Jeszcze raz o petycji do Prezydenta RP w sprawie doprecyzowania kwestii prawa do życia w Polskiej Konstytucji

Prag­nę przy­pom­nieć, że Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała Apel do Prezy­den­ta Andrze­ja Dudy. Prezy­dent bard­zo słusznie zainicjował pro­ces zmi­any naszej Kon­sty­tucji, ponieważ dzisi­aj obow­iązu­je doku­ment napisany w cza­sach rządów postko­mu­nisty­cznych, posi­a­da wiele niedoskonałości.

Szanowni Państ­wo!

Prezy­dent RP Andrzej Duda zaprosił do debaty na tem­at ksz­tał­tu nowej Kon­sty­tucji RP wszys­t­kich oby­wa­teli. W tej deba­cie nie może zabraknąć gło­su wszys­t­kich ludzi dobrej woli! Dlat­ego Pol­s­ka Fed­er­ac­ja Ruchów Obrony Życia przy­go­towała list do pana Prezy­den­ta, w którym pos­tu­lu­je­my dopre­cy­zowanie art. 38 Kon­sty­tucji, tak aby nie było wąt­pli­woś­ci, że prawne gwaranc­je ochrony życia doty­czą wszys­t­kich oby­wa­teli, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Poniżej zamieszcza­my list w tej spraw­ie do Prezy­den­ta RP, pod którym moż­na złożyć pod­pis na stron­ie www.petycjakonstytucja.pl. Bard­zo prosimy złoże­nie pod­pisu pod lis­tem, zachęce­nie do tego innych i upowszech­nie­nie tej inic­jaty­wy w swoim środowisku. Liczymy na oby­wa­tel­ską akty­wność – kon­sty­tucyjny zapis chronią­cy życie wszys­t­kich dzieci od poczę­cia, jest sprawą pier­ws­zorzęd­ną i nie może go zabraknąć w Kon­sty­tucji Państ­wa naw­iązu­jącego do chrześ­ci­jańs­kich korzeni!

Zarząd Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosic­ki – prezes

dr inż. Antoni Zię­ba – wiceprezes

Anna Dyn­dul – sekretarz

Przy­toczę tekst Apelu kierowanego do Prezy­den­ta dr Andrze­ja Dudy:

Zachęceni przez Pana Prezy­den­ta, odpowiada­jąc na apel Pol­skiej Fed­er­acji Ruchów Obrony Życia, chce­my włączyć się do nar­o­dowej debaty kon­sty­tucyjnej. Ta waż­na i oczeki­wana przez wiele środowisk inic­jaty­wa jest w swej isto­cie wezwaniem do budowa­nia fun­da­men­tów ustro­ju społecznego, god­nego niepodległej Pol­s­ki. Owocem zainicjowanej przez Pana Prezy­den­ta debaty, ma być nowa Konstytucja.

Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej pre­cyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlat­ego, dla uniknię­cia wszel­kich wąt­pli­woś­ci, pos­tu­lu­je­my uzu­pełnie­nie obec­nie obow­iązu­jącego Artykułu 38 Kon­sty­tucji RP, doty­czącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął on brzmienie:

Rzecz­pospoli­ta Pol­s­ka zapew­nia każde­mu człowiekowi prawną ochronę życia, od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmierci.

Jesteśmy przeko­nani, że tylko Kon­sty­tuc­ja bazu­ją­ca na poszanowa­niu fun­da­men­tal­nego prawa do życia wszys­t­kich oby­wa­teli, bez żad­nych wyjątków, jest god­na Nar­o­du aspiru­jącego do ustro­ju społecznego real­izu­jącego zasady cywiliza­cji życia i miłości.”

Apel moż­na pod­pisać na stron­ie inter­ne­towej: www.petycjakonstytucja.pl

Na początku naszej ustro­jowej trans­for­ma­cji dysku­towano sprawę Kon­sty­tucji, a w czer­w­cu 1994 roku, po okre­sie przemi­an, w Gdańsku ogłos­zono oby­wa­tel­s­ki pro­jekt nowej Kon­sty­tucji. Ta Kon­sty­tuc­ja była redagowana przez środowiska „Sol­i­darnoś­ci”, a wielką rolę pełnili wów­czas prze­wod­niczą­cy Mar­i­an Krza­k­lews­ki i prof. prawa Alic­ja Grześkowiak. Pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem nowej Kon­sty­tucji znalazło się dwa mil­iony pod­pisów. Artykuł 9. zaw­ier­ał następu­jące stwierdzenie:„Podstawowym prawem oso­by ludzkiej, gwaran­towanym przez Rzecz­pospolitą Pol­ską, jest pra­wo do życia. Życie człowieka podle­ga szczegól­nej ochronie od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci”. NSZZ „Sol­i­darność” wielokrot­nie wys­tępowała w obronie życia. Była współor­ga­ni­za­torem wielkiego nar­o­dowego marszu w obronie życia. Z ich strony było wiele konkret­nych deklaracji doty­czą­cych koniecznoś­ci zapewnienia pre­cyzyjnej i pełnej ochrony życia.

Oczy­wiś­cie, kiedy twor­zono tę Kon­sty­tucję, wów­czas rządzili postko­mu­niś­ci. Nowa Kon­sty­tuc­ja została zlekce­ważona i nie pod­dana pod głosowanie społeczne.

Trze­ba ter­az, aby sens art. 9. został wpisany w nowo tworzącą się Kon­sty­tucję RP.

Szczęść Boże !

 


Jeszcze raz o pety­cji do Prezy­den­ta RP w spraw­ie dopre­cy­zowa­nia kwestii prawa do życia w Pol­skiej Konstytucji
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.