys­tusa nad śmier­cią, Jego zmartwych­w­staniem dostrzegamy także zwycięst­wo w skali całego globu, w skali całej ludzkości.

Jak uczył Świę­ty Jan Paweł II, właśnie w Chrys­tusie zmarłym i zmartwych­w­stałym sprawa człowieka otrzy­mała już swój ostate­czny wyrok, życie zwycięży śmierć. Ta radość przepeł­nia nasze ser­ca, ale także mobi­lizu­je nas do dal­szej wytr­wałej, mądrej i niezważa­jącej na różne kłopo­ty i przeszkody dzi­ałal­noś­ci pro-life. 12 kwiet­nia dokon­ała się bard­zo waż­na rzecz. W Białym Domu został zaprzysiężony nowy członek Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych. Został nim Neil Gor­sach, człowiek pro-life. Został skom­ple­towany skład Sądu Najwyższego pełną obsadą Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych Amery­ki Północnej.

Skład Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych liczy 9 osób. Neil Gor­sach zapro­ponowany został przez Prezy­den­ta Don­al­da Trumpa. Jest człowiekiem opowiada­ją­cym się za prawem do życia. Wiel­ka nadzie­ja wstąpiła w ser­ca amerykańs­kich obrońców życia, ale także nas, obrońców życia odległych od Stanów Zjed­noc­zonych w sen­sie geograficznym. Dziś obow­iązu­je stras­zli­wa ludobójcza w swoich kon­sek­wenc­jach decyz­ja Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych ze sty­cz­nia 1973 roku dopuszcza­ją­ca zabi­janie amerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci nawet do 9 miesią­ca życia w łonie mat­ki. My Pola­cy jak i amerykańs­cy obroń­cy życia mamy nadzieję, że ta hanieb­na i zbrod­nicza decyz­ja Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych zostanie cofnię­ta, jeżeli tylko doty­chcza­sowi kon­ser­waty­wni Sędziowie wytr­wa­ją przy swoich poglą­dach pro-life i zostaną wzmoc­nieni głosem Neila Gor­sach. Może to przynieść zwycięst­wo obrońców życia nie tylko w Stanach Zjed­noc­zonych, ale z uwa­gi na szczegól­ną pozy­cję tego wielkiego kra­ju, także wielkie pozy­ty­wne zmi­any w skali globu. Módlmy się gorą­co, aby Neil Gor­sach, nowy sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych był kon­sek­went­nym obrońcą życia i aby Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjed­noc­zonych, którzy do tej pory opowiadali się za prawem do życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, wytr­wali w swoich szla­chet­nych poglą­dach. Chci­ałbym, abyśmy niebawem cieszyli się z wielkiego zwycięst­wa obrońców życia w Stanach Zjednoczonych.

Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka zainicjowało akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”. Jest to bezpośred­ni odzew na apel Papieża Fran­cisz­ka wygłos­zony w połowie lutego 2017 roku w Rzymie w cza­sie mod­l­itwy Anioł Pańs­ki. We Włoszech pod­czas obchod­zonego Dnia Świę­toś­ci Życia, Ojciec Świę­ty Papież Fran­ciszek apelował o mod­l­itwę w intencji ratowa­nia życia nien­ar­o­d­zonych dzieci, ale z wielką mocą pod­kreślił także potrze­bę edukacji i apos­tolst­wa. Obrona życia to obrona prawdy o isto­cie człowieczeńst­wa, o początku życia człowieka, który wyz­nacza moment poczę­cia i to w końcu wal­ka o głosze­niu prawdy o bar­barzyńskie, które kry­je się pod krótkim słowem abor­c­ja. Obrona życia to także wal­ka o to, aby argu­men­ty za życiem były sze­roko znane i przyj­mowane przez ogół społeczeńst­wa. To właśnie pro­ponu­je nasze Sto­warzysze­nie poprzez paki­et mate­ri­ałów pro-life. Paki­et skła­da się z 20 plakatów o wymi­arach 90 x 60 cm bez drasty­cznych obrazów nien­ar­o­d­zonych dzieci. Są to pozy­ty­wne obrazy, infor­ma­c­je i cytaty Ojca Świętego Jana Pawła II. To wys­tawa pt.: „Jan Paweł II w obronie życia człowieka”. W skład paki­etu wchodzą także trzy pły­ty DVD z krótkome­trażowy­mi fil­ma­mi pro-life na tem­at obrony życia. Moż­na przy ich pomo­cy zro­bić mini fes­ti­w­al pro-life, pokazu­jąc prawdę o roz­wo­ju człowieka i zapoz­nać się z argu­men­ta­mi za życiem. Trzec­im ele­mentem paki­etu jest zestaw 300 egz. broszur „Kochamy każde dziecko” (for­mat A4, 16 str.). Zaw­ier­a­ją one pod­sta­wowe infor­ma­c­je pro-life, ze wstępem ks. arcy­bisku­pa Stanisława Gądeck­iego, Prze­wod­niczącego Kon­fer­encji Episkopatu Polski.

Gorą­co zachę­camy, szczegóły moż­na uzyskać pisząc na adres mailowy naszego Sto­warzyszenia biuro@pro-life.pl lub dzwoniąc pod numer tele­fonu 12 421 08 43.

Bard­zo serdecznie zachę­cam do włączenia się w akcję „Bądź apos­tołem życia w swo­jej parafii”.

Szczęść Boże!

 


Kole­j­na dobra zmi­ana w USA
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.