Jeszcze raz o petycji do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w Polskiej Konstytucji

Pragnę przy­pom­nieć, że Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała Apel do Prezy­denta Andrzeja Dudy. Prezy­dent bardzo słusznie zainicjował pro­ces zmi­any naszej Kon­sty­tucji, ponieważ dzisiaj obow­iązuje doku­ment napisany w cza­sach rządów postko­mu­nisty­cznych, posi­ada wiele niedoskonałości.

Szanowni Państwo!

Prezy­dent RP Andrzej Duda zaprosił do debaty na temat ksz­tałtu nowej Kon­sty­tucji RP wszys­t­kich oby­wa­teli. W tej deba­cie nie może zabraknąć głosu wszys­t­kich ludzi dobrej woli! Dlat­ego Pol­ska Fed­er­acja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała list do pana Prezy­denta, w którym pos­tu­lu­jemy dopre­cy­zowanie art. 38 Kon­sty­tucji, tak aby nie było wąt­pli­wości, że prawne gwarancje ochrony życia doty­czą wszys­t­kich oby­wa­teli, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Poniżej zamieszczamy list w tej sprawie do Prezy­denta RP, pod którym można złożyć pod­pis na stronie www.petycjakonstytucja.pl. Bardzo prosimy złoże­nie pod­pisu pod lis­tem, zachęce­nie do tego innych i upowszech­nie­nie tej inic­jatywy w swoim środowisku. Liczymy na oby­wa­tel­ską akty­wność – kon­sty­tucyjny zapis chroniący życie wszys­t­kich dzieci od poczę­cia, jest sprawą pier­ws­zorzędną i nie może go zabraknąć w Kon­sty­tucji Państwa naw­iązu­jącego do chrześ­ci­jańs­kich korzeni!

Zarząd Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosicki – prezes

dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes

Anna Dyn­dul – sekretarz

Przy­toczę tekst Apelu kierowanego do Prezy­denta dr Andrzeja Dudy:

Zachęceni przez Pana Prezy­denta, odpowiada­jąc na apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, chcemy włączyć się do nar­o­dowej debaty kon­sty­tucyjnej. Ta ważna i oczeki­wana przez wiele środowisk inic­jatywa jest w swej isto­cie wezwaniem do budowa­nia fun­da­men­tów ustroju społecznego, god­nego niepodległej Pol­ski. Owocem zainicjowanej przez Pana Prezy­denta debaty, ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej pre­cyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlat­ego, dla uniknię­cia wszel­kich wąt­pli­wości, pos­tu­lu­jemy uzu­pełnie­nie obec­nie obow­iązu­jącego Artykułu 38 Kon­sty­tucji RP, doty­czącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzecz­pospolita Pol­ska zapew­nia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Jesteśmy przeko­nani, że tylko Kon­sty­tucja bazu­jąca na poszanowa­niu fun­da­men­tal­nego prawa do życia wszys­t­kich oby­wa­teli, bez żad­nych wyjątków, jest godna Nar­odu aspiru­jącego do ustroju społecznego real­izu­jącego zasady cywiliza­cji życia i miłości.”

Apel można pod­pisać na stronie inter­ne­towej: www.petycjakonstytucja.pl

Na początku naszej ustro­jowej trans­for­ma­cji dysku­towano sprawę Kon­sty­tucji, a w czer­wcu 1994 roku, po okre­sie przemian, w Gdańsku ogłos­zono oby­wa­tel­ski pro­jekt nowej Kon­sty­tucji. Ta Kon­sty­tucja była redagowana przez środowiska „Sol­i­darności”, a wielką rolę pełnili wów­czas prze­wod­niczący Mar­ian Krza­k­lewski i prof. prawa Alicja Grześkowiak. Pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem nowej Kon­sty­tucji znalazło się dwa mil­iony pod­pisów. Artykuł 9. zaw­ierał następu­jące stwierdzenie:„Podstawowym prawem osoby ludzkiej, gwaran­towanym przez Rzecz­pospolitą Pol­ską, jest prawo do życia. Życie człowieka podlega szczegól­nej ochronie od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci”. NSZZ „Sol­i­darność” wielokrot­nie wys­tępowała w obronie życia. Była współor­ga­ni­za­torem wielkiego nar­o­dowego marszu w obronie życia. Z ich strony było wiele konkret­nych deklaracji doty­czą­cych konieczności zapewnienia pre­cyzyjnej i pełnej ochrony życia.

Oczy­wiś­cie, kiedy twor­zono tę Kon­sty­tucję, wów­czas rządzili postko­mu­niści. Nowa Kon­sty­tucja została zlekce­ważona i nie pod­dana pod głosowanie społeczne.

Trzeba teraz, aby sens art. 9. został wpisany w nowo tworzącą się Kon­sty­tucję RP.

Szczęść Boże !

 

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is required to play this audio clip. Down­load the lat­est ver­sion here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kategorie: Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.