Jak bronić życia?

Może­my wyróżnić następu­jące sposo­by obrony życia człowieka:

 1. Mod­l­it­wa
 2. Ucze­nie się
 3. Ucze­nie innych
 4. Pomoc
 5. Mod­l­it­wa

Wal­ka o obronę życia to zma­ganie, które toczy się między Jezusem Chrys­tusem, daw­cą życia i zwycięzcą śmier­ci, a szatanem, który jest zabójcą i kłam­cą. Mod­l­it­wa powin­na być na początku wszel­kich przed­sięwz­ięć służą­cych życiu i nieustan­nie je wspierać.

W tym miejs­cu prag­nę przy­toczyć najważniejsze wezwanie, najis­tot­niejsze orędzie najwięk­szego obroń­cy życia – Jana Pawła II. Ojciec Świę­ty 7 czer­w­ca 1979 roku w Kalwarii Zebrzy­dowskiej tak apelował:

(…) trze­ba nie ustawać w mod­l­itwie! Może to być nawet mod­l­it­wa bez słów. Niech z tego miejs­ca do wszys­t­kich, którzy mnie słucha­ją tutaj albo gdziekol­wiek, przemówi proste i zasad­nicze papieskie wezwanie do mod­l­itwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najis­tot­niejsze orędzie”.

Dzień później, 8 VI 1979 roku w Nowym Tar­gu Ojciec Świę­ty wypowiedzi­ał zdanie: „I życzę i mod­lę się o to stale, aże­by rodz­i­na pol­s­ka dawała życie, aby była wier­na święte­mu prawu życia”.

Te dwie wypowiedzi Słu­gi Bożego Jana Pawła II zain­spirowały krakowską grupę kato­lików świec­kich do zor­ga­ni­zowa­nia pier­wszej ogólnopol­skiej Kruc­jaty Mod­l­itwy w Obronie Poczę­tych Dzieci (12 X 1980 r.). Ta Kruc­ja­ta Mod­l­itwy miała dwa mod­litewne cele: obudz­ić sum­ienia i wrażli­wość Polaków na los nien­ar­o­d­zonych dzieci oraz doprowadz­ić do anu­lowa­nia ustawy o warunk­ach dopuszczal­noś­ci prz­ery­wa­nia ciąży i zastąpi­e­nie jej prawem chronią­cym życie dziec­ka od poczęcia.

13 październi­ka 2007 roku, na II Świa­towym Mod­litewnym Kon­gre­sie dla Życia, w Bazylice Miłosierdzia Bożego Krakowie-Łagiewnikach rozpoczę­to World Prayer for LifeŚwia­tową Kruc­jatę Mod­l­itwy w intencji obrony życia człowieka, której mot­tem są słowa Jana Pawła IIPil­nie potrzeb­na jest wiel­ka mod­l­it­wa za życie przenika­ją­ca cały świat” (www.world-prayer-for-life.org).

W Polsce od lat osiemdziesią­tych ubiegłego stule­cia prężnie rozwi­ja się mod­litewny Ruch Duchowej Adopcji Dziec­ka Poczętego. Zachę­camy do włączenia się w to wielkie dzieło ratowa­nia nien­ar­o­d­zonego dziec­ka, którego życie jest zagrożone aborcją.

Uczenie się

Dzieło obrony życia win­no być oparte na argu­men­tach, które przynosi nam rozwój nauk: medy­cznych, his­to­rycznych, prawnych czy demograficznych. Rzetelne infor­ma­c­je moż­na zdobyć, czy­ta­jąc reg­u­larnie prasę katolicką, opra­cow­a­nia i książ­ki wydawane przez obrońców życia. Uczyć się – to także uczest­niczyć w spotka­ni­ach, wykładach prowad­zonych przez ucz­ci­wych ludzi; to także oglą­dać doku­men­talne filmy, ukazu­jące rozwój człowieka, a także filmy na tem­at zniszczenia poczętego życia, filmy opisu­jące tragedię matek po zabi­ciu poczętego dziec­ka. Zdoby­wać infor­ma­c­je nt. skutków abor­cji dla zdrowia fizy­cznego i psy­chicznego kobi­et. Wal­ka w obronie życia jest isto­towo związana z obroną prawdy o pochodze­niu, życiu i celu człowieka.

Uczyć innych

Ten pos­tu­lat i zadanie skierowane jest w sposób szczegól­ny do ludzi mediów, do ludzi sze­roko pojętego sys­te­mu edukacji, ale także do wspól­not religi­jnych, rodzin oraz zna­jomych. Korzys­ta­jąc z Nar­o­dowego Dnia Życia (24 mar­ca) może­my wspól­nie szerzyć cywiliza­cję życia orga­nizu­jąc wys­tawy pro-life, pro­jekc­je filmów czy też prelekc­je, sym­poz­ja i marsze dla życia.

 • Uczyć innych”, to zawsze i w każdej sytu­acji głosić ogól­noludz­ki imper­atyw ety­czny: nie wol­no zabi­jać abso­lut­nie niewin­nych i bezbron­nych ludzi – poczę­tych dzieci.
 • Uczyć innych”, to demaskować metody dzi­ałań zwolen­ników abor­cji i pro­mować dzi­ała­nia służące życiu. Przekazy­wać prawdę o początku życia człowieka, infor­ma­c­je o roz­wo­ju dziec­ka przed nar­o­dze­niem, prawdę o okru­cieńst­wie ukry­tym pod słowem aborcja.
 • Uczyć innych”, odnosi się oczy­wiś­cie do dzi­ałań o węższym odd­zi­ały­wa­niu społecznym, lokalnym: prasa, radio, telewiz­ja kablowa czy nawet miejs­cowym: szkoła, uczel­nia, parafia.
 • Pos­tu­lat „uczyć innych” może być urzeczy­wist­ni­any także przez wykupy­wanie odpowied­nich „reklam” pra­sowych czy „spotów” telewiz­yjnych lub radiowych.
 • Ogromne możli­woś­ci real­iza­cji tego pos­tu­latu: „uczyć innych” ist­nieją w ramach tzw. oświaty san­i­tarnej. Plakaty, gablo­ty w poczekalni­ach przy­chod­ni, gabi­netów lekars­kich, w aptekach mogą i powin­ny budować cywiliza­cję życia.

Pomagać

 • W dziele obrony życia nie może zabraknąć konkret­nej, także mate­ri­al­nej, pomo­cy, świad­c­zonej samot­nym matkom czy rodzi­nom wielodziet­nym. Poma­gać w dziele obrony życia nie może ograniczać się tylko do pomo­cy samot­nym matkom i ubogim rodzi­nom. „Poma­gać” win­no obe­j­mować także pomoc finan­sową dla orga­ni­za­cji bronią­cych życia czy insty­tutów, wydawnictw służą­cych obronie życia człowieka.

Dzięku­jąc za wszelkie dary, które wpłynęły na Pol­skie Sto­warzysze­nie Obrońców Życia Człowieka (odpis podatkowy 1%) proszę jed­nocześnie o dal­sze wspar­cie mate­ri­alne naszej organizacji.


Jak bronić życia?
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aborcja, Dziecko od poczęcia, Polityka i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.